Mark- och grundvattenförorening, Skäggered

Mölndals stad har avslutat de åtgärdsförberedande undersökningarna vid den före detta kemtvätten i Skäggered. Under hösten 2022 påbörjas arbetet med sanering.

Läs om vad som händer just nu.

Bakgrund

På fastigheten Skäggered 3:38 har tidigare legat en kemtvätt som lades ned på 1970-talet. År 2016 påvisades höga halter klorerade lösningsmedel i sex dricksvattenbrunnar i kemtvättens närområde. Flera olika undersökningar har utförts under de senaste åren bland annat i jord, jordgrundvatten och berggrundvatten. Undersökningarna har bekostats med statliga medel.

Karta som visar var fastigheten Skäggered 3:38 ligger

Markeringen visar var fastigheten Skäggered 3:38 ligger

Kommunalt vatten och avlopp

Under 2019 byggdes kommunalt vatten och avlopp ut i området och bostadsfastigheterna kunde ansluta sig. Provtagningar gjorda i brunnar efter anslutningen till kommunalt vatten och avlopp visar att halten klorerade lösningsmedel sjunkit väsentligt i brunnarna då något vattenuttag inte längre sker.

Resultat

Resultatet från undersökningarna visar att det finns höga halter klorerade lösningsmedel i jord, jordgrundvattnet och berggrundvattnet. Det finns ett eller möjligen två näraliggande källområden på fastigheten, det ena vid en tidigare avloppsbrunn precis väster om tidigare kemtvättbyggnad och det andra vid den före detta kemtvättmaskinen som låg i byggnadens västra del.

Föroreningar har hittats i jord och jordgrundvatten, inom ett område intill den gamla kemtvätten, ned till berg ca 4 – 5 meter under markytan. Spridningen i jordgrundvattnet sker långsamt åt alla håll utom åt öster

Även berggrundvattnet innehåller höga halter klorerade lösningsmedel och spridningen sker i ost-sydostlig riktning mot Lindomeån. Prover i föroreningsplymen visar att på > 200 meter avstånd från kemtvätten så är halterna väsentligt lägre på grund av en stor utspädning.

Flygfoto med inritade områden som anger markföroreningar från kemtvätten i Skäggered

Vad händer nu?

Mölndals stad har från Naturvårdsverket fått statliga medel för att genomföra en sanering inom den före detta kemtvättfastigheten.

Entreprenör av arbetet är upphandlad och är Krüger från Danmark. Under vecka 46 etablerar de sig på fastigheten och påbörjar arbetet med att borra hål i berget vilket beräknas pågå under ungefär 2 månader. Anläggningen som ska sanera marken ska vara klar till våren 2023. Ungefär i april eller maj kommer anläggningen tas i bruk.

Arbetet med bygge av anläggningen pågår på dagtid (klockan 7-18).

Mer information kommer inför att anläggningen ska tas i bruk.

Ansvarsutredning

En ansvarsutredning har gjorts. Den visar att det inte finns någon juridisk person att ställa till svars för föroreningen. I sådana fall kan statliga medel sökas för undersökningar och åtgärder.

Miljömedicinsk bedömning - rapport

Under 2016 bad Mölndals stad att Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) skulle göra en miljömedicinsk bedömning för de drabbade fastighetsägarna. Du kan läsa VMC:s bedömning i deras rapport Pdf, 629.1 kB..

Vill du veta mer?

Längst ned på sidan finns rapporter och annan skriftlig information som tagits fram i projektet.

Kontaktpersoner

Bygg- och miljöförvaltningen
Miljöinspektör Anna Stjernholm 031-315 17 04
Miljöinspektör Linn Åström 031-315 17 16
miljo@molndal.se

Tekniska förvaltningen
Projektledare Martin Blom
031-315 10 00 , tekniska@molndal.se

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad