Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Mark- och grundvattenförorening, Skäggered

Provtagningar av dricksvatten i enskilda brunnar i Skäggered har visat sig innehålla höga halter av ämnena perkloretylen och trikloretylen efter en tidigare kemtvätt i området. Sex stycken dricksvattenbrunnar innehåller höga halter av klorerade lösningsmedel.

Naturvårdsverket beviljade medel för undersökningar och konsulten Structor Miljö Väst har genomfört undersökningar i området för att utreda källområdet och spridningen.

Undersökningar

Sex av brunnarna som provtogs 2016 visade på värden över gränsvärdet. De sex fastigheterna är nu kopplade till en provisorisk dricksvattenledning. I övrigt hade ytterligare en brunn värden som motsvarar halva gränsvärdet och en brunn visade spår av föroreningen. Övriga brunnar visade inga spår av föroreningen. Upprepade provtagningar av brunnarna har hittills visat på samma resultat

I de bostadshus som hade höga halter i dricksvattnet har också mätningar gjorts i inomhusluften. Mätningar är utförda sedan fastigheterna kopplade på sig på det provisoriska dricksvattnet. Inga förhöjda föroreningshalter påvisas i inomhusluften.

Under hösten 2017 gjordes ytterligare undersökningar av konsulten Structor Miljö Väst i och kring den gamla kemtvättsfastigheten. De visar att både mark, berggrund och vatten är förorenade. Vidare undersökningar är därför nödvändiga för att avgränsa det förorenade området och kunna planera för saneringsåtgärder på fastigheten där kemtvätten har legat.

Ansökan om ekonomiska medel för fortsatta undersökningar kommer att lämnas in till Naturvårdsverket under våren 2018. En förutsättning för att fortsatta undersökningar är att området förses med kommunalt vatten. Projektering för detta pågår.

Staden erbjuder tillfällig vattenförsörjning

Staden har erbjudit en tillfällig vattenförsörjning till de fastigheter som är berörda och där föroreningar konstaterats i vattenprover. Eftersom fastigheterna ligger utanför det kommunala va-nätet, har den enskilde fastighetsägaren eget ansvar för sin vatten- och avloppsförsörjning. De hushåll som vill ha en tillfällig provisorisk lösning måste därför begära det från staden och även betala en avgift.

Du som är boende i området kan vid behov hämta dricksvatten i egen dunk i en av stadens vattentankstationer.

Ansvarsutredning

En ansvarsutredning har gjorts och den visar att det inte finns någon juridiskt att ställa till svars för föroreningen.

Miljömedicinsk bedömning - rapport

Under 2016 bad Mölndals stad att Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) skulle göra en miljömedicinsk bedömning för de drabbade fastighetsägarna. Du kan läsa VMC:s bedömning i deras rapportPDF.

Vill du veta mer?

Mölndals stads miljöchef Per Kaarle
0704-67 72 50 (måndag-fredag kl 8-16)
miljo@molndal.se

Länsstyrelsen Västra Götalands Län
Henrik Bengtsson
010-22 44 695 (måndag - fredag kl 8-16)
henrik.bengtsson@lansstyrelsen.se

Mölndals stad
Projektledare Sebastian Mattsson
031-315 15 00 (måndag - fredag kl 8-16)

Frågor om vattentankstationerna
Teknisk kundservice
031-315 15 80
tekniskkundservice@molndal.se                 

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-05-08 14.21