Eldstad och kamin

Om du ska installera eller ändra en eldstad eller kamin måste du göra en anmälan. Ska du dra en rökkanal på utsidan av fasaden eller om byggnadens utseende ändras avsevärt så kan du behöva söka bygglov.

Behövs bygglov?

Nej, bara om åtgärden avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende.

Behövs anmälan?

Ja, du behöver göra en anmälan för:

  • installation av eldstad eller rökkanal.
  • väsentlig förändring av eldstad eller rökkanal.
  • insättning av en ny kassett i en öppen spis.

Samma regler gäller oavsett om åtgärden görs inom eller utom detaljplanerat område.

Nej, du behöver inte göra en anmälan för:

  • glidgjutning av skorsten.
  • insättning av insatsrör i befintlig skorsten.
  • liknande underhållsåtgärder.

Behövs kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollplan för att få börja bygga. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. En kontrollansvarig behövs oftast inte för att installera en eldstad eller rökkanal.

Hur gör jag en anmälan?

Vad behöver jag skicka in?

Installationsbesiktning

När installationen är utförd ska du låta en sakkunnig göra en installationsbesiktning. Endast sotare utbildade som skorstensfejartekniker har behörighet att utföra en installationsbesiktning.

Ifylld kontrollplan och protokoll

Efter installationsbesiktningen ska du redovisa i kontrollplanen att kontrollerna är gjorda. Den ifyllda kontrollplanen skickar du in till bygglovenheten tillsammans med protokollet från installationsbesiktningen.

Slutbesked

Byggnadsnämnden fattar beslut om slutbesked utifrån den ifyllda kontrollplanen och protokollet från installationsbesiktningen.

Vad kostar det?

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom fyra veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max fyra veckor, alltså åtta veckor totalt.

Om din anmälan inte är komplett meddelar vi dig det inom tre veckor och ber dig att komplettera med de handlingar som saknas. Har vi inte kontaktat dig inom tre veckor så räknas handläggningstiden från det att din ansökan kom in till oss.

Om vi inte klarar att hålla handläggningstiden i ditt ärende har du rätt till avgiftsreducering. För varje vecka som går minskar din avgift. Om du har rätt till avgiftsreducering kommer du att se det i ditt beslut.

När får jag börja bygga?

Startbesked för lov

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat. Om du fått lov efter 1 juli 2018 ska det dessutom gå fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts till att du får påbörja din åtgärd.

Startbesked för anmälan

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att byggnadsnämnden ska ha gett ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Elda säkert

Du ansvarar för säkerheten. Du är själv ansvarig för att lagar och regler följs vid installation och eldning. Braskaminer och kakelugnar bör inte användas för annat än trivseleldning. Med trivseleldning menas två tillfällen per vecka och högst fyra timmar per gång.

Frågor?

Om du är osäker på vad som gäller för just ditt bygg- eller renoveringsprojekt, kan du boka en tid för rådgivning med en bygglovshandläggare/inspektör.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad