Vatten­lednings­arbete Rundbergs­gatan - Åbybergs­gatan

Mölndals stad planerar att byta vatten- och avlopps­ledningarna i Rundbergs­gatan och delar av Åbybergs­gatan för en trygg och säker dricksvatten­leverans.

Mölndals stad arbetar för att ha bästa möjliga dricksvatten och en hållbar avloppshantering. En del för att uppnå det är att byta gamla ledningar för att minimera avbrott och läckor.

Ledningarna i Rundbergsgatan, Åbybergsgatan och Baazgatan är gamla och måste bytas. Vi hoppas på er förståelse för de störningar som sker när vi sköter om vår infrastruktur.

Då sker arbetet

Vecka 23 pågår markundersökning på gatorna där vi tar mindre borrprover på asfalt och mark inför arbetet.

Arbetet med vattenledningar påbörjas under hösten 2022.

Så påverkas du och trafiken

Framkomligheten på gatorna kommer att vara begränsad där vi gräver i gatan. Boende får information om tillfällig parkering och väg till sina fastigheter om det behövs.

När vi gräver i marken för att byta vattenledningar är det oundvikligt att det förekommer ljud och vibrationer. Vi gör vad vi kan för att det ska bli så lite som möjligt.

Mer information

Om du inte har separerad dagvattenledning från din fastighet idag behöver du åtgärda det efter att arbetet är färdigt.

Olika sorters vatten

Dagvatten - Vatten som rinner från tak, gator och andra hårdgjorda ytor vid regn eller snösmältning och som inte tränger ner i marken. Får inte ledas bort via spillvattenledning när det finns särskild dagvattenledning.

Dagvatten leds direkt till närmaste vattendrag eller sjö. (Därför ska du aldrig tvätta bilen på gatan då tvättvattnet rinner ner i gatubrunnen och ut till närmaste badsjö).

Genom att dagvatten inte går i spillvattenledningar minskar vi risken för till exempel källaröversvämningar hos dig och andra fastighetsägare vid kraftigt regn.

Dricksvatten - Vatten för hushållsändamål. Det som du får ur kranen för att dricka, laga mat, diska, tvätta och sköta personlig hygien med. Dricksvatten klassificeras som livsmedel och lyder under livsmedelslagstiftningen.

Spillvatten – Hushållsspillvatten, det som du spolar ner i avloppet via toalett, handfat, dusch, disk och tvätt. Leds till reningsverket på Hisingen. (Tänk på att fett, olja, naglar, kläder, våtservetter och annat avfall inte ska spolas ner i avloppet!)

Dräneringsvatten - Vatten som avleds från fastighetsmark via dräneringsledning, dagvattenledning, dike eller dräneringsskikt. Får inte ledas bort i spillvattenledning.

Servis - den ledning som går mellan huvudledningen i gatan och fastighetens förbindelsepunkt.

Förbindelsepunkt - Den punkt där fastighetens VA-installationer ansluter till den allmänna anläggningen. Punkten ligger vanligtvis ca 0,5 m utanför fastighetsgränsen.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad