Vägar och VA i Pedagogen park

Mölndals stad bygger nya gator och VA-ledningar för stadsdelen Pedagogen park.

För byggnationen av den nya stadsdelen Pedagogen park kommer Mölndals stad vara först på plats för att bygga gator, allmän plats/torg och vatten- och avloppsledningar. Arbetet delas in i olika etapper, läs mer nedan.

Aktuella trafikstörningar

  • Från 6 april kommer gång- och cykelbanan mellan Bifrostgatan och Kakelösagatan att vara avstängd. Omledning via GC-bana på Frölundagatan.
  • Frölundagatan mellan Bifrostgatan och Gammagatan är avstängd mellan 12 april och 14 juni. Trafiken leds om via Gamma- och Alfagatan. Läs mer i servicemeddelandet.
  • Cirkulationen Bifrostgatan-frölundagtan är ersatt med en rak gata från ca 12 april. Cirkulationen kommer att byggas om och vara i bruk igen i juni efter avstängningen av Frölundagatan.

Etapp 1

Pågår

Oktober 2020 - sommaren 2021

Det gör vi

Uppdaterat senast 11 januari 2021
Vi bygger vattenledning öster om Bifrostgatan. Ungefär från Frölundagatan och upp till nuvarande cirkulationsplats strax norr om byggnaden Pedagogen. Denna ledning kommer också buggas söder om Frölundagatan. Arbetet innebär att det är öppna schakter öster om Bifrostgatan.

  • Vi bygger även VA-ledningar och gator i södra delen av det som ska bli Pedagogen park, runt byggnaden Pedagogen.
  • Cirkulationsplatsen i korsningen Bifrostgatan och Frölundagatan kommer att sänkas för att anpassas till nederbördsavledningen i området.

Generell påverkan

  • Bifrostgatan kommer att vara påverkad med omledningar och tillfälligt begränsad framkomlighet till och från. Cirkulationsplatsen i korsningen Frölundagatan - Bifrostgatan kommer att vara påverkad av byggarbetet. Gatan är alltid öppen men räkna med att det kan bli köer.
  • Hållplatser för kollektivtrafiken kommer att flyttas tillfälligt.
  • Vid arbetet med vattenledningen kommer vibrationer att förekomma för boende på Lammevallsgatan och Kakaelösgatan. Mölndals stads entreprenör har vibrationsmätare på plats på berörda fastigheter.
  • Frågor om kommande vibrationer från fastighetsbyggnationer och pålning kommer exploatörernas entreprenörer att svara på när det är dags för det.

Informationsbrev

Januari 2021PDF

Mer om arbetet i Pedagogen park

Du kan läsa mer, till exempel om du vill hitta information om nya byggnader och om vad som händer i området Pedagogen park. Där kommer också Aspelin Ramm publicera information om byggnationer av hus.

Etapp 2

Planeras pågå från hösten 2021.

Det ska göras i etapp 2

Gator och VA ledningar i den norra delen av stadsdelen Pedagogen Park. Mer information kommer under andra halvan av 2021.

Information om detaljplanen

Om du vill veta bakgrunden till den nya stadsdelen kan du kolla på detaljplanen för Pedagogen park .

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad