Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Bygglovsbefriade åtgärder

När du ska bygga behövs det oftast bygglov, men vissa saker får du göra utan bygglov.

På denna sida står några vanliga åtgärder som inte behöver bygglov. De fullständiga reglerna hittar du i plan- och bygglagen 9 kapitlet 1-16 § och plan- och byggförordningen 6 kapitlet 1-6 §.

En- och tvåbostadshus

På en fastighet bebyggd med en- och tvåbostadshus får du utan bygglov göra följande kompletteringar:

1. Uppföra komplementbyggnader (friggebodar) i omedelbar närhet till bostadshuset

 • om byggnadernas sammanlagda byggnadsarea inte är större än 15 kvadratmeter,
 • taknockshöjden inte överstiger 3 meter och
 • byggnaderna inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

2. Sätta upp en mur eller plank för att anordna en skyddad uteplats i anslutning till bostadshuset. Om planket/muren:

 • är inom 3,6 meter från bostadshuset,
 • om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter,
 • inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

3. Sätta upp skärmtak över uteplatser (som anges ovan), altaner, balkonger eller entréer

 • om skärmtakets/skärmtakens totalyta inte är större än 15 kvadratmeter och
 • inte sträcker sig närmare gränsen än 4,5 meter.

Mur, plank, skärmtak eller friggebodar får placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter med berörd grannes medgivande, gärna skriftligt.

Mur, plank, skärmtak eller friggebodar som placeras närmare gränsen mot en gata än 4,5 meter kräver dock bygglov.

Alla fastigheter

Följande kompletteringar är bygglovbefriade på alla fastigheter:

Sätta upp små vindkraftverk om alla följande villkor är uppfyllda (det kan krävas bygganmälan):

 • kraftverket monteras inte på en byggnad,
 • vindturbinens diameter är högst 3 meter,
 • vindkraftverket är högst 20 meter högt och
 • kraftverket placeras på ett avstånd från gränsen som är minst lika stort som kraftverkets höjd över marken.

Du får också utan bygglov:

 • Byta färg på en- och tvåbostadshus inom områden med detaljplan, om byggnadens karaktär inte ändras väsentligt och om inte detaljplanen föreskriver annat.
 • Sätta upp ett öppet staket med en höjd av högst 1,1 meter vid tomtgränsen, med grannens medgivande. Tänk dock på sikten vid gatukorsningar, där höjden bör vara högst 0,8 meter.
 • Inrätta P-plats för fastighetens eget behov, om fastigheten är bebyggd endast med ett tvåbostadshus eller ett-två enbostadshus.

Kontakt

Bygglovenheten
Stadsbyggnadsförvaltningen
Knarrhögsgatan 5
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 14 00
byggnadsnamnden@molndal.se

Öppet- och telefontider

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-24 13.58