Arbeten i Mölndalsån vid Kvarnbygatan och Forsebron

För att minska risken för översvämningar och för att öppna upp Mölndalsån genom Forsåker kommer Mölndals stad att arbeta i årännan. Bland annat kommer en betongkonstruktion att rivas och ersättas.

En bild som visar Kvarnbyforsen i Mölndal.

Aktuella störningar

Trafikljusen i korsningen vid Forsebron har så kallat "gulblink". Åtgärd planerad vecka 17.

Från vecka 17 2021 sker trafikomläggning vid gamla torget. Kvarnbygatans två körfält kommer tillfälligt att skjutas längre norrut, närmre Gamla torget, för att göra plats åt arbetsområdet längs å-kanten. Korsningar regleras med trafikljus.

  • Det blir samtidigt längsgående parkeringar istället för snedställda på gamla torget. Parkering finns även på Norra Forsåkersgatan.
  • Träd längs med gamla torget och ån kommer att tas ner. (Nya träd planteras när arbetet är klart).
  • Schakter inne i forsåkersområdet pågår samtidigt. Läs mer hos Mölndala.
  • Buller förekommer under dagtid på grund av arbete i betong och sten.

Grundarbetet pågår i flera etapper

Arbetet delas in i flera etapper:

  • Etapp 1: januari-mars 2021. Görs av Mölndal Energi.
  • Etapp 2: april/maj 2021 - 2023. Görs av Mölndals stad.

Karta över kvarnbygatan där vägarbetet är markerat med rött.

Aktuellt

Under januari till mars kommer Mölndal Energi att flytta fjärrvärme- och elledningar som går i Kvarnbygatan. Det måste göras för att skapa plats för de arbeten som måste göras i årännan.

Det är Mölndal Energi som ansvarar för dessa arbeten. Eventuella synpunkter på deras arbete eller störningar lämnar du i första hand till dem, se molndalenergi.se.

Trafikpåverkan

Under arbetet med fjärrvärmeledningarna kommer det bli viss begränsad framkomlighet på Kvarnbygatan. Välj med fördel att resa utanför rusningstid.

  • Vänstersvängsfälten vid gamla torget och Forsebron kommer att vara avstängda, vilket kan orsaka köer.
  • Ett körfält i varje riktning är öppet normalt.
  • Den västra utfarten från gamla torget stängs och utfart från parkeringarna sker via samma väg som du kör in. Det är ont om utrymme att vända - lastbilar bör inte köra in.
  • Eventuellt nattarbete ska Mölndal Energi eller deras entreprenör informera närboende om.

Denna påverkan gäller 10 januari - 31 mars 2021.

Flygfoto som visar trafikomläggning vid Gamla torget.

Arbete i åfåran 2021-2022

Mölndals stad kommer att göra åtgärder i Mölndalsån genom Forsåkersområdet. Det gör vi för att minska risken för översvämningar. Det gör även att mer av ån kommer att komma fram istället för att ligga under mark, som den gör idag. I längden kommer även förutsättningarna för fisklivet i forsen och ån att förbättras. Arbetet är förberedande för kommande byggnationer i forsåkersområdet.

Arbetet kommer att pågå under flera år, minst till 2023.

Det här gör vi

Vi kommer med start våren 2021 att riva befintligt och bygga ett nytt vattenintag/ränna uppströms och under Forsebron. Detta vattenintag leder en del av Mölndalsån förbi Forsåkersområdet genom ledningar i marken.

Vi kommer i ett senare skede även behöva ersätta Forsebron med ny bro på samma plats. Troligtvis sker detta under 2022, information kommer i god tid innan det sker.

Peab gör detta arbete åt Mölndals stad.

Bullrande arbete och annan påverkan

De arbeten vi ska göra kommer att innebära buller och i viss mån vibrationer under dagtid då det kommer att ske spontning, schaktning och betongarbeten.

Vårt arbete sker dagtid vardagar, klockan 07.00–18.00, om inget oförutsett inträffar.

Vi förstår att bullret kan upplevas som störande, speciellt om du arbetar hemifrån. Vi och vår entreprenör kommer göra vad vi kan för att arbetet ska gå så smidigt som möjligt och hoppas på din förståelse.

De som bor närmast och enligt buller utredning kommer drabbas mest av buller kommer att erbjudas dagevakuering. Berörda får separat information.

Träd påverkas

Ett antal träd vid gamla torget och längs med Mölndalsån kommer att tas ner för arbetets skull. När arbetet är klart kommer ett antal nya träd att planteras.

Trafikpåverkan

Fordonstrafik och gående längs Kvarnbygatan och Forsebron kommer att bli påverkade i olika stor grad under olika perioder de kommande åren. Till exempel med omledningar och avstängda körfält.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad