Radon

Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas som finns i berggrunden och i vissa byggnadsmaterial. Höga halter av radon i din bostad kan innebära risk för lungcancer. Risken är högre om du bor i ett radonhus under lång tid och dessutom är rökare. Det enda sättet att få veta om det är höga radonhalter i din bostad är att göra en radonmätning.

Varför har vissa hus höga radonhalter?

Markluft

Markluft kan läcka in i hus genom otätheter. Beroende på vilken typ av berggrund och jordart huset står på kan markluften innehålla radon. Även byggnadens skick påverkar radonhalten inomhus.

Byggnadsmaterial

Radon kan avges från äldre byggnadsmaterial, till exempel lättbetong med alunskiffer. Lättbetongen användes framför allt under 60- och 70-talen, men tillverkning av sådan betong förekom redan 1929. Fyllnadsmassor i husgrunden kan också vara en källa till radon.

Dricksvatten

Radon kan avges till luften via dricksvattnet. Om du har en egen vattentäkt bör du mäta radonhalten. Om du har mer än 1000 Bq/l i ditt vatten rekommenderar Livsmedelsverket att du åtgärdar.

Ventilation

Ventilationen kan ha stor betydelse för bostadens radonhalt eftersom brister i ventilationen gör att luften byts ut långsammare och radonet inte vädras ut.

Du kan läsa mer om varför vissa hus får problem med radon på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Att mäta radon

Att mäta radonhalten är det enda sättet att ta reda på om det finns radon i en bostad. Mäter gör man i minst 60 dygn under vinterhalvåret mellan den 1 oktober och 30 april.

Du som bor i hyreshus

Om du bor i hyresrätt är det din hyresvärd som ansvarar för att mäta och eventuellt sanera radon i din bostad. Kontakta din hyresvärd.

Du som bor i bostadsrättsförening

Om du bor i bostadsrätt är det föreningen som ansvarar för att mäta och eventuellt sanera radon i din bostad. Kontakta styrelsen.

Du som bor i villa

Du ansvarar själv för att ta reda på om det är höga radonhalter i din bostad. Du kan beställa radonmätning från de laboratorier som är ackrediterade hos SWEDAC. Ett ackrediterat företag utför radonmätning efter aktuella standarder. Du kan även anlita en konsult, men försäkra dig alltid om att konsulten använder ett ackrediterat analyslaboratorium.

När är radonhalten för hög?

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör radonet anses vara en olägenhet för människors hälsa om radonhaltens årsmedelvärde är över 200 Bq/m3 i bostaden. Om höga radonhalter uppmätts bör man göra åtgärder för att sänka radonhalten, om möjligt ner till 100 Bq/m3.

Radonsanering

Hos Boverket finns information om de vanligaste metoderna för radonsanering och hur du sanerar beroende på varifrån radonet kommer.

Vad gör bygg- och miljöförvaltningen?

Genomför tillsyn av flerbostadshus

I Mölndal finns ett lokalt miljömål för radon som innebär att ingen i Mölndal ska bo i flerbostadshus med högre radonhalter än 200 Bq/m3 som årsmedelvärde. Alla fastighetsägare som äger flerbostadshus kommer därför att bli kontaktade av bygg- och miljöförvaltningen före år 2020.

Vi ställer krav på att fastighetsägarna utför radonmätningar enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning Pdf, 807.1 kB., och genomför åtgärder om radonhalterna är höga.

Ger information om tidigare mätningar

I miljönämndens arkiv finns uppgifter om tidigare radonmätningar arkiverade. Du är välkommen att höra av dig om du vill veta mer om en särskild fastighet. Kom ihåg att om det har skett ombyggnationer eller förändringar i ventilationen sedan radonmätningen gjordes kan radonhalten ha förändrats och mätningen vara inaktuell.

Relaterad information

Åtgärder mot radon i bostäder Pdf, 1.3 MB. - Boverket

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad