Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

VA-arbete Matildebergsgatan

På Matildebergsgatan kommer Mölndals stad att renovera och bygga nya vatten- och avloppsledningar.

Mölndals stad arbetar för att ha bästa möjliga dricksvatten och en hållbar avlopps­hantering. En del för att uppnå det är att byta gamla ledningar och att separera dagvatten från spillvatten.

VA-ledningarna i Matildebergsgatan är gamla och behöver bytas så att spill- och dagvattnet separeras. Idag leds dag- och spillvatten i en gemensam ledning. Mölndals stad planerar att göra arbetet under 2020.

Det här gör vi nu

Under våren 2019 påbörjar vi undersökning av nuvarande ledningar och markförhållanden. Det sker bland annat via att vi filmar inne i ledningarna för att se hur pass slitna de är.

Under hösten ska arbetet projekteras och upphandlas för att påbörjas 2020.

Det här behöver du tänka på

Du som har en fastighet på Matildebergsgatan kan behöva åtgärda dina ledningar för att dagvatten ska gå i egen ledning. Om du tänkt lägga om gräsmatta eller göra andra arbeten på tomten kan det vara klokt att avvakta med det eller göra förberedande åtgärder med ledningarna redan nu.

Därför ska dagvatten gå i egen ledning

Dagvatten är till exempel regn- och dräneringsvatten och kan ledas till sjöar och vattendrag istället för reningsverket. Spillvatten är till exempel vatten från kök, tvätt och badrum.

Separeringen, så att dagvatten går i egen ledning, minskar risken för källaröversvämningar och belastningen på reningsverket.

Kontakt

Johanna Hulthén
Projektledare
johanna.hulthen@molndal.se
031-315 10 00

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-02-13 11.13