Infrastrukturarbeten för kvarteret Stiernhielm

Mölndals stad bygger nya vatten- och avloppsledningar samt gator för kvarteret Stiernhielm 2022 - 2024.

Inför att det ska byggas nya bostäder i kvarteret Stiernhielm kommer Mölndals stad att bygga infrastrukturen ovan och under mark.

Det här gör vi i området

För kvarteret Stiernhielm gör vi följande:

  • bygger nya vatten- och avloppsledningar till de nya byggnaderna
  • byter vatten- och avloppsledningarna mellan Hagåkersgatan och Bifrostgatan
  • bygger lokalgator samt gång- och cykelvägar
  • bygger om Bifrostgatan till en stadsgata anpassad till den nya bebyggelsen.

Aktuell trafikpåverkan

  • Bifrostgatan påverkas med viss begränsad framkomlighet.

Påverkan generellt i området

Större arbeten i Wallinsgatan och ombyggnad av Bifrostgatan påbörjas i månadsskiftet februari till mars 2023 och beräknas pågå till sommaren 2024.

Under olika perioder kommer närboende och trafik att påverkas på olika sätt av våra infrastrukturarbeten. Bland annat kommer en tillfällig in och utfartsväg till Wallinsgatan att behöva användas. Närboende får information om deras infartsväg eller parkering påverkas.

Samtidigt som vi bygger infrastruktur byggs det hus i området. Störningar med buller och vibrationer förekommer därför i stor grad från byggnationen av hus och inte från stadens arbeten.

Fler arbeten området

Även Göteborgs stad Kretslopp & Vatten bygger ny vattenledning i området vilket påverkar Bifrostgatan och korsningen till Häradsgatan. Det arbetet har inte med Kvarteret Stiernhielm att göra utan handlar om en ledning mellan Göteborgs vattenverk i Lackarebäck och södra Göteborg.

Mer information

Utbyggnaden av infrastrukturen är en del av detaljplanen Stiernhielm 6 och 7 med flera.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS).
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad