Så kan avgiften för vatten, avlopp och renhållning bli 2025

För att möta nya lagkrav och få kostnadstäckning inom vatten, avlopp och renhållning föreslår tekniska nämnden höjda avgifter för 2025. Brukningsavgiften inom VA förslås höjas med 8 procent och renhållningstaxan med 5 procent.

Vi lagar, förnyar och förbättrar för en trygg och säker vattenförsörjning, avloppsrening och sophantering som uppfyller framtidens miljökrav.

Därför föreslår tekniska nämnden höjda avgifter för vatten, avlopp och renhållning 2025, det enligt beslut på tekniska nämndens möte den 17 juni 2024. Förslagen till nya taxor och avgifter ska beslutas av kommunfullmäktige, förutom anläggningsavgiften inom VA som tekniska nämnden har beslutat om enligt delegation.

Brukningsavgiften för VA

Brukningsavgiften inom vatten och avlopp föreslås höjas med 8 procent från 1 januari 2025. Den föreslagna avgiftshöjningen innebär att avgiften för använt vatten skulle bli 34,79 kronor per kubikmeter. Med den fasta avgiften innebär det ungefär 5,5 öre per liter vatten.

Brukningsavgiften ska beslutas av kommunfullmäktige under hösten.

Höjningen av brukningsavgiften motsvarar i snitt 50 kr i månaden för en villaägare, ett typhus A, och 468 kr i månaden för ett flerbostadshus, ett typhus B.

Fakta: Detta är typhus a och b

Typhus A är en villa med en tomtyta på 800 m², har en vattenförbrukning på 150 m³ per år och en vattenmätare på 20 millimeter. Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m² tomtyta, en vattenförbrukning på 2 000 m³ och två parallellkopplade vattenmätare om 20 millimeter. Beskrivning av typhus används för att kunna jämföra kostnader för vatten och avlopp i olika delar av landet.

Renhållningstaxan

Renhållningstaxan föreslås höjas med 5 procent från 1 januari 2025. Det är lägre än avfallsindex som ligger på 5,4 procent. Vi föreslår också en avgift för gångavstånd för hämtning av förpackningar i samma nivå som för restavfall och matavfall.

Taxan för slamtömning föreslås vara oförändrad.

Renhållningstaxan ska beslutas av kommunfullmäktige under hösten.

Anläggningsavgift VA

Anläggningsavgiften kommer att höjas med 10 procent.

Anläggningsavgift betalas av den som ansluter sin fastighet till det kommunala VA-nätet. Anläggningsavgiftens huvudsyfte är att täcka VA-huvudmannens (Mölndals stad) kostnad för att bygga och/eller utföra allmän VA-anläggning till en fastighet. Ökade kostnader för material och arbete med utbyggnad gör att anläggningsavgiften behöver höjas.

Anläggningsavgiften för 2025 är beslutad av tekniska nämnden den 17 juni 2024 och börjar gälla den 1 januari 2025.

Vatten, avlopp och renhållning finansieras med taxor

Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige i kommunens vatten och avloppstaxa samt renhållningstaxa. Vi tar bara ut de avgifter som är nödvändiga för att täcka kostnaderna inom de verksamheterna. Till exempel för att underhålla ledningsnätet och producera och rena dricksvatten samt avloppsvatten och för att hämta och ta hand om sorterat avfall. Vi får inte gå med vinst och avgifterna kan inte användas till andra verksamheter.

Mer information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad