Strandskydd

Strandskyddet gäller i hela Sverige och har två syften. Dels att se till att vi alla har tillgång till våra stränder. Dels att skydda djur och växter som lever vid stränderna och i sjöarna.

Vad innebär strandskydd?

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet. Det gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten. I vissa fall kan Länsstyrelsen utöka skyddet med upp till 300 meter.

Inom ett strandskyddat område finns regler för vad du får göra. Du får till exempel inte bygga nya byggnader. Du får heller inte ändra byggnaders användning så allmänheten hindras från att vara i området, till exempel göra om en sjöbod till ett fritidshus. Andra åtgärder som inte är tillåtna är att anlägga bryggor, sätta upp staket, schakta, spränga eller fälla träd.

Undantag från strandskyddet

I vissa fall kan man göra undantag från strandskyddet. Du kan till exempel få dispens om området:

  • redan används på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
  • är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg.
  • behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och det behovet inte kan lösas utanför området.
  • behövs för att utöka en befintlig verksamhet och behovet inte kan lösas utanför området.
  • behövs för att tillgodose ett viktigt allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
  • behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

I vissa fall är det Länsstyrelsen som avgör frågan om dispens från strandskyddet. Din ansökan ska du ändå skicka in till oss.

Ansök om dispens

Vad händer med åtgärder som gjorts utan strandskydds­dispens?

Om du utför en åtgärd inom strandskyddat område utan att söka dispens kan du bli tvungen att betala en avgift. Du kan också behöva ändra på din åtgärd så den följer de regler som finns eller riva det du byggt och återställa marken.

Om du glömt att ansöka om dispens från strandskyddet kan du skicka in en ansökan i efterhand.

Anmälan

Om du tror att någon har gjort en åtgärd som kräver dispens från strandskyddet kan du skicka in en anmälan via vårt synpunktsformulär. Du kan även göra en anmälan genom att kontakta bygglovsenheten. Ange vilken adress eller fastighet det gäller och vad som har gjorts.

Relaterad information


Mer om bygglov

Checklistor som guidar dig igenom de vanligaste byggåtgärderna. Behöver jag ansöka om bygglov? Vilka ritningar och handlingar ska jag skicka in?

I de flesta fall behöver du ansöka om bygglov eller göra en anmälan när du ska bygga till, bygga nytt eller ändra en byggnad. Även för rivnings- eller markarbeten behövs ofta lov.

Beskrivning och instruktioner för ritningar och handlingar som du ska lämna tillsammans med bygglovsansökan.

Beskrivning av bygglovsprocessen från ansökan till att byggnaden får börja användas.


Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad