Upprustning av forsen i Kvarnbyn och Forsåker

Från Kvarnbyn och genom Forsåker rustar vi just nu upp forsen. Vi gör det av tre anledningar: för att minska risken för översvämningar, för att göra vattnet mer tillgängligt och att förbereda för vattenkraft. Upprustningen pågår i flera etapper och förväntas vara helt klar 2024.

Visionsbild som visar Forsåker. Människor går längs forsen mot hus. Copyright: tmrw.se

Arbetet med forsen är en förutsättning för utvecklingen av stadsdelen Forsåker. När arbetet är klart kommer vattnet inte längre vara dolt i kulvertar under mark, utan vara mer synligt, tillgängligt och effektfullt belyst hela vägen från Kvarnbyn och genom Forsåker. Den mjukt slingrande ån blir ett promenadstråk med platser för avkoppling.

Förebygga översvämningar och förbereda för vattenkraft

Mölndalsån har en lång historia av översvämningar. I framtiden räknar vi med fler kraftiga skyfall och översvämningar på grund av klimatförändringar, en situation vi måste rusta oss inför redan nu. Dessutom vill vi säkra ett stabilt vattenflöde för framtida vattenkraft. Vi passar också på att förbättra för fiskelivet i ån och ge ål bättre möjligheter att vandra uppströms.

Så här går upprustningen till

Vid Forsebron intill Gamla torget bygger vi ett nytt bredare vattenintag som ska kunna ta hand om, och fördela, allt vatten. Merparten av vattnet leds därifrån vidare i två stora så kallade bypassrör under mark genom Forsåker och vidare ut i Mölndalsån. Ovan mark kommer en ny åränna gjutas där vattnet sen ska flyta lugnt och säkert genom Forsåker och avslutas med en vattenspegel på det framtida ”Vattentorget”. Du kan läsa mer om de olika etapperna här nedan.

Aktuella störningar

Under våren 2022 pågår grundläggningsarbeten på flera platser, både vid Forsebron och längre ned i Forsåker. Arbetet innebär en hel del buller då vi kommer slå ned stödkonstruktioner, så kallad spont.

Bullrande arbete pågår dagtid på vardagar mellan kl 7-19.

I augusti 2022 planeras utbyggnaden av Forsebron att starta. För att kunna lägga ned de nya rören under bron behöver den rivas. Under tiden kommer bron att vara helt avstängd och trafiken ledas om. En temporär gång- och cykelbro kommer att byggas som gör att man kan ta sig fram över forsen under tiden. Läs mer om arbetet under etapp 5 nedan.

Arbetet pågår i flera etapper

Nedan kan du läsa mer om varje etapp. Just nu pågår etapp 2, 3 och 4:

 • Etapp 1: ledningsflytt - klart
 • Etapp 2: Nytt vattenintag öster om Forsebron. 2021-2023
 • Etapp 3: Byggnation vid Vattentorget 2021-2022
 • Etapp 4: Bypassrör genom Forsåker 2022-2023
 • Etapp 5 Utbyggnad av Forsebron 2022-2023
 • Etapp 6: Ny vattenränna genom Forsåker 2023-2024.

Karta över kvarnbygatan där vägarbetet är markerat med rött.

Det här gjordes

Under januari till mars kommer Mölndal Energi att flytta fjärrvärme- och elledningar som går i Kvarnbygatan. Det måste göras för att skapa plats för de arbeten som måste göras i årännan.

Det är Mölndal Energi som ansvarar för dessa arbeten. Eventuella synpunkter på deras arbete eller störningar lämnar du i första hand till dem, se molndalenergi.se.

Trafikpåverkan

Under arbetet med fjärrvärmeledningarna kommer det bli viss begränsad framkomlighet på Kvarnbygatan. Välj med fördel att resa utanför rusningstid.

 • Vänstersvängsfälten vid gamla torget och Forsebron kommer att vara avstängda, vilket kan orsaka köer.
 • Ett körfält i varje riktning är öppet normalt.
 • Den västra utfarten från gamla torget stängs och utfart från parkeringarna sker via samma väg som du kör in. Det är ont om utrymme att vända - lastbilar bör inte köra in.
 • Eventuellt nattarbete ska Mölndal Energi eller deras entreprenör informera närboende om.

Denna påverkan gäller 10 januari - 31 mars 2021.

Karta som visar Forsåker. Arbetsområde är markerat med orange färg.

Nytt vattenintag öster om Forsebron

Sedan våren 2021 pågår ombyggnation av vattenintaget öster om Forsebron. Arbetet görs för att säkra områdena runt forsen mot framtida översvämningar och skapa ett lugnare, säkrare och mer kontrollerat vattenflöde genom Forsåker. Arbetet beräknas vara klart i början av 2023.

Det här gör vi

Vattenintaget vid Forsebron är för trångt och behöver bli dubbelt så bred för att kunna ta hand om allt vatten. Vi bygger därför en ny intagskonstruktion som kan fördela och leda merparten av vattnet genom nya rör under mark. Ovan mark kommer vattnet sedan att kunna flyta lugnt och säkert. Den gamla betongkonstruktionen rivs och vi gjuter en ny, bredare konstruktion.

Grävmaskiner står vid Mölndalsån.

Byggnation vid vattenintaget vid Forsebron.

Bullrande arbete och annan påverkan

De arbeten vi gör innebär buller och i viss mån vibrationer under dagtid då det pågår spontning och rivningsarbete.

Bullrande arbete sker dagtid vardagar, klockan 07–19.

Projektet följer Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från byggplatser. Vi mäter och följer upp ljudnivåerna kontinuerligt för att säkerställa att vi håller de gränsvärden som Naturvårdsverket har satt upp. För att minska bullret så mycket som möjligt har vi satt upp bullerplank och bullerskydd mellan arbetsområdet och Kvarnbygatan.

Det sista bullrande momentet i grundläggningsarbetet, då vi slår ned spont, beräknas pågå till slutet av maj 2022.

Träd påverkas

Ett antal träd vid gamla torget och längs med Mölndalsån har tagits ned för arbetets skull. När arbetet är klart kommer ett antal nya träd att planteras.

Trafikpåverkan

Kvarnbygatans två körfält har tillfälligt justerats norrut, närmre Gamla torget, för att göra plats åt arbetsområdet längs å-kanten. Korsningar regleras med trafikljus. Fordonstrafik, gående och cyklister längs Kvarnbygatan och Forsebron tar sig förbi arbetsområdet, även om framkomligheten är något begränsad.

Flygfoto som visar arbetsområdet för etapp 3.

Del av Vattentorget växer fram

Sedan våren 2021 pågår byggnationen av ett helt nytt vattenområde vid det framtida Vattentorget i Forsåker. Här kommer forsen ha ett lugnare flöde och när allt är klart kommer vattnet bli mer tillgängligt med trappor ned mot en vattenspegel. Detta är den första etappen i arbetet med att öppna upp vattnet genom Forsåker, som idag till stora delar är dolt under kulvertar. Arbetet beräknas pågå fram till hösten 2022.

Visionsbild. Människor umgås runt ett vattenområde. Hus syns i bakgrunden.

Visionsbild över det framtida Vattentorget.


Det här gör vi

En temporär vattenränna har byggts. Detta för att kunna leda förbi forsen under tiden arbetet med att skapa det nya vattenområdet pågår. En stödkonstruktion, så kallad spont, har slagits ned för att hålla jordmassorna på plats under tiden vi gräver och gjuter formen för den nya vattenspegeln.

När vattenspegeln är klar bygger vi en helt ny bro i det som kommer bli Vattentorgets sydvästra del. Diagonalbron, som den kommer heta, blir en del av huvudstråket genom Forsåker med plats för gående, cyklister, bussar och annan fordonstrafik.

Spont omkring ett vattendrag, Grävmaskiner gräver i marken.

Bygge av tillfällig vattenränna förbi det blivande Vattentorget.

Flygbild som visar etapp 4 i Forsåker.

Nya vattenrör genom Forsåker

Från intaget vid Forsebron ned till det framtida Vattentorget läggs två nya rejäla vattenledningar, så kallade bypassör. Det gör vi för att säkra området mot översvämningar och för att vattnet ovan mark ska få ett lugnare och säkrare flöde genom Forsåker. Dessutom säkerställer vi ett stabilt vattenflöde för framtida vattenkraft.

Det här gör vi

För att kunna lägga ned bypassrören behöver vi slå ned stödkonstruktioner, så kallad spont.

Vid Vattentorget kopplas ledningarna till en befintlig kulvert som leder vattnet vidare ut i Mölndalsån. Den ena ledningen planeras gå genom det kraftverk som ska förse hela Forsåker med grön hushållsel.

Bullrande arbete

De arbeten vi gör innebär buller och i viss mån vibrationer under dagtid.

Bullrande arbete sker dagtid vardagar, klockan 07–19.

Vi gör vad vi kan för att minimera bullret genom att sätta upp bullerplank och mobilt bullerskydd där vi arbetar. Projektet följer Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från byggplatser och mäter och följer upp ljudnivåerna.

Det mest bullrande arbetet, den så kallade spontingen, pågår under våren 2022 .

Flygbild som visar etapp 5 i Forsåker.

Utbyggnad av Forsebron

För att kunna lägga ned nya rör under bron och ansluta till det nya vattenintaget kommer Forsebron att behöva rivas. Vi passar då på att bredda bron och räta ut körbanan för bättre och säkrare trafik. Arbetet planeras starta i augusti 2022.

Det här gör vi i etappen

När rören ska ned under bron behöver den rivas. Därefter kan vi sponta och grundlägga för de nya rören. Även den gamla dammkonstruktionen nedströms Forsebron kommer renoveras. Sedan byggs bron upp igen från grunden. Vi passar då på att bredda bron och räta ut körbanan för att det ska bli lättare och säkrare att ta sig fram. Det blir också en gång- och cykelbana på den nya bron.

Trafikpåverkan

Under ombyggnationen kommer bron att vara helt avstängd. Fordonstrafik leds under tiden om via Kvarnbygatan, Pixbovägen och vidare in på Kyrkogårdsgatan/Rygatan. En temporär gång- och cykelbro kommer att byggas som gör att man kan ta sig fram över forsen under tiden.

Busslinje 751 kommer få en ny sträckning när bron är avstängd. Detta påverkar två busshållplatser på Rygatan som kommer trafikeras av en mindre buss vardagar under rusningstid. Den mindre bussen går till Mölndalsbro via Pixbovägen och Kvarnbygatan, där också byte till ordinarie linjer kan ske.

Bron planeras stängas i augusti 2022 och öppnar igen hösten 2023.

En karta som med färgade streck visar hur bussen kör när Forsebron är avstängd

Omledningsväg för buss 751 är blå linje. En tillfällig mindre buss hämtar upp resenärer på Rygatan, orange linje och kör till Mölndal station där byte till annan kollektivtrafik sker.

En karta som visar hur trafiken leds om när Forsebron är avstängd

Omledning vid Forsebrons avstängning. Blått fält är en tillfällig gång- och cykelbro.

Bilar står i kö på en bro.

Nuvarande Forsebron.

Flygbild över etapp 6 i Forsåker.

Ny vattenränna genom Forsåker

När intaget är klart och vattnet i forsen kan flyta genom de nya rören kan vi gjuta rännan för vattnet ovan mark.

Rännan kommer gå från Forsebron ned till det framtida Vattentorget i Forsåker. På några ställen trappas vattnet till små vattenfall och rännan blir effektfullt belyst.

Över vattnet byggs små broar. Den mjukt slingrande ån blir ett promenadstråk med platser för avkoppling.

Visionsbild som visar Forsåker. Människor går längs forsen mot hus. Copyright: tmrw.se

Visionsbild över Forsåker från Forsebron.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad