Renhållningsordning

Vi vill lämna efter oss ett hållbart samhälle. Vi som bor i Sverige kan bli ännu bättre på att ta hand om och minska vårt avfall. All insamling och hantering av avfall styrs av lagar och regler och ska ske på rätt sätt.

Avfallstrappa

EU:s avfallshierarki: deponera, energiutvinna, återvinna, återanvända, förebygga.

Lagarna som styr avfallshanteringen är främst EU:s ramdirektiv, miljöbalken och avfallsförordningen. Det handlar bland annat om

  • hur avfallet ska minska
  • hur återvinningen ska öka
  • hur kontroll av farliga ämnen och produkter ska ske och hur dessa ska fasas ut.

Renhållningsordning

Varje kommun ska ha en så kallad renhållningsordning som innehåller föreskrifter kring hantering av avfall samt en avfallsplan. 

Avfallsplanen med målsättningar för kommunens avfallshantering och återvinning har Mölndals stad gemensamt med övriga kommuner i Göteborgsregionens kommunalförbund.

Relaterad information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad