Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att bekosta nödvändiga anpassningar i ditt hem.

Ansökan

Bidraget är helt finansierat av skattemedel. Det betyder att det inte är någon ansökningsavgift. Men observera att avgift för behovsintyg kan tillkomma.

En del anpassningar kan lösas med hjälpmedel. Kontakta därför först till exempel en arbetsterapeut eller fysioterapeut för att diskutera lösningar på funktionsproblemen.

Ansökan

Du ska fylla i och skicka in en ansökningsblankett för bostadsanpassningsbidrag. Bifogat till ansökan ska både intyg och medgivande finnas med. Det är viktigt att du som sökande och eventuell kontaktperson signerar blanketten.

Intyg

Till ansökan ska du bifoga ett behovsintyg. En sakkunnig person, till exempel en arbetsterapeut eller läkare, ska intyga dina behov, beskriva vilka problem som funktionsnedsättningen ger i ditt hem och ge förslag på åtgärder.

Om du inte har en kontaktperson på Kommunrehab 031-315 23 53, så kan du istället kontakta en primärvårdsenhet.

Medgivande

Till ansökan ska du också bifoga skriftliga medgivanden från samtliga fastighetsägare och nyttjanderättshavare. En förutsättning för att bli beviljad bidrag är att samtliga fastighetsägare och nyttjanderättshavare ger sitt medgivande till anpassningarna och inte kommer att kräva någon ersättning av sökande eller nyttjanderättshavare för återställning.

Medgivande för dig som bor i äganderättPDF
Medgivande för dig som bor i bostadsrättPDF
Medgivande för dig som bor i hyresrättPDF

Du skickar ansökan med ditt intyg och medgivanden till kommunens handläggare:

Bostadsanpassning
Stadsbyggnadsförvaltningen
431 82 Mölndal

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till dig med funktionsnedsättning (sökande) för anpassning av din permanentbostad. Om bostaden hyrs i andra hand, lämnas bidrag endast om anpassningsåtgärden är skälig med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är.

Vad kan du få bidrag för?

  • Bidrag kan beviljas för anpassning av fasta funktioner i bostaden eller i anslutning till bostaden.
  • Bidrag ges för de åtgärder som är nödvändiga för att bostaden ska vara funktionell för dig som har en funktionsnedsättning. Det du kan få bidrag till är åtgärder för att klara vanliga boendefunktioner. Till dessa hör att komma in och ut ur bostaden, förflytta sig inom bostaden, laga mat och äta, sköta sin hygien, sova och vila.
  • Du kan inte få bidrag för lös egendom eller för normalt underhåll. Du kan heller inte få bidrag till anpassningar med hjälpmedel.
  • Du kan inte få bidrag för anpassningar om du bor i ett särskilt boende, till exempel äldreboende.

Flytta eller bygga ett nytt hus

Kontakta kommunens handläggare innan du skriver på avtalet för en ny bostad för att få veta om du kan räkna med bidrag eller inte. Det kan hända att du inte får bostadsanpassningsbidrag för ändringar i din nya bostad.

När du bygger ett nytt hus ska huset anpassas till din funktionsnedsättning utan stöd av bidrag. Detta är enligt reglerna i plan- och bygglagen. Bidraget är begränsat till vissa väsentliga merkostnader för material eller produkter som bara funktionsnedsatta personer behöver.

Handläggning, beslut och genomförande

Handläggaren behöver i de flesta fall göra ett hembesök.

Hembesöket är till för att få underlag för beslut och informera om vad som kan bekostas med bostadsanpassningsbidrag.

Kommunens handläggare beslutar om rätten till bidrag och om kostnaden är skälig. Offerter/kostnadsberäkningar kan behöva lämnas in som underlag till beslut om bidragets storlek och skälighet. Det betyder att bidrag beviljas enligt den offert som har den lägsta kostnaden.

Alla som ansöker om bidrag får ett skriftligt beslut skickat till sin hemadress. Om beslutet innebär avslag på ansökan skickas beslutet med mottagningsbevis. Alla beslut är överklagningsbara inom tre veckor från det att du har mottagit ditt beslut.

Du som har fått bidrag beviljat ska själv beställa arbetet med anpassningen. Du ansvarar sedan för att fakturan betalas. Konsumenttjänstlagen gäller för arbeten som utförs hos enskilda personer.

Utbetalning av bidrag

När arbetena är klara meddelar du handläggaren det. Bidraget betalas ut när anpassningarna har kontrollerats av handläggaren som utförda. Kopia på kvitto eller faktura för anpassningen ska lämnas eller skickas till handläggaren. Handläggaren kan sedan antingen betala ut bidraget till dig som sökande eller betala fakturan med det beviljade bidraget. Bidrag betalas inte ut för arbetskostnaden om anpassningen utförs av en privatperson utan F-skattebevis. Då lämnas endast bidrag för materialkostnaden.

Viktigt att känna till

  • Du kan inte få mer i bidrag än vad anpassningen har kostat, även om beslut fattats om högre bidrag.
  • Enligt Skatteverket kan man inte göra ROT-avdrag för arbete som bekostats med bidrag.
  • Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför tjänster åt en privatperson.

Regelverket

Reglerna för bostadsanpassningsbidrag finns i Lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222).

Kontakt

Erica Söderlund
Bostadsanpassare
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 13 96
erica.soderlund@molndal.se

Maria Malmqvist Sigl
Bostadsanpassare
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 13 99
maria.malmqvist-sigl@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-05-27 09.59