VA-arbete Matildebergsgatan

På Matildebergsgatan kommer Mölndals stad att renovera och bygga nya vatten- och avloppsledningar.

Mölndals stad arbetar för att ha bästa möjliga dricksvatten och en hållbar avlopps­hantering. En del för att uppnå det är att byta gamla ledningar och att separera dagvatten från spillvatten.

VA-ledningarna i Matildebergsgatan är gamla och behöver bytas så att spill- och dagvattnet separeras. Idag leds dag- och spillvatten i en gemensam ledning. Mölndals stad planerar att göra arbetet under 2020.

Det här gör vi nu

Vecka 18 2020 kommer vi att undersöka serviserna för att få rätt höjder för alla fastighetsägare.

Under hösten ska arbetet projekteras och upphandlas för att påbörjas 2020.

Detta har vi gjort

Under våren 2019 gjorde vi undersökning av nuvarande ledningar och markförhållanden. Det innebar att att vi filmade inne i ledningarna för att se hur pass slitna de är.

Informationsbrev

Här samlar ni de informationsbrev som vi har skickat till fastighetsägare på Matildebergsgatan.

Informationsbrev 1PDF - Vår 2019

Informationsbrev 2PDF - april 2020

Det här behöver du tänka på

Du som har en fastighet på Matildebergsgatan kan behöva åtgärda dina ledningar för att dagvatten ska gå i egen ledning. Om du tänkt lägga om gräsmatta eller göra andra arbeten på tomten kan det vara klokt att avvakta med det eller göra förberedande åtgärder med ledningarna redan nu.

Därför ska dagvatten gå i egen ledning

Dagvatten är till exempel regn- och dräneringsvatten och kan ledas till sjöar och vattendrag istället för reningsverket. Spillvatten är till exempel vatten från kök, tvätt och badrum.

Separeringen, så att dagvatten går i egen ledning, minskar risken för källaröversvämningar och belastningen på reningsverket.

Kontakt

Matthias Johannesson
Projektledare
031-315 15 85 / 031-315 10 00
mathias.johannesson@molndal.se

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-04-09 11.31