Vägar och VA i Pedagogen park

Mölndals stad bygger nya gator och VA-ledningar för stadsdelen Pedagogen park. Det kan innebära störningar för boende i närområdet.

För byggnationen av den nya stadsdelen Pedagogen park kommer Mölndals stad att bygga gator, allmän plats/torg och vatten- och avloppsledningar. Arbetet delas in i olika etapper.

Etapp 1

Pågår

Oktober 2020 - sommaren 2021

Det gör vi

Vi bygger VA-ledningar och gator i södra delen av det som ska bli Pedagogen park. Ungefär från Frölundagatan och upp till nuvarande cirkulationsplats strax norr om byggnaden Pedagogen. Här kommer det att bli påverkan för boende på Kakelösagatan och Lammevallsgatan när vi schaktar.

Även söder om Frölundagatan kommer vi att bygga VA-ledningar. Hållplatser för kollektivtrafiken kommer att flyttas.

Lokalgator för den nya stadsdelen kommer att byggas i området runt befintlig byggnad Pedagogen, väster om Bifrostgatan.

Påverkan på trafiken

Bifrostgatan kommer att vara påverkad med omledningar och tillfälligt begränsad framkomlighet. Gatan kommer att byggas om för att bli en lokalgata och del av den nya stadsdelen. Cirkulationsplatsen i korsningen Frölundagatan - Bifrostgatan kommer att vara påverkad av byggarbetet.

Du som kan hänvisas till att ta en annan väg. Tack för att du visar hänsyn till de som arbetar i trafiken och anpassar din hastighet.

Mer om arbetet i Pedagogen park

Du kan läsa mer om vad som händer i området Pedagogen park. Tillexempel om du vill hitta information om nya byggnader med mera.

Etapp 2

Planeras pågå från hösten 2021.

Det ska göras i etapp 2

Gator och VA ledningar i den norra delen av stadsdelen Pedagogen Park. Mer information kommer under 2021.

Information om detaljplanen

Om du vill veta bakgrunden till den nya stadsdelen kan du kolla på detaljplanen för Pedagogen park .

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-11-11 09.22