VA-arbete Matildebergsgatan

På Matildebergsgatan kommer Mölndals stad att renovera och bygga nya vatten- och avloppsledningar.

Mölndals stad arbetar för att ha bästa möjliga dricksvatten och en hållbar avlopps­hantering. En del för att uppnå det är att byta gamla ledningar och att separera dagvatten från spillvatten.

VA-ledningarna i Matildebergsgatan är gamla och behöver bytas så att spill- och dagvattnet separeras. Idag leds dag- och spillvatten i en gemensam ledning.

I samband med arbetet kommer även arbete med gatubelysningen att ske.

Det här gör vi nu

Entreprenör är tilldelad. LJ Mark kommer att göra arbetet åt mölndals stad. Arbetet kommer att påbörjas i början av mars och ska vara klart till hösten 2021 och pågår i etapper längs med gatan.

Detta har vi gjort

Under våren 2019 gjorde vi undersökning av nuvarande ledningar och markförhållanden. Det innebar att att vi filmade inne i ledningarna för att se hur pass slitna de är.

Vecka 18 2020 undersöktes serviserna för att få rätt höjder för alla fastighetsägare.

Under hösten 2020 ska projekterades och upphandlades arbetet.

Här samlar vi de informationsbrev som vi har skickat till fastighetsägare på Matildebergsgatan.

Informationsbrev 1 Pdf, 123.3 kB. - Vår 2019

Informationsbrev 2 Pdf, 260.5 kB. - april 2020

Informationsbrev 3 Pdf, 285.4 kB. - september 2020

Informationsbrev 4 Pdf, 235.4 kB. - februari 2021

Det här behöver du tänka på

Du som har en fastighet på Matildebergsgatan kan behöva åtgärda dina ledningar för att dagvatten ska gå i egen ledning. Om du tänkt lägga om gräsmatta eller göra andra arbeten på tomten kan det vara klokt att avvakta med det eller göra förberedande åtgärder med ledningarna redan nu.

Därför ska dagvatten gå i egen ledning

Dagvatten är till exempel regn- och dräneringsvatten och kan ledas till sjöar och vattendrag istället för reningsverket. Spillvatten är till exempel vatten från kök, tvätt och badrum.

Separeringen, så att dagvatten går i egen ledning, minskar risken för källaröversvämningar och belastningen på reningsverket.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS).
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad