Skötsel och kontroll av slamavskiljare

Slamavskiljaren är en förbehandling för rening av avloppsvatten och en viktig del av ditt enskilda avlopp. Den kräver regelbunden tömning av slammet för att fungera.

Slamavskiljarens funktion är att samla upp de fasta partiklarna, det vill säga slammet, i avloppsvattnet för att inte resten av avloppsanordningen ska sätta igen. Regelbunden skötsel och kontroll av din slamavskiljare är viktigt för att få en bra rening av avloppsvattnet.

Du som fastighetsägare är ansvarig för att kontrollera att slamtömningen görs på rätt sätt.

Kontrollera din slamavskiljare

  • Kontrollera att slam bara finns i första kammaren.
  • Kontrollera att slamtömning görs regelbundet och på rätt sätt.
  • Kontrollera fördelningsbrunnen om du har en sådan, så att inget slam har tagit sig dit.

Sköt om din slamavskiljare

  • Eventuell kan du behöva fylla din slamavskiljare med vatten när den är tömd. Det förhindrar att slam tar sig vidare från första kammaren till de andra kammarna och den efterföljande reningen när slamavskiljaren fylls på. Du fyller på från tredje kammaren.
  • Rensa regelbundet runt locken så det är enkelt att se var brunnen finns.
  • Se till att locken är hela.
  • Lätta lock i plast behöver ha en låsanordning.
  • Se till att fördelningsbrunn och slamavskiljarens andra och tredje kammare rengörs vid slamtömning om det funnits slam i dem.

Inför tömning

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för skötsel och underhåll och att slamavskiljarens placering är tydligt utmärkt.

Du ska se till att slamavskiljaren är lättillgänglig. Lock får inte vara övertäckta och runtom ska det finnas en arbetsyta på minst två meter. En person ska enkelt kunna ta av locket. Det får inte vara några växter i vägen som gör det svårt att öppna locket.

Under vintern kan kylan göra det svårt att tömma. Se därför till att locket inte är fastfruset.

Om du vill ha glesare slamtömning måste du ansöka om dispens hos bygg- och miljöförvaltningen.

Mer information om tömning

För dig med minireningsverk

Precis som med en vanlig slamavskiljare behöver du se till att lock går att öppna inför tömning och att det finns tillräckligt med arbetsyta.

Reningsverk töms på olika sätt beroende på typ av verk. Se därför till att det finns tydliga slamtömningsanvisningar uppsatta i anslutning till minireningsverket. Om reningsverket töms fel kan du behöva starta om det, vilket både kostar pengar och tar tid.

Be leverantören av reningsverket att skicka slamtömningsanvisningar som du kan sätta upp.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad