Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Tekniskt samråd

Tekniskt samråd är ett möte mellan dig som byggherre, den kontrollansvarige och stadens handläggare där man diskuterar genomförandet av bygget kopplat till de samhällskrav som finns för aktuell byggnation samt tekniska egenskapskrav.

Byggnadsarbeten får inte påbörjas innan tekniskt samråd är genomfört och byggnadsnämnden har utfärdat beslut om startbesked. För vissa små ärenden behövs inte tekniskt samråd. Vad som gäller för ditt ärende kan du läsa i beslutet om bygglov.
 
Du kontaktar handläggare som kallar till tekniskt samråd efter ett lov har beviljats. Du som byggherre ska skicka in ett förslag till kontrollplan inför mötet samt övriga efterfrågade handlingar enligt beslutet.

Kontrollplan

Kontrollplanen är en lista över de kontroller som du ska göra för att säkerställa att samhällets krav på säkerhet, inomhusmiljö med mera uppfylls. Den ska innehålla uppgifter om bland annat:

  • Vilka kontroller som ska göras enligt lagstiftningen och kraven i Boverkets byggregler (BBR)
  • Metoden för kontrollerna
  • Underlag för kontrollerna, till exempel ritningar
  • Vem som ska göra kontrollerna. Det är alltid byggherren som är ansvarig för att kontrollerna blir gjorda.
  • Vilka anmälningar som byggherren ska göra till byggnadsnämnden
  • Arbetsplatsbesök av stadens handläggare
  • Hur eventuellt farligt avfall ska tas om hand

Hur omfattande kontrollplanen är beror på hur stort och komplicerat ärendet är. I mycket enkla ärenden kan den enda kontrollen vara att åtgärden stämmer med bygglovet. Du kan använda blanketten "Förslag till kontrollplan" som en hjälp i arbetet med att göra en kontrollplan.

Kontrollansvarig

En kontrollansvarigs uppgift är att förhindra att onödiga fel görs på bygget. Kontrollansvarig ser till att ansvarig entreprenör följer kontrollplanen och följer de bestämmelser och villkor som gäller och att nödvändiga kontroller görs. För vissa mindre åtgärder behövs ingen kontrollansvarig.
 
Du som byggherre anlitar den kontrollansvarige, som ska vara certifierad. Den kontrollansvarige ska ha en självständig roll i förhållande till den som bygger. Det innebär att någon från byggfirman inte kan vara kontrollansvarig.

Använd blanketten Anmälan om kvalitetsansvarig eller kontrollansvarigPDF.

Kontakt

Bygglovenheten
Stadsbyggnadsförvaltningen
Knarrhögsgatan 5
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 14 00
byggnadsnamnden@molndal.se

Öppet- och telefontider

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-24 14.19