Så ska Mölndal bidra till fler friska år

Projektet Fler friska år som syftar till att stärka hälsa och välmående för seniorer i Mölndal, har fått in kloka synpunkter från stadens föreningar. Nu kan vi återkoppla och berätta om vad som görs inom projektet.

Vi har tidigare berättat om projektet Fler friska år som syftar till att stärka hälsa och välmående för seniorer som bor i Mölndal. För att nå ut bredare till målgrupperna ser kommunen en stor vinning av samverkan med aktiva föreningar i staden. Under våren hölls därför två föreningsdialoger med syfte att undersöka möjligheterna för kommunen och föreningslivet att tillsammans verka för flera friska år för Mölndals seniorer.

Fler friska år – ett projekt i tre delar

Projektet Fler friska år innehåller tre delprojekt; Senior Sport School, Kultur för äldre och Digital senior. För mer information gällande delprojekten och vad som är på gång under hösten bjuder projektgruppen in till uppföljande föreningsträff den 5 september, information följer nedan.

Uppföljningsträff för föreningar 5 september

I samband med dialogerna framkom bland annat att föreningarna ser behov av ekonomiskt stöd, hjälp med att nå ut med information om verksamheter samt att stadens utbud och bokningssystem av lokaler upplevs som svårnavigerad. Nu vill projektmedlemmarna återkoppla till föreningarna vid en uppföljningsträff.

Välkommen att träffa projektgruppen för Fler friska år
5 september kl 17-20 i Café Möllan.

Vid mötet ges information om de olika delprojekten i fler friska år och återkoppling kring de punkter som framkom under vårens föreningsdialog. Representanter för Kontaktcenter och Lokalbokningen kommer att delta för att ge information om hur de kan stödja föreningar.

Du som är representant för en förening är välkommen med din anmälan till anna.tholin@molndal.se. Anmäl även eventuell allergi eller specialkost då det kommer att finnas fika.

Nytt hälsofrämjande magasin

Projektet har identifierat möjliga kommunikationsinsatser för att nå stadens seniorer. En av dessa är ett hälsofrämjande magasin som inkluderar föreningarna och stödjer föreningarna att nå ut med sin information. Magasinet kommer att skickas ut i början av hösten till alla 65 år och äldre som är bosatta i Mölndal.

Bidra med din förenings kontaktuppgifter

Föreningar som har verksamhet för målgruppen 65+ kan få med sina kontaktuppgifter i magasinet. Delta genom att fylla i och skicka in föreningens kontaktuppgifter senast 24 augusti. Använd nedan formulär.


Här fyller du i ditt namn. (Denna uppgift kommer inte med i magasinet).

Nytt föreningsbidrag för Fler friska år!

Under hösten 2023 finns 150 000 kr i sökbara medel avsatt för föreningar som vill anordna aktiviteter som bidrar till ett hälsosamt åldrande för stadens seniorer. Föreningar kan söka ett bidrag på max 15 000 kr per förening. Kriterierna för att söka detta bidrag är:

  • Aktiviteten måste rikta sig till personer som är 65+
  • Aktiviteten får inte vara för endast befintliga föreningsmedlemmar
  • Föreningarna kan inte få bidrag för redan befintlig verksamhet
  • Aktiviteten ska vara avgiftsfri för dem som deltar
  • Inte kräva medlemskap i en förening
  • Aktiviteten måste utföras under hösten 2023
  • Önskemål om att aktiviteten kan nå seniorer som riskerar att hamna i ofrivillig ensamhet
  • Förening som beviljas medel ska ha ett organisationsnummer, bankgiro/plusgiro samt möjlighet att fakturera staden för att erhålla bidraget.

För mer information kring bidraget kontakta anna.tholin@molndal.se eller delta på uppföljande föreningsträff den 5 september.

Seniorvecka i Mölndal

Den 1 oktober är det internationella äldredagen och Förebyggandeenheten i Mölndal uppmärksammar detta genom en efterföljande seniorvecka. Seniorveckan äger rum den 2–6 oktober. Programmet kommer bland annat innehålla inspirerande föreläsningar, aktiviteter och informationsträffar om vad som finns för dig som är senior i Mölndal. Mer information om seniorveckan kommer i september på Mölndals stads träffpunkter samt på molndal.se/traffpunkter.

Stöd vid lokalbokning


Vill ni som förening boka en lokal för ett möte, aktivitet eller evenemang? På stadens sida för bokningsbara lokaler kan du läsa om vilka möjligheter som finns. För att få stöd med att genomföra bokningen kontakta Kontaktcenter på telefonnummer 031-315 10 00.

Kontakt

Åsa Banic Pedersen
Enhetschef samhällsarbete
Kultur- och fritidsförvaltningen
0707-69 03 56
asa.banic-pedersen@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad