Situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen ovanifrån.

Beställ en karta

För att kunna göra en situationsplan behöver du först beställa en karta. Vilken typ av karta du behöver beror på vad du ska bygga. I de flesta fall räcker det med ett utdrag från vår baskarta som visar din fastighet. Om du vill bygga på en obebyggd tomt inom detaljplanerat område ska du däremot använda en nybyggnadskarta som underlag.

Rita in förändringen

  • nya och existerande byggnader.
  • tydliga markeringar om någonting ska rivas.
  • storlek på alla ny- och tillbyggnader. Det betyder att du markerar mått för byggnadens alla sidor.
  • lägesbestämning av alla ny - och tillbyggnader. Det innebär att du anger markhöjder, golvhöjd och avstånd till närmaste fastighetsgränser.

En lämplig skala brukar vara 1:500 eller 1:1000, beroende på storleken på fastigheten.

Tips och råd

  • Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer på sidan Ritningar och handlingar för bygglov.
  • Det är viktigt att alla ritningar är skalenliga. Kontrollera med en linjal innan du skickar in dem.

Mer om bygglov

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Exempel och mallar.

Nybyggnadskarta används i vissa fall som underlag till situationsplanen.

En fasadritning beskriver hur byggnaden ser ut utvändigt, till exempel material och färg.

En planritning visar byggnaden ovanifrån. På ritningen kan du se rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner med mera.

En sektionsritning är en genomskärning av byggnaden från sidan och visar golv, bjälklag, tak, skorsten med mera.

En detaljritning är en ritning i stor skala där du ser detaljerna i en liten del av byggnaden eller projektet.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad