Buller

Buller är ljud som uppfattas som störande, men vad som uppfattas som störande kan vara olika. Det kan vara buller från fläktar, tafik och byggen.

Buller utomhus

Bygg- och miljöförvaltningen utgår från Naturvårdsverkets vägledningar när vi gör bedömningar om hur mycket buller en verksamhets får orsaka. Naturvårdsverkets vägledningar omfattar buller utomhus från bland annat byggplatser, industrier, skjutbanor, vägar och järnvägar.

Buller inomhus

Närboende kan också störas av buller från verksamheter inne i sin bostad. Vid den typen av störningar tillämpar vi Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus för att bedöma risk för olägenhet.

Riktvärdena gäller med fönster och dörrar stängda och anges både för ekvivalent  och maximalt buller. För ekvivalent buller ligger riktvärdet på 30 dBA och för maximalt buller på 45 dBA.

Om du är verksamhetsutövare

Du som har en verksamhet är ansvarig för att inte utsätta närboende eller andra verksamheter för störningar eller olägenheter.

Om någon störs av buller från din verksamhet kan du bli skyldig att utföra och bekosta bullermätningar och utredningar. Du kan också behöva genomföra åtgärder om det finns risk för störningar.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad