Ormåsparken rustas upp

Vid Enerbacksgatan finns ett naturområde som heter Ormåsparken. Under våren och sommaren 2022 rustar Mölndals stad upp området med bland annat en ny lekplats.

Runt Störtfjället och Gamla torget har det under de senaste åren byggts många nya bostäder. Framöver så kommer även Forsåkerområdet befolkas med fler invånare. I området finns det brist på parker, därför har Mölndals stad beslutat att utveckla grönytorna norr om järnvägen.

Ytorna saknar idag ett helhetsgrepp och upplevs i dagsläget inte som en park. Förhoppningen med investeringsprojektet är också att förbättra kopplingarna mellan området och närliggande Störtfjället.

En upprustning av Ormåsparken till stadsdelspark med lekplats, nya växter och mötesplatser samt bättre tillgänglighet till Störtfjället kommer att ge både nya och gamla bostadsområden i närheten bättre boendemiljö, säger Urban Rickardsson, landskapsarkitekt.

Vad händer i området?

Befintlig återvinningsstation, ÅVS, vid Enerbacksgatan flyttar från den centrala platsen i parken till en ny plats vid Kryssgatan. Där anläggs istället en lekplats. På de öppna gräsytorna kommer fler träd planteras och det kommer byggas en ny gångväg till lekplatsen där det idag går en stig på gräset.

Arbetet kommer vara klart efter sommaren.

I den östra delen av parken fanns tidigare den invasiva arten parkslide. Staden har på olika sätt försvagat växten och därefter lagt på en tät duk och sandig jord för att få bort den. För att gynna den biologiska mångfalden har vi avslutningsvis sått ängsfrö.

Tidigare arbeten

Under våren 2022 rustade vi upp en gångstig som går upp mot Störtfjället, mellan Kvarnbyterassen och Kvarnbyvallen. Befintlig stig ersattes med trappor av granit.

En trappa i granit går uppför en kulle. Träd växer vid kanten och solen lyser starkt genom grenarna.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad