Bygglovsprocessen

Beskrivning av bygglovsprocessen från ansökan till att byggnaden får börja användas. Här får du tips inför din ansökan och kan se vilka beslut du behöver från oss innan du kan påbörja ditt projekt.

Om din åtgärd endast kräver en anmälan är processen något enklare.

Tänk på att du måste ha fått ett startbesked innan du får påbörja ditt projekt. Det gäller för alla åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov.

 

Bygglovsprocessen steg för steg

Bygglov eller inte?

Det första du behöver göra är att ta reda på om det du har tänkt göra kräver bygglov eller anmälan. På sidan Behöver jag bygglov? hittar du information och guider som leder dig genom de vanligaste åtgärderna. Där ser du också vilka handlingar du ska skicka in med din ansökan.

Vad får byggas?

Nästa steg är att ta reda på vad som får byggas på den tänkta platsen. Om platsen ligger inom detaljplanerat område finns det bestämmelser om vad som får byggas.

Detaljplanen beskriver:

  • Vad som får byggas på ett område.
  • Hur stora byggnaderna får vara (höjd och utbredning).
  • Ibland också hur byggnaderna ska se ut.

Om det inte finns en detaljplan kan du ansöka om förhandsbesked innan du söker bygglov för att få veta om platsen är lämplig att bygga på. I dessa fall utgår vi bland annat från vad som står i kommunens översiktsplan.

Om du är osäker på vad som gäller för just ditt bygg- eller renoveringsprojekt så kan du boka en tid för rådgivning med en bygglovshandläggare/inspektör.

Behöver du en kontrollansvarig?

Vid vissa åtgärder måste du utse en certifierad kontrollansvarig. Några av den kontrollansvariges uppgifter är att hjälpa till med förslaget till kontrollplan.

Tillsammans med din ansökan bifogar du de ritningar och handlingar som vi behöver.

Inom 3 veckor efter att din ansökan har kommit in till oss får du en bekräftelse på att vi har tagit emot denna. Detta sker genom brev eller e-post med upplysningar om ditt ärende är komplett eller behöver kompletteras innan ärendet kan fortsätta handläggas.

Läs mer och ansök på sidan Ansök om bygglov.

När vi gått igenom eventuella kompletteringar meddelar vi dig om ansökan är fullständig eller om du behöver komplettera den med ytterligare underlag.

I vissa fall ska dina grannar få ge sina synpunkter på det som ska byggas. Vanligtvis är det bygglovhandläggaren på kommunen som kontaktar grannarna som då får några veckor på sig att lämna sina synpunkter.

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom tio veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max tio veckor, alltså 20 veckor totalt.

I beslutet kan du också läsa om vilka eventuella villkor som gäller och andra upplysningar du kan behöva.

Innan du sätter igång ditt byggprojekt måste du ha fått ett startbesked

Att ett bygglov är beviljat betyder inte att det är fritt fram att börja bygga. Innan du kan sätta igång med ditt byggprojekt måste du ha ett startbesked.

Om din ansökan eller anmälan inte är komplett meddelar vi dig det inom tre veckor och ber dig att komplettera med de handlingar som saknas. Har vi inte kontaktat dig inom tre veckor så räknas handläggningstiden från det att din ansökan kom in till oss.

Om vi inte klarar att hålla handläggningstiden i ditt ärende har du rätt till avgiftsreducering. För varje vecka som går minskar din avgift. Om du har rätt till avgiftsreducering kommer du att se det i ditt beslut.

Vid större ändringar och nybyggnationer, till exempel om du bygger ett nytt bostadshus, blir du kallad till ett tekniskt samråd. På det tekniska samrådet går vi tillsammans igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras. Du får också mer information om bygglovsprocessen.

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat. Det gäller alla åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan.

I startbeskedet godkänner vi ditt förslag till kontrollplan. Ibland får du startbeskedet först efter att du har haft ett möte med oss (tekniskt samråd), men vid enklare ärenden kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovsbeslutet.

Om du fått lov efter 1 juli 2018 ska det även gå fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts till att du får börja bygga. På Post- och inrikes tidningars webbplats ser du när ditt bygglov har kungjorts.

Om du påbörjar din åtgärd innan du har fått ditt startbesked kan det innebära att du får betala en sanktionsavgift eller att du får rätta genom att återställa det du gjort.

Vid större ändringar och nybyggnationer gör vi arbetsplatsbesök under tiden bygget pågår. Tillsammans med dig och kontrollansvarig granskar vi att bygget följer kontrollplanen, gällande lagar och regler och det som står i ditt bygglovsbeslut.

Vid större ändringar och nybyggnationer utförs också ett slutsamråd. På slutsamrådet går vi igenom byggnationen och kontrollplanen. Kontrollansvarig ska ha skrivit ett utlåtande om hur kontrollplanen följts och om några eventuella noteringar finns om själva utförandet.

Innan du får börja använda ditt nya bygge behöver du få ett slutbesked från bygglovenheten. Slutbeskedet får du efter att ha uppfyllt alla krav som finns i bygglovsbeslutet, startbeskedet och i kontrollplanen.

Mer om bygglov

Checklistor som guidar dig igenom de vanligaste byggåtgärderna. Behöver jag ansöka om bygglov? Vilka ritningar och handlingar ska jag skicka in?

I de flesta fall behöver du ansöka om bygglov eller göra en anmälan när du ska bygga till, bygga nytt eller ändra en byggnad. Även för för rivnings- eller markarbeten behövs ofta lov.

Beskrivning och instruktioner för ritningar och handlingar som du ska lämna tillsammans med bygglovsansökan.

Om du vill bygga utanför detalj­planerat område kan du ansöka om förhandsbesked innan du söker bygglov.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad