Lokala avfallsföreskrifter reviderade

Den 21 september 2022 beslutade kommunfullmäktige om nya lokala avfallsföreskrifter. Föreskrifterna fungerar som en lokal lagstiftning för avfallshanteringen inom kommunen och beskriver vilka skyldigheter och ansvar som vilar på varje aktör.

EU:s avfallshierarki i olika steg: deponera, energiutvinna, materialåtervinna, återanvända, förebygga.

EU:s avfallshierarki i olika steg: deponera, energiutvinna, återvinna, återanvända, förebygga.

Renhållningsordningen består av två delar: en avfallsplan och avfallsföreskrifter. Den 21 september 2022 beslutade kommunfullmäktige om en revidering av Mölndals stads lokala avfallsföreskrifter.

De lokala avfallsföreskrifterna fungerar som en lokal lagstiftning för avfallshanteringen inom kommunen. De syftar till att styra avfallshanteringen samt fungerar som en rättslig grund i det dagliga arbetet och vid tvister.

Föreskrifterna beskriver vilka skyldigheter och ansvar som vilar på olika aktörer. Till exempel hur avfall ska sorteras och krav på tillgänglighet för kommunens hämtningsfordon vid hämtning av kommunalt avfall och slam.

Några justeringar som gjorts

  • föreskrifterna har uppdaterats utifrån ny lagstiftning och mindre ändringar i hanteringen av avfallet för bland annat bättre arbetsmiljö.
  • i miljöbalken kap 15 har man ändrat det som tidigare kallades hushållsavfall och därmed jämförligt avfall till kommunalt avfall. I stort är definitionen densamma.
  • det har tillkommit att byggavfall från privatpersoner är kommunalt avfall och krav på sortering av byggavfall i minst sex fraktioner.
  • vad gäller farligt avfall så har ändringarna gjort att Mölndals stad inte kan hämta farligt avfall från verksamheter, men som det tolkas i nuläget från privatpersoner.
  • Mölndals stad kan heller inte ta emot farligt avfall från verksamheter på Återbruket Kikås eller Lindome återvinningscentral.
  • i samband med upphörandet av producentansvar för returpapper övergår returpapper till att vara kommunalt ansvar.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad