Vattenledningsarbete på Södermalmsgatan

Mölndals stad byter vattenledningar i Södermalmsgatan för en trygg och säker dricksvattenleverans.

Mölndals stad arbetar för att ha bästa möjliga dricksvatten och en hållbar avloppshantering. En del för att uppnå det är att byta gamla ledningar och att separera dagvatten från spillvatten. Då minskar vi risken för vattenavbrott och översvämningar.

Ledningarna i Södermalmsgatan är gamla och måste bytas. Vi kommer även bygga nya dagvattenledningar. Samtidigt som vi byter ledningarna kommer även elledningar och belysningen på gatan att bytas. Efter arbetet kommer gatan att få ny asfalt.

Vi hoppas på er förståelse för de störningar som sker när vi sköter om vår infrastruktur.

Då sker arbetet

Arbetet pågår vecka 31, 2022, till vintern och påverkar även korsande och närliggande gator som Glasbjörksgatan och Vitmossegatan.

Tillfällig påverkan

Till och från kommer vattnet att vara avstängt vid inkoppling av temporära ledningar. SMS eller information i brevlådan kommer inför det.

8 november är vattnet avstängt klockan 10-15, tappa upp vatten för dina hushållsbehov.

Så påverkas du och trafiken

Framkomligheten på Södermalmsgatan kommer att vara begränsad där vi gräver i gatan. En tillfällig väg kommer att byggas på ett ställe för att leda om trafiken när det behövs. Följ skyltad väg.

Parkeringen vid lekplatsen är avstängd då den används av entreprenören.

När vi gräver i marken för att byta vattenledningar är det oundvikligt att det förekommer ljud och vibrationer. Vi gör vad vi kan för att det ska bli så lite som möjligt.

Om du berörs av servisbyte får du löpande separat information av vår entreprenör.

Fastigheter som bedöms påverkas av vibrationer får vibrationsmätare uppsatta.

Mer information

Om du inte har separerad dagvattenledning idag behöver du åtgärda det.

Olika sorters vatten

Dagvatten - Vatten som rinner från tak, gator och andra hårdgjorda ytor vid regn eller snösmältning och som inte tränger ner i marken. Får inte ledas bort via spillvattenledning när det finns särskild dagvattenledning.

Dagvatten leds direkt till närmaste vattendrag eller sjö. (Därför ska du aldrig tvätta bilen på gatan då tvättvattnet rinner ner i gatubrunnen och ut till närmaste badsjö).

Genom att dagvatten inte går i spillvattenledningar minskar vi risken för till exempel källaröversvämningar hos dig och andra fastighetsägare vid kraftigt regn.

Dricksvatten - Vatten för hushållsändamål. Det som du får ur kranen för att dricka, laga mat, diska, tvätta och sköta personlig hygien med. Dricksvatten klassificeras som livsmedel och lyder under livsmedelslagstiftningen.

Spillvatten – Hushållsspillvatten, det som du spolar ner i avloppet via toalett, handfat, dusch, disk och tvätt. Leds till reningsverket på Hisingen. (Tänk på att fett, olja, naglar, kläder, våtservetter och annat avfall inte ska spolas ner i avloppet!)

Dräneringsvatten - Vatten som avleds från fastighetsmark via dräneringsledning, dagvattenledning, dike eller dräneringsskikt. Får inte ledas bort i spillvattenledning.

Servis - den ledning som går mellan huvudledningen i gatan och fastighetens förbindelsepunkt.

Förbindelsepunkt - Den punkt där fastighetens VA-installationer ansluter till den allmänna anläggningen. Punkten ligger vanligtvis ca 0,5 m utanför fastighetsgränsen.

Missfärgat vatten?

Efter ett vattenarbete, oavsett om det är planerat eller beroende på en läcka, kan vattnet komma stötvis och vara missfärgat. Det är ofarligt att dricka vattnet. Missfärgningen beror på att det kommit in luft i ledningarna när de öppnats vilket gör att järn och manganutfällningar lossnar i rören. Spola tills vattnet blir klart igen om det händer.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad