Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Bygganmälan - när det inte behövs lov

Vissa åtgärder kräver inte lov, men det  behövs en anmälan, ibland kallad bygganmälan.

Exempel är Attefallsåtgärder, ändringar i bärande väggar, installation av nya eldstäder eller viktiga ändringar i vatten- och avloppssystemet, VA. Vissa byggnadsåtgärder där det behövs bygglov inom detaljplan kräver bara en anmälan om fastigheten ligger utanför detaljplan.
Du får inte börja med arbetena innan du har fått ett startbesked från kommunen.

Sök startbesked så här

Använd blanketten

När ansökan om startbesked kommit in granskar handläggarna om åtgärden uppfyller kraven i plan- och bygglagen och om den stämmer med en eventuell detaljplan. Det du vill göra ska bland annat passa in på platsen och inte skada miljön. Om ansökan är komplett direkt går det snabbare att få ett beslut.

De här handlingarna behöver du

Beroende på vad du ska bygga kan det behövas olika handlingar men de här är de vanligaste:

  • Ansökningsblankett
  • Karta, baskarta eller bestyrkt utdrag ur primärkartan. Karta kan du beställa hos oss på stadbyggnadsförvaltningen.
  • Ritningar på planer, fasader och sektioner i skala 1:100
  • Kontrollplan
  • Undertecknat informationsblad "Miljöinformation braskamin" om din ansökan gäller braskamin

När du fått startbesked

När du fått startbesked måste du börja bygga inom två år och avsluta arbetet inom fem år, annars måste du göra en ny anmälan.

När du har byggt klart

​När du har byggt klart ska du skicka in din kontrollplan till oss så att du får ett slutbesked. Då är ditt ärende avslutat och klart.

Installation av braskamin och eldstadskasett

Om det gäller installation av en braskamin eller eldstadskasett får du inte börja använda den förrän du har fått ett slutbesked. Du måste förutom kontrollplanen även skicka med ett godkänt besiktningsprotokoll från sotaren. Även utsläpp av kolmonoxid (CO) ska redovisas. Ett produktblad eller motsvarande för braskaminen (rumsvärmare) räcker om det framgår att kraven på utsläppen av kolmonoxid (CO) och verkningsgrad uppnås enligt BBR, Kap 6:7412 Rumsvärmare.

Attefallsåtgärder

Attefallsåtgärder får du göra utan bygglov men kräver en anmälan:

  • Bygga en byggnad på max 25 kvadratmeter med max 4 meter nockhöjd. Ytan får fördelas på flera byggnader. Byggnaden får användas som bostad.
  • Bygga till befintligt hus med 15 kvadratmeter (bruttoarea).
  • Bygga upp till två mindre takkupor på huset.
  • Inreda ytterligare en bostad i huset.

Kontakt

Bygglovenheten
Stadsbyggnadsförvaltningen
Knarrhögsgatan 5
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 14 00
byggnadsnamnden@molndal.se

Öppet- och telefontider

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-11-22 08.55