Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Förhandsbesked

Du som vill bygga nytt men inte bestämt hur huset ska se ut kan ansöka om ett förhandsbesked.

Då får du besked om den tänkta platsen över huvud taget är lämplig att bygga på.

Varför ska du söka förhandsbesked?

Du bör söka ett förhandsbesked om du vill bygga på en tidigare obebyggd tomt eller inte avstyckad tomtplats utanför detaljplanerat område. Med hjälp av kartservicen här på vår hemsida kan du se om din fastighet ligger inom ett område med detaljplan.

I förhandsbeskedet avgör kommunen om tomtplatsen är lämplig. Om du får positivt förhandsbesked gäller det under två år. Före bygglovet ansöker du om avstyckning hos Lantmäteriet. Om du söker bygglov inom denna tid kan du räkna med att få bygglov. Bara förhandsbesked räcker inte för att få börja bygga.

Så här ansöker du

Använd blanketten Ansökan om lov för att söka förhandsbesked. Skicka med:

  • en enkel situationsplan (karta) med den planerade byggnaden inritad
  • en beskrivning med typ av byggnad och komplementbyggnad, vad byggnaden ska användas till och byggnadens bruttoarea.

Behöver du hjälp med att räkna ut husets bruttoarea? Läs Så mäter du ditt hus.

Översiktsplan 2006 reglerar nybyggnation utanför detaljplanerat område.

Nybyggnation under flygbullerområde tillåts inte. (Riksintresse)

Saker att tänka på:

  • tillfart
  • vatten och avlopp
  • solläge
  • kuperad tomt
  • parkering
  • omkringliggande bebyggelse
  • tillgänglighet till huset
  • närhet till kollektivtrafik

Kontakt

Bygglovenheten
Stadsbyggnadsförvaltningen
Knarrhögsgatan 5
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 14 00
byggnadsnamnden@molndal.se

Öppet- och telefontider

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-20 08.31