Mölndal blir värdkommun för ny samverkan inom dödsbo

Den 1 oktober bildas verksamheten Dödsbohandläggning i samverkan som berör Härryda kommun, Lerums kommun, Mölndals stad och Partille kommun. Genom denna nya samverkan ska kompetensen och kvaliteten stärkas och sårbarheten minska på en litet men väldigt viktigt, och ganska komplicerat, kommunalt ansvarsområde.

De fyra kommuner som ingår i den nya samverkan är Mölndals stad, Härryda kommun, Lerums kommun och Partille kommun.

Att förlora en närstående är ofta väldigt påfrestande, inte minst känslomässigt. Anhöriga kan även ställas inför praktiska frågor; det kan gälla exempelvis begravning och ekonomi.

Frågor kopplade till det som kallas för dödsbohandläggning är ett kommunalt ansvar. Det är en relativt sett liten verksamhet, som är väldigt viktig för enskilda när den väl behövs. Dessutom är det ett komplicerat område vilket ställer stora krav på den som handlägger ärenden.

Större möjlighet till kommunal avtalssamverkan

För drygt fyra år sedan fick svenska kommuner större möjlighet till det som kallas för avtalssamverkan, detta tack vare ett tillägg i kommunallagen som trädde i kraft i juli 2018. Hittills har en sådan samverkan förverkligats på området familjerätt där Mölndal, Härryda och Partille gått ihop, med Partille som värdkommun.

Nu är det alltså dags för samverkan även på området dödsbohandläggning. Nödvändiga politiska beslut har fattats i de fyra kommunerna, och de senaste månaderna har arbete pågått med förberedelser av olika slag.

Tidigare erfarenhet av sammanläggning

Annika Ewe Royson är enhetschef för den nya verksamheten som ser dagens ljus den 1 oktober. Hon har tidigare erfarenhet av att sjösätta kommunal samverkan eftersom hon var enhetschef för Överförmyndare i samverkan när den verksamheten bildades 2015.

Ökad samverkan mellan olika kommuner tror jag generellt är positivt i nästan alla avseenden, säger Annika.

En samlokalisering av dödsbohandläggning kommer att medföra en minskad sårbarhet för denna ganska lilla, men komplicerade och obligatoriska, kommunala verksamhet. Det kommer också att medföra en ökad tillgänglighet gentemot dem vi finns till för. Dessutom höjs den gemensamma kompetensen, vilket kommer att medföra en ökad kvalitet för våra invånare.

Detta ska den nya verksamheten göra

Vad omfattas då av den verksamhet som kallas dödsbohandläggning? Det handlar bland annat om att utreda och fatta beslut vid ansökan om att upprätta en så kallad dödsboanmälan. Det är en förenklad bouppteckning, vilket under vissa omständigheter kan vara aktuellt när en person har avlidit.

Den nya verksamheten har också ansvar för handläggning av ansökningar om ekonomiskt bistånd till begravning. Även här finns förstås kriterier för när detta kan beviljas. För den som är dödsbodelägare är det viktigt att känna till att eventuella tillgångar i dödsboet i första hand ska användas till begravningskostnader. När ekonomiskt bistånd till begravning beviljas, är det till en ”enkel men värdig begravning”.

Utöver detta kommer den nya verksamheten att ansvara för provisorisk förvaltning av dödsbon när detta behov uppstår. Det är när en person avlidit och kända anhöriga saknas. I väntan på att dödsbodelägare eventuellt hittas, kan då kommunen förvalta dödsboet.

Värdkommunen handlägger ärenden åt samtliga

Från och med nu kommer alltså Mölndals stad att utföra bland annat provisorisk förvaltning av dödsbon åt grannkommunerna Härryda, Lerum och Partille – detta eftersom Mölndal är värdkommun för Dödsbohandläggning i samverkan.

För att klara den förväntade ökningen av ärenden, har en ny tjänst på området inrättats. Därmed finns det nu två handläggare i Mölndals stad som jobbar med detta område.

Avtalssamverkan innebär inte någon förändring av huvudmannaskapet för de uppgifter som avtalet omfattar. Den kommun som åtar sig att utföra en uppgift för någon annan kommun, övertar alltså inte det övergripande ansvaret för uppgiften. Det innebär att berörd nämnd i respektive kommun även framöver har det yttersta ansvaret i ärenden inom dödsbohandläggning.

Relaterad information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad