Ökande lustgastrend bland unga ett allt större problem

Användningen av lustgas bland ungdomar och unga vuxna har visat en tydlig ökning på flera håll de senaste åren. En oroande trend som avspeglar sig i Mölndal. Nedskräpning och ökade hälsorisker är några av de problem som användningen medför.

Lustgastuber slängda på marken

Lustgasen används särskilt i berusningssyfte och är lätt att köpa online, i partybutiker och helt öppet på stan och krogar. Den säljs i form av patroner, tuber eller i ballonger. Flera kommuner och samhällsaktörer runtom i landet har i och med ökningen uttryckt oro och lyft problematiken med användningen. Även i Mölndal ser vi hur berusningsmetoden gör avtryck.

Ska hanteras som farligt avfall

Lustgasbehållarna är trycksatta och kan explodera vid hanteringen i återvinningen, därför ska de hanteras som farligt avfall. De får inte slängas i naturen eller sorteras som restavfall, metallskrot eller metallförpackning, med risk för att göra skada och skräpa ner.

Många av behållarna slängs i naturen, på gator, i vanliga hushållssopor och skräpkorgar i offentliga miljöer. Även på Återbruket Kikås och Lindome återvinningscentral slängs lustgasbehållarna många gånger felaktigt som metall, i stället för farligt avfall. När de hamnar i fel insamling innebär det en risk för besökare och personalen på plats. För att komma åt problemet har flera åtgärder genomförts. Skyddsnät har satts upp runt containrarna för att minimera skaderisken ifall en behållare skulle explodera. Även separata korgar och skyltar för insamling har satts upp. Vi hoppas att tydligare skyltar påverkar till bättre sortering. Personalen gör dessutom punktinsatser där lustgasbehållare som slängts fel plockas upp med redskap.

"Det är viktigt att veta att behållarna ska sorteras som farligt avfall. Eftersom vi trycker metallen för att minimera antalet transporter är det farligt för kunder och personal när det ligger lustgastuber i containern som vi inte kunnat se” säger Jeanette Hartung, enhetschef på tekniska förvaltningen.

Ökningen i Mölndal i linje med nationella resultat

Den ökade användningen av lustgas i Mölndal tyder på en tydlig trend bland unga användare, något som staden har gemensamt med andra kommuner som rapporterar om samma problem. Skolor ser en ökning av användningen bland elever och det finns generellt en liberal attityd bland unga.

Att användningen är hög avspeglar sig också i en undersökning som genomförs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) från 2022. Undersökningen kartlägger ungas erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel, och den senare även av lustgasanvändningen.

Rapporten visar på nationell nivå att 17 procent av flickor och pojkar i gymnasiets årskurs två någon gång har använt lustgas. Samma resultat återspeglar sig även i Mölndal tillsammans med kranskommunerna. I högstadiets årskurs nio hade sex procent någon gång använt lustgas, visar de nationella resultaten, medan en lokal drogvaneundersökning i Mölndal från hösten 2022 visade på 6,5-9,9 procent för elever på högstadiet.

Även om Mölndal inte sticker ut i statistiken och det dessutom tycks vara en nedåtgående trend i alkohol- och tobaksanvändandet, ser användningen på andra håll annorlunda ut. Narkotikaanvändningen är förhållandevis oförändrad medan användningen av andra substanser ökar, såsom användningen av lustgas.

Användning av lustgas medför hälsorisker

Att statistiken pekar på en tydlig trend är också något som ansvariga inom det drogförebyggande arbetet i Mölndals stad bekräftar. Det syns i det dagliga arbetet när skolor rapporterar om problematiken och i samtal med både unga och föräldrar. Mycket pekar på att det finns en mer liberal inställning till både narkotika och andra substanser.

”Det som sticker ut är lustgas, e-cigaretter och vitt snus, något som ungdomarna är väldigt öppna med. Det är svårt att säga hur medvetna de är om riskerna men attityden kring lustgas, e-cigaretter och andra substanser är väldigt liberal” säger Signe Johansson, fältsekreterare på social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

”Lagstiftningen är en tydlig markör eftersom det inte är förbjudet för unga att köpa eller bruka lustgas. Det påverkar inställningen. Vissa uttrycker också att det används vid förlossningar och därför skulle vara ofarligt, vilket inte bör jämföras med eftersom lustgas inom sjukvården blandas med syrgas” berättar hon vidare.

Hon berättar också att vuxna är en viktig målgrupp i arbetet för att motverka användningen. Mölndals stad vill stärka vuxenvärldens norm att agera restriktivt kring ungdomars användning av lustgas såväl som andra substanser. Staden vill påvisa riskerna med användandet, att det kan få långvariga skador.

Det finns en rad hälsorisker med att bruka och missbruka gasen, men i och med den ökade användningen tror Signe att användarna antingen inte känner till eller bortser från riskerna. Den allmänna attityden bland unga tycks vara att gasen är förhållandevis ofarlig, trots att den kan leda till syrebrist, nervskador vid B12-brist och kan påverka hjärtat och kroppens skyddsreflexer. Vid skador på nerverna och benmärgen kan det leda till domningar, förlorad känsel och muskelsvaghet. Genom att använda lustgasen oförsiktigt finns risker att tappa medvetandet och påverka förmågan att ta emot sig vid ett fall. Dödsfall har också inträffat vid syrebrist. Utöver nämnda risker kan användning av lustgas också ge skador på näsan, läpparna, stämbanden och de övre luftvägarna. För att få en starkare effekt används gasen ofta i samband med alkohol, cannabis eller andra substanser, vilket naturligtvis ökar riskerna för skador och dödsfall.

Så jobbar Mölndals stad drogförebyggande

Föräldramöten, föreningsmöten och andra informationsmöten med föräldrar och vårdnadshavare är tillfällen som kommunen medverkar vid. Där närvarar representanter från staden som informerar, lyssnar in och skapar dialog för att få en lägesbild utifrån olika perspektiv. Fältpersonal jobbar uppsökande med att träffa ungdomar på fritidsgårdar och i offentliga miljöer medan vi också har en tät dialog med skolorna. Staden jobbar även förebyggande genom ANDT-nätverket där koordinatorer, folkhälsosamordnare, fritidsledare, fältsekreterare, kommunpolis, sjuksköterska och BRÅ-samordnare ingår.

Inzoomad bild på Mölndals stads stadshus.

Om du behöver stöd

Är du ung och upplever besvär med lustgas, alkohol, narkotika, andra substanser eller spel om pengar kan du få hjälp av Mini-Maria. Även du som är närstående är välkommen att vända dig dit.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad