Ledningsarbete Lammevallsgatan

Mölndals stad planerar för att byta vatten- och avloppsledningarna i del av Lammevallsgatan. Det för att säkra att du får vatten i kranen och att avloppet kan ledas bort hållbart.

Under 2022 har geoteknisk undersökning skett under våren. Fortsatt projektering av arbetet pågår. Under hösten kommer befintliga brunnar att inspekteras och mätas in. Inmätaren kommer beträda ett antal fastigheter för detta arbete.

Detta ska vi göra i Lammevallsgatan

Vi förnyar ledningsnätet då det är mycket gammalt och behöver bytas. Det vi planerar att göra är att byta dricksvatten-, spillvatten- och dagvattenledningarna för en säker och hållbar vattenanvändning samt avloppshantering.

När pågår arbetet

Arbetet med ledningarna planeras börja under 2023. Exakt tid kommer senare.

Ordlista

Dricksvatten - Vattnet i kranen som du använder för att dricka, laga mat, tvätta, diska och sköta hygienen till exempel. Är ett livsmedel.

Spillvatten - Det vatten som du spolar ner i avloppet från till exempel handfat, toalett, dusch, tvätt- och diskmaskin med mer.

Dagvatten - Regn- och smältvatten, även dräneringsvatten. Rinner i egen ledning till närmaste vattendrag eller sjö och renas inte. Får inte ledas bort i spillvattenledning. Du får inte hälla ut orenat vatten från t.ex. tvätt i gatubrunnar.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad