Så här tycker våra äldre om äldreomsorgen

Hemtjänst och äldreboenden i staden får som tidigare år högt betyg på bemötande av personal i årets brukarundersökning. Resultatet är en grund för ett fortsatt förbättringsarbete.

En äldre person som pysslar med lera.

Svar från hemtjänst och äldreboende

Varje år genomför Socialstyrelsen den nationella undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” I år svarade 393 personer på frågor om sin hemtjänst och 166 personer på frågor om sitt äldreboende. Det motsvarar en svarsfrekvens på 60 respektive 42 procent.

Gott bemötande och förtroende för personal

De som svarat på enkäten har givit höga betyg på personalens bemötande, med positiva svar från 96 respektive 88 procent av svarande. Det gäller både de verksamheter som drivs av staden och av privata utförare. Samtliga verksamheter får även högt betyg i frågor om förtroendet för personalen.

Ett fortsatt förbättringsarbete

Av undersökningen framkommer även vissa förbättringsområden och utvecklingsarbetet har redan påbörjats.

Vi arbetar bland annat med att stärka samarbetet mellan våra brukare, anhöriga och våra verksamheter. Där ingår bland annat att se över hur verksamheterna förmedlar information. Ett utvecklat samarbete med stadens Anhöriglots är också på gång. Vi arbetar även sedan en tid tillbaka med kompetensutveckling där vi satsar på interna utbildningar för medarbetare, berättar Elisabeth Hindelius, strategisk verksamhetschef, äldreomsorg.

Läs mer om undersökningen och se resultat.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad