Lunnagårdens detaljplan antagen

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen för Lunnagården – ett nytt verksamhetsområde med närhet till natur- och kulturmiljöer i anslutning till Söderleden och Sisjöns industriområde.

Lunnagården är en av de största satsningarna på verksamhetsmark för näringslivet i Mölndals historia.

Planområdet som ligger i anslutning till Söderleden och Sisjöns industriområde innebär ett tillskott på 155 000 kvadratmeter för nya verksamheter i Mölndal.

En satsning i den här storleken blir ett oerhört viktigt tillskott för näringslivets fortsatta tillväxt i staden. Det här betyder att fler företag kommer att få möjligheten att etablera sig på ett A-läge med bra infrastruktur och jag ser fram emot att följa den fortsatta utvecklingen i Lunnagården, säger Carina Kloek-Malmsten, näringslivschef Mölndals stad.

Det nya verksamhetsområdet anpassas till landskapets topografi, geotekniska förutsättningar och Stora ån. Detaljplanen reglerar ett bevarande och utveckling av ett grönstråk genom det nya verksamhetsområdet. Kulturmiljön runt Lunnagården ska bevaras och utvecklas enligt detaljplanen. Befintliga gårdar bevaras.

Detaljplanen syftar till att hitta en balans mellan olika motstridiga intressen, mellan att bevara och att utveckla. Kulturmiljön Lunnagården har en koppling till viktiga skeden i både Mölndals och Sveriges historia vilket bebyggelsen och kulturlandskapet minner om. När området nu tar nästa steg i utvecklingen gör den det genom att säkerställa och tillgängliggöra delar av denna kulturmiljö som länk mellan dåtid, nutid och framtid, säger Lisa Östman, planchef Mölndals stad.

En ny väg genom planområdet kommer att knyta ihop området med Sisjöns handelsområde i Göteborg.

Lunnagården knyter ihop två starka näringslivsområden i regionen, Åbro och Sisjön, på ett mycket bra sätt. Den nya Lunnagårdslänken kommer att avlasta Söderleden vilket är välkommet då leden är ett riksintresse för transportinfrastrukturen mot Göteborgs hamnar, säger Björn Marklund, stadsbyggnadschef Mölndals stad.

Relaterad information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad