Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Renhållningsordning

Vi vill lämna efter oss ett hållbart samhälle. Vi som bor i Sverige kan bli ännu bättre på att ta hand om och minska vårt avfall. All avfallshantering styrs av lagar och regler för att avfallet samlas in och behandlas på rätt sätt.

Avfallstrappan 

Lagarna som styr avfallshanteringen är främst EU:s ramdirektiv, miljöbalken och avfallsförordningen. I dem står det bland annat hur avfallet ska minska, hur återvinningen ska öka och hur farliga ämnen och produkter ska kontrolleras och fasas ut.

Renhållningsordning

Varje kommun ska ha en så kallad renhållningsordning som innehåller föreskrifter kring hantering av avfall samt en avfallsplan. I Mölndal finns Lokala föreskrifter för renhållning,PDF det är en beskrivning av kommunens och invånarnas ansvar för avfallshanteringen.

Avfallsplanen med målsättningar för kommunens avfallshantering och återvinning har Mölndals stad gemensam med övriga kommuner i Göteborgsregionens kommunalförbund. Den heter Regional avfallsplan A2020.

För Mölndals del finns även en kommunspecifik bilaga till A2020PDF.

Samråd om förslag till ny avfallsplan för 2021 - 2030

Ett förslag till ny avfallsplan som tagits fram i samarbete med övriga kommuner i Göteborgsregionen. Avfallsplanen är lagstadgad (miljöbalken kap 15 § 41, nya föreskrifter NFS 2017:2) och beskriver mål och åtgärder för hur avfall ska tas om hand och förebyggas samt mål och åtgärder för nedskräpning.

Avfallsplanen omfattar såväl hushållsavfall som det avfall som uppkommer i kommunens egna verksamheter och sträcker sig till år 2030. Kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar om planen.

Synpunkter

Allmänheten och andra intresserade är välkomna att ta del av förslaget och komma med synpunkter. Synpunkterna kan lämnas via e-post till tekniska@molndal.se eller brev till Tekniska förvaltningen, Mölndals stad 431 82 Mölndal. Märk e-postmeddelandet eller kuvertet med Synpunkt Avfallsplan.

Synpunkter ska vara tekniska förvaltningen tillhanda senast den 31 oktober 2019. Ett fysiskt exemplar av avfallsplanen finns att läsa i stadshushallen på Göteborgsvägen 11-17 (huvudentré).

Relaterad information

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-06-26 10.15