Attefallsåtgärder

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus får i många fall utföra så kallade attefalls­åtgärder. Det är åtgärder som inte kräver bygglov. Innan du kan börja bygga, ska du göra en an­mälan och få beslut om startbesked.

Behövs bygglov?

Nej, i de flesta fall räcker det att göra en anmälan.

Attefalls­åtgärder som kräver anmälan

Regler för Attefallshus

I bostadshusets omedelbara närhet får du bygga en eller flera fristående så kallade Attefallshus. Det kan vara ett komplementbostadshus (permanent bostadshus) eller en komplementbyggnad, som exempelvis garage, förråd, gäststuga eller liknande.

Den totala byggnadsarean får vara högst 30 kvm och den högsta tillåtna höjden (taknockshöjd) är 4,0 meter. Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Byggnaden får inte placeras närmare en järnväg än 30 meter från spårets mitt.

Om byggnaden ska användas som ett komplementbostadshus, ska den även uppfylla plan- och bygglagens tekniska egenskapskrav och kraven på tillgänglighet. Observera att byggnaden kräver dispens (godkänt undantag) från strandskydd om sådant finns.

Vilka handlingar du behöver skicka in kan du läsa om längre ner på denna sida. Glöm inte kontrollplanen. Om alla handlingar kommer in i samband med din anmälan/ansökan kommer handläggningen av ditt ärende gå snabbare.

OBS! En lägenhetssavgift för tillkommande lägenhet tillkommer om du ansluter dig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det gäller för komplementbostadshus men kan även gälla komplementbyggnad.

Avgifter, regler och abonnemang för VA

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad om högst 15 kvm bruttoarea. Tillbyggnaden får inte vara högre än höjden på det befintliga husets taknock (takkonstruktionens högsta del). Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Observera att byggnaden kräver dispens (godkänt undantag) från strandskydd om sådant finns.

Vilka handlingar du behöver skicka in kan du läsa om längre ner på sidan. Glöm inte kontrollplanen. Om alla handlingar kommer in i samband med anmälan/ansökan kommer handläggningen av ditt ärende gå snabbare.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en takkupa ska räknas som en attefallsåtgärd:

 • Får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • Efter uppförandet får det finnas högst två takkupor på bostadshuset.
 • Takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset.
 • Takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.
 • Takkuporna får inte göras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • Att det enligt detaljplanen inte krävs bygglov för takkupor.

Högst två kupor totalt

Du får bygga högst två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. Finns det redan en takkupa så får du bygga en till. Den sammanlagda bredden på takkuporna på huset får vara högst hälften av längden på taket, mätt från gavel till gavel.

Anmälan och bygglov kan behövas i vissa fall

Anmälan behövs om bygget av takkupan innebär att konstruktionen berör byggnadens bärande delar. Eftersom att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs i de flesta fall när takkupor byggs, innebär detta att de flesta takkupor behöver anmälan och startbesked.

Bygglov behövs om bygget av takkupan innebär att ingrepp görs i takets bärande konstruktion (exempelvis takstolar och balkar). Bestämmelsen innebär att takkuporna måste vara små för att du varken ska behöva göra en anmälan eller söka bygglov.

Ditt ansvar

Du ansvarar själv för att kontrollera att takkuporna uppfyller samtliga krav, oavsett om åtgärden behöver anmälan och/eller bygglov.

Vilka handlingar du behöver skicka in kan du läsa om längre ner på sidan. Glöm inte kontrollplanen. Om alla handlingar kommer in i samband med anmälan/ansökan kommer handläggningen av ditt ärende gå snabbare.

Du som har ett enbostadshus får inreda ytterligare en bostad. Plan- och bygglagens krav på tillgänglighet ska uppfyllas. Åtgärden är anmälanpliktig. Men om du vill göra yttre ändringar, till exempel sätta in ett nytt fönster eller en ny dörr i samband med inredning av ytterligare en bostad, så behöver du söka bygglov.

Vilka handlingar du behöver skicka in kan du läsa om längre ner på sidan. Glöm inte kontrollplanen. Om alla handlingar kommer in i samband med anmälan/ansökan kommer handläggningen av ditt ärende gå snabbare.

Attefallsåtgärder som kräver bygglov

Bygglov krävs för vissa bygg­nader eller inom vissa bygg­nads­om­råden som ingår i kulturmiljöinventeringen. I dessa om­råden ska du söka bygg­lov som vanligt.

Byggnation utanför detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse

Om fastigheten är ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus behövs i vissa fall varken bygglov eller anmälan. Det gäller om alla dessa punkter är uppfyllda:

 • Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse, se förklaring under punktlistan.
 • Byggnaden inte dominerar över huvudbyggnaden.
 • Byggnaden är fristående.
 • Byggnaden placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset.
 • Byggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen (närmare tomtgräns kräver medgivande av granne).
 • Byggnaden kräver inte bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området.

Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader om 10–20 hus, som gränsar till varandra eller som endast skiljs åt av en väg, gata eller park. Kontakta gärna bygglovenheten om du är osäker på om din byggnad ligger utanför sammanhållen bebyggelse eller inte.

Lämpliga förberedelser

Ta reda på vad som gäller för ditt område

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via Mölndalskartan kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område. Om det inte finns en detaljpla,n kan du behöva söka ett förhandsbesked för att få veta om tomten är lämplig att bygga på.

Kulturmiljöinventering

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns det speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra.

I Mölndalskartan kan du söka på din adress och se om det finns några kulturvärden för din fastighet eller ditt område. 

Alla fastigheter och områden med kulturvärden finns ännu inte med i webbkartan. Det innebär att även om du inte hittar någon information om kulturvärden på din adress, kan din fastighet ha ett högt kulturvärde eller ingå i ett sådant område. Om du är osäker kan du kontakta bygglovsenheten.

Beställ karta

Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskartan. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Behövs kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollplan för Attefallsåtgärder. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen.

Kontrollansvarig behövs oftast inte för attefallsåtgärder. Undantaget är lösvirkesbyggda komplementbostadshus som kräver en kontrollansvarig.

Vad behöver jag skicka in?

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Vad kostar det?

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom fyra veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max fyra veckor, alltså totalt åtta veckor.

Om din anmälan inte är komplett, meddelar vi dig det inom tre veckor och ber dig att komplettera med de handlingar som saknas. Har vi inte kontaktat dig inom tre veckor, räknas handläggningstiden från det att din ansökan kom in till oss.

Om vi inte klarar att hålla handläggningstiden i ditt ärende, har du rätt till avgiftsreducering. För varje vecka som går minskar din avgift. Om du har rätt till avgiftsreducering kommer du att se det i ditt beslut.

När får jag börja bygga?

Startbesked för lov

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat. Om du fått lov efter 1 juli 2018 ska det dessutom gå fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts till att du får påbörja din åtgärd.

Startbesked för anmälan

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att byggnadsnämnden ska ha gett ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Tips och råd

Tänk på att när du fått startbesked måste byggnationen färdigställas inom två år. Om tiderna har passerats måste du göra en ny anmälan.

Frågor?

Om du är osäker på vad som gäller för just ditt bygg- eller renoveringsprojekt, kan du boka en tid för rådgivning med en bygglovshandläggare/inspektör.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad