Vattenledningsarbete på Åsgatan

Mölndals stad planerar att byta vattenledningarna i Åsgatan för en trygg och säker dricksvattenleverans.

Mölndals stad arbetar för att ha bästa möjliga dricksvatten och en hållbar avloppshantering. En del för att uppnå det är att byta gamla ledningar och att separera dagvatten från spillvatten. Då minskar vi risken för vattenavbrott och översvämningar.

Ledningarna i Åsgatan är gamla och måste bytas. Vi kommer även bygga nya dagvattenledningar. Vi hoppas på er förståelse för de störningar som sker när vi sköter om vår infrastruktur.

Då sker arbetet

Vecka 18 - vintern.

Så påverkas du och trafiken

Framkomligheten på Åsgatan kommer att vara begränsad där vi gräver i gatan. Boende får information om tillfällig parkering och väg till sina fastigheter.

När vi gräver i marken för att byta vattenledningar är det oundvikligt att det förekommer ljud och vibrationer. Vi gör vad vi kan för att det ska bli så lite som möjligt.

Aktuella vattenavbrott pga arbetet


Mer information

Om du inte har separerad dagvattenledning från din fastighet idag behöver du åtgärda det efter att arbetet är färdigt.

Olika sorters vatten

Dagvatten - Vatten som rinner från tak, gator och andra hårdgjorda ytor vid regn eller snösmältning och som inte tränger ner i marken. Får inte ledas bort via spillvattenledning när det finns särskild dagvattenledning.

Dagvatten leds direkt till närmaste vattendrag eller sjö. (Därför ska du aldrig tvätta bilen på gatan då tvättvattnet rinner ner i gatubrunnen och ut till närmaste badsjö).

Genom att dagvatten inte går i spillvattenledningar minskar vi risken för till exempel källaröversvämningar hos dig och andra fastighetsägare vid kraftigt regn.

Dricksvatten - Vatten för hushållsändamål. Det som du får ur kranen för att dricka, laga mat, diska, tvätta och sköta personlig hygien med. Dricksvatten klassificeras som livsmedel och lyder under livsmedelslagstiftningen.

Spillvatten – Hushållsspillvatten, det som du spolar ner i avloppet via toalett, handfat, dusch, disk och tvätt. Leds till reningsverket på Hisingen. (Tänk på att fett, olja, naglar, kläder, våtservetter och annat avfall inte ska spolas ner i avloppet!)

Dräneringsvatten - Vatten som avleds från fastighetsmark via dräneringsledning, dagvattenledning, dike eller dräneringsskikt. Får inte ledas bort i spillvattenledning.

Servis - den ledning som går mellan huvudledningen i gatan och fastighetens förbindelsepunkt.

Förbindelsepunkt - Den punkt där fastighetens VA-installationer ansluter till den allmänna anläggningen. Punkten ligger vanligtvis ca 0,5 m utanför fastighetsgränsen.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad