Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Strandskydd

Strandskyddet finns för att bevara allmänhetens tillgång till stränder och vattendrag samt för att bevara växt- och djurlivet.

I strandnära områden får du inte bygga, gräva eller "muta in" nya områden med stängsel, utemöbler och gräsmattor.

Områden som är skyddade

Det generella strandskyddet är 100 meter från stränder och vattendrag, men skyddet kan utökas till 300 meter.

I Mölndal finns en särskild karta över strandskyddade områden som Länsstyrelsen har bestämt. Den kartan gäller i stället för det generella strandskyddet. Kontakta byggnadsnämndens bygglovhandläggare om du vill veta vad som gäller för just din fastighet.

Förbjudet att göra i strandskyddat område

I ett område med strandskydd får du inte

  • uppföra nya byggnader eller ändra de som redan finns, så att de kan användas till något annat ändamål
  • gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer
  • utföra andra anläggningar eller anordningar som strider mot strandskyddets syfte, det vill säga försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller väsentligt försämrar livsvillkoren för växter och djur. Exempel på detta är båthamnar, bryggor, parkeringsplatser och golfbanor
  • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla

Det finns vissa undantag för jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske när en byggnad måste ligga vid vatten.

Du kan få dispens om du har särskilda skäl

Du kan ansöka om strandskyddsdispens hos byggnadsnämnden. Du kan skriva den som ett vanligt brev där du tydligt anger att det är en ansökan om strandskyddsdispens. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för prövningen.

Ligger din fastighet inom ett naturreservat eller liknande är det inte byggnadsnämnden utan Länsstyrelsen som beslutar om strandskyddsdispens.

Kontakt

Bygglovenheten
Stadsbyggnadsförvaltningen
Knarrhögsgatan 5
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 14 00
byggnadsnamnden@molndal.se

Öppet- och telefontider

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-20 08.37