Vattenledningsarbete Frälse­gårds­gatan med flera

Mölndals stad kommer att byta vatten- och avloppsledningarna i Frälsegårds-, Lekskole- och Hedängsgatan.

För en driftssäker dricksvattenleverans och en miljöriktig avloppshantering kommer vi att byta gamla VA-ledningar.

Vi byter dricksvattenledning och ersätter en avloppsledning med två, en för dagvatten och en för spillvatten. Detta gör vi för att minska risken för översvämning i fastigheterna.

Mellan Lekskolegatan och Torallastigen kommer befintlig vattenledning att förstärkas från insidan.

Berörda gator

Frälsegårdsgatan, Lekskolegatan och Hedängsgatan.

Trafikpåverkan

Räkna med begränsad framkomlighet på gatorna under arbetet. Vid avstängning av gatan, följ skyltad hänvisningsväg. Vi börjar arbetet med Frälsegårdsgatan och går vidare för att avsluta på Hedängsgatan. Buller och vibrationer kan förekomma.

Vid schakter i korsningen vid Torallastigen kommer gatan att vara framkomlig.

Arbetstid

Arbetet pågår från vecka 22 2021 och beräknas vara klart i april 2022.

Vad är spillvatten med mera?

Dricksvatten är det vatten du har i kranen hemma, det är vårt viktigaste livsmedel.

Spillvatten är det vatten som spolas ner i avloppet via disk, tvätt, dusch och toalett. Leds bort till reningsverk.

Dagvatten är till exempel regnvatten, smältvatten eller dräneringsvatten. Det ska ledas bort till vattendrag för att inte belasta avloppsledningsnätet eller reningsverket.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad