Byggbuller

I samband med byggnation kan buller förekomma. Bygg- och miljöförvaltningen i Mölndals stad använder Naturvårdsverkets råd med riktvärden när vi bedömer bullernivåer.

Riktvärden

Riktvärdena är vägledande och utgångspunkt för varje enskilt fall. Ibland kan särskilda skäl göra att vi måste göra avsteg, både uppåt och nedåt, från riktvärdena.
Om bullernivåerna är för höga kan bullerdämpning eller skärmning behövas. Det kan ändå vara svårt att nå de rekommenderade nivåerna om avståndet mellan bullerkällan och närliggande bostäder är kort. Bullrande arbeten bör utföras på vardagar mellan kl.7.00-19.00.

Naturvårdsverkets allmännna råd

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (2004:15) reglerar buller både utomhus och inomhus. Råden innehåller riktvärden som inte bör överskridas. För bostäder gäller följande:

Riktvärden för buller utomhus (vid fasad)

Tidpunkt

Riktvärde

Helgfri måndag-fredag


Dagtid kl. 07-19

60 dBA

Kväll kl. 19-22

50 dBA

Lördag, söndag och helgdag


Dagtid kl. 07-19

50 dBA

Kväll kl. 19-22

45 dBA

Samtliga nätter kl. 22-07

45 dBARiktvärden för buller inomhus (bostadsrum)

Tidpunkt

Riktvärde

Helgfri måndag-fredag


Dagtid kl. 07-19

45 dBA

Kväll kl. 19-22

35 dBA

Lördag, söndag och helgdag


Dagtid kl. 07-19

35 dBA

Kväll kl. 19-22

30 dBA

Samtliga nätter kl. 22-07

30 dBA

 

Riktvärdena som anges i ovan tabell avser medelljudnivå under en given tidsperiod, så kallad ekvivalentnivå. Nattetid finns även maximala ljudnivåer som inte får överskridas, 70 dBA utomhus eller 45 dBA inomhus.

Vad kan du göra?

Kontakta först den som stör och hör om de kan vidta åtgärder eller justera sin verksamhet.

Anmäl klagomål

Om problemet kvarstår efter att du haft kontakt med den som orsakat störningen kan du anmäla detta till oss med hjälp av e-tjänsten nedan.

Ditt klagomål kan lämnas anonymt men det kan innebära att handläggningen av ärendet försvåras eller att ditt klagomål inte kan handläggas.

Läs mer

Kontakt

Öppettider 24/6-11/8
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-16.30
fredag    8.00-15.00

Dela på:

Senast uppdaterad