Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Förhandsbesked

Varför ska du söka förhandsbesked?

Du bör söka ett förhandsbesked om du vill bygga på en tidigare obebyggd tomt eller inte avstyckad tomtplats utanför detaljplanerat område. Med hjälp av kartservicen här på vår hemsida kan du se om din fastighet ligger inom ett område med en detaljplan.

Behovet av att få förhandsbesked är störst vid åtgärder utanför detaljplan. Om det är osäkert om bygglov kommer att beviljas för en åtgärd kan du först söka förhandsbesked. En ansökan om förhandsbesked kräver inte lika många handlingar som en ansökan om bygglov. Den projektering som krävs för ett bygglov kan på detta sätt undvikas och då sparar du som sökanden både tid och pengar.

Det är vanligast att söka förhandsbesked när du vill uppföra en byggnad på en obebyggd tomt utanför detaljplanelagt område. Om du vill stycka av mark till en ny fastighet är det lämpligt att söka förhandsbesked före försäljningen för att eventuella köpare ska veta om den går att bebygga eller inte.

Vad prövas i ett förhandsbesked?

Prövningen avser lokaliseringen, det vill säga markens lämplighet för den avsedda åtgärden. Denna prövning görs mot kraven i 2 kap, plan- och bygglagen. I detta kapitel står det bland annat att markområden ska användas för det eller de ändamål som området är mest lämpat för. En avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen ska alltid göras. Det finns många faktorer att beakta vid prövningen. Byggnaden ska passa in på platsen med tanke på landskapsbild och den bebyggelse som redan finns i närheten. Avståndet mellan byggnaden och exempelvis naturområden, fornminnen, vägar, ledningar i marken och luften ska vara tillräckligt. Närliggande anläggningar så som skjutbanor, idrottsanläggningar och lantbruk är exempel på annat som ska beaktas. Det måste vara möjligt att anlägga en väg fram till byggnaden. Vatten och avlopp måste också gå att ordna.

Vid prövningen ska byggnadsnämnden komma fram till:

 • En byggnad är lämplig på platsen = positivt förhandsbesked
 • En byggnad är inte lämplig på platsen = negativt förhandsbesked
 • En byggnad är visserligen lämplig på platsen men den förutsätter planläggning = negativt förhandsbesked

Giltighetstiden

Ett positivt förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Inkommer inte ansökan om bygglov inom den tiden upphör beslutet att gälla.

Om du får positivt förhandsbesked gäller det under två år. Före bygglovet ansöker du om avstyckning hos kommunala lantmäteriet. Om du söker bygglov inom denna tid kan du räkna med att få bygglov. Enbart ett förhandsbesked räcker inte för att få börja bygga.

Så här ansöker du

Använd blanketten Ansökan om lov för att söka förhandsbesked, ange fastighetsbeteckning. Skicka med:

 • en enkel situationsplan (baskarta) med ett kryss som visar önskat läge, var eventuellt nya fastighetsgränser ska dras, vart tillfart anordnas
 • en beskrivning med typ av byggnad och komplementbyggnad, vad byggnaden ska användas till och byggnadens bruttoarea samt volym.

Behöver du hjälp med att räkna ut husets bruttoarea? Läs Så mäter du ditt hus.

Översiktsplan 2006, rekommendationer och bestämmelser, reglerar nybyggnation utanför detaljplanerat område samt styrdokument Vision 2022 som är våra politiska riktlinjer. Nybyggnation under flygbullerområde tillåts inte. (Riksintresse)

Mer information finns på Boverket, se förhandsbesked.

Handläggning

Alla ärenden om förhandsbesked hanteras av förvaltningen som följer de riktlinjer vi fått av politiken. Beslut om förhandsbesked tas av politikerna i byggnadsnämnden.

Vad kostar ett förhandsbesked?

Positivt och negativt förhandsbesked kostar 10 230 kr (byggnadsnämndens taxa 2019)

Återkallar du ditt ärende före beslut kostar det 2 790 kr (byggnadsnämndens taxa 2019).

Saker att tänka på:

 • tillfart
 • vatten och avlopp
 • solläge
 • kuperad tomt
 • parkering
 • omkringliggande bebyggelse
 • tillgänglighet till huset
 • närhet till kollektivtrafik

Kontakt

Bygglovenheten
Stadsbyggnadsförvaltningen
Knarrhögsgatan 5
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 14 00
byggnadsnamnden@molndal.se

Öppet- och telefontider

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-01-22 15.36