VA-utbyggnad i Tulebo by - VAIO

Mölndals stad planerar att bygga ut det kommunala vatten och avloppsnätet till fastigheter i Tulebo by.

Mölndals stad jobbar långsiktigt med att bygga ut det kommunala VA-nätet till befintliga hus i områden där antalet året-runt boende har ökat. Det gör vi för att skydda sjöar och vattendrag från utsläpp. Arbetet kallas Vatten & Avlopp i Omvandlingsområden, kort VAIO. Handlingsplan och tidplan är beslutad av kommunstyrelsen 2014-11-26 §226.

Vi planerar nu att bygga ut VA-nätet i Tulebo by. Som ska bli anslutna till den ledning som Mölndals stad byggt i Tulebo strandväg.

Vad är på gång?

Geoteknisk undersökning av delar av Tulebo by och Tulebo Strandväg sker under hösten 2021.

Planerad byggstart 2022. Du som berörs får mer information inför starten.

Steg i processen

  1. Inventering
    Vi inspekterar befintliga enskilda VA-anläggningar och markförhållanden i området.
  2. Projektering
    Pågår i flera steg där arbetet projekteras och vi tar fram förslag på förbindelsepunkter. Informationsmöten kommer att hållas.
  3. Byggskede
    Vi bygger de nya ledningarna och anslutningarna. Tillslut kopplar du dina egna ledningar till servisen.

Mer information finns i broschyren om VAIO-arbeten Pdf, 3.1 MB..

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad