Förhandsbesked

Om du vill bygga på en obebyggd plats utanför detaljplanerat område, kan du ansöka om förhandsbesked innan du söker bygglov. Det innebär att byggnadsnämnden bedömer om platsen är lämplig för det du har tänkt bygga.

Varför ska du söka förhandsbesked?

Du bör söka ett förhandsbesked om du vill bygga på en tidigare obebyggd tomt eller inte avstyckad tomtplats utanför detaljplanerat område. Med hjälp av kartservicen här på vår hemsida kan du se om din fastighet ligger inom ett område med detaljplan.

Behovet av att få förhandsbesked är störst vid åtgärder utanför detaljplan. Om det är osäkert om bygglov kommer att beviljas för en åtgärd kan du först söka förhandsbesked. En ansökan om förhandsbesked kräver inte lika många handlingar som en ansökan om bygglov. Den projektering som krävs för ett bygglov kan på detta sätt undvikas och då sparar du som sökanden både tid och pengar.

Det är vanligast att söka förhandsbesked när du vill uppföra en byggnad på en obebyggd tomt utanför detaljplanelagt område. Om du vill stycka av mark till en ny fastighet är det lämpligt att söka förhandsbesked för att sedan fortsätta hos kommunala lantmäteriet som hanterar avstyckningen.

Om du köper en obebyggd fastighet utan positivt förhandsbesked riskerar du som köpare att äga en fastighet som inte får bebyggas. Vid försäljning kan säljaren ansöka om förhandsbesked före försäljningen för att eventuella köpare ska veta om den går att bebygga eller inte.

Vad prövas i förhandsbeskedet?

Prövningen avser lokaliseringen, det vill säga markens lämplighet för den avsedda åtgärden. Denna prövning görs mot kraven i 2 kap, plan- och bygglagen. I detta kapitel står bland annat att markområden ska användas för det eller de ändamål som området är mest lämpat för. En avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen ska alltid göras.

Det finns många faktorer att beakta vid prövningen. Byggnaden ska passa in på platsen med tanke på landskapsbild och den bebyggelse som redan finns i närheten.

Avståndet mellan byggnaden och exempelvis naturområden, fornminnen, vägar, ledningar i marken och luften skall vara tillräckligt. Närliggande anläggningar såsom skjutbanor, idrottsanläggningar och lantbruk är exempel på annat som ska beaktas.

Det måste vara möjligt att anlägga en väg fram till byggnaden. Vatten och avlopp måste också gå att ordna.

Vid prövningen kan byggnadsnämnden komma fram till att:

 • En byggnad är lämplig på platsen= positivt förhandsbesked
 • En byggnad är inte lämplig på platsen=negativt förhandsbesked
 • En byggnad är visserligen lämplig på platsen men den förutsätter planläggning=negativt förhandsbesked.

Saker att tänka på:

 • tillfart
 • vatten och avlopp
 • solläge
 • kuperad tomt
 • parkering
 • omkringliggande bebyggelse
 • tillgänglighet till huset
 • närhet till kollektivtrafik

Så här ansöker du

Ansök via e-tjänsten för bygglov (här nedanför). I ansökan räcker det med att du i skriver vad du vill bygga.

Tillsammans med din ansökan ska du även skicka in:

 • En karta, (utdrag ur primärkarta, baskarta i skala 1:1000) där du markerat ut husets placering med till exempel ett kryss. Den exakta placeringen är inte nödvändig i detta skede.
 • Det är också bra om du kan skicka med uppgifter om hur vatten och avlopp är tänkt att lösas.
 • En beskrivning med typ av byggnad och komplementbyggnad, vad byggnaden ska användas till och byggnadens bruttoarea.

Hur länge gäller ett förhandsbesked

Ett positivt förhandsbesked är bindande i två år. Det innebär att vi inte kan avslå en ansökan om bygglov som stämmer överens med förhandsbeskedet, om du ansöker inom två år.

Vad kostar det?

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom 10 veckor. Om ärendet är särskilt komplicerat kan det ta ytterligare 10 veckor, alltså 20 veckor totalt.

Tips och råd

 • Du behöver vanligtvis inte ansöka om förhandsbesked för till exempel tillbyggnader eller så kallade komplementbyggnader som uthus, garage eller carport.
 • Om du redan har ritningar färdiga kan du ansöka om bygglov direkt. Då bedömer vi om platsen är lämplig för det du vill bygga i din bygglovsansökan.
 • Om du är osäker på om det finns en gällande detaljplan för ditt område kan du söka i Mölndalskartan på din adress.
 • Beställning av kartprodukter kan göras via denna e-tjänst.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad