Tillsyn och olovligt byggande

Du som äger hus och mark behöver följa olika lagar och regler om byggande och skötsel. Till exempel granskas olovligt byggande och ovårdade tomter av oss genom tillsyn.

Byggnadsnämnden har ett tillsynsansvar att se till att regler och bestämmelser i plan- och bygglagen följs. Det kan till exempel handla om olovligt byggande (svartbygge) eller ovårdade tomter.

Vad är tillsyn?

Tillsyn är en granskning som sker i efterhand för att det som har blivit fel ska rättas till. Tillsynen kan till exempel handla om:

 • olovligt byggande
 • ovårdad tomt eller byggnad
 • skymmande växtlighet
 • bristande tillgänglighet i publika lokaler och på allmänna platser (enkelt avhjälpta hinder)
 • individuell mätning och debitering av uppvärmning och tappvarmvatten (IMD)
 • hissar och andra motordrivna anordningar
 • obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Olovligt byggande

Om du till exempel utför en åtgärd som kräver bygglov utan att ansöka om lov kallas det för olovligt byggande, även kallat svartbygge. Olovligt byggande kan också vara att till exempel:

 • göra åtgärder som behöver anmälan, mark- eller rivningslov
 • börja bygga något utan startbesked
 • flytta in i eller börja använda det du har byggt utan att ha ett slutbesked.

Det är du som utför åtgärden som bär ansvaret och det spelar ingen roll om felet begåtts av misstag eller om du inte kände till reglerna.

Om du bryter mot reglerna kan du behöva:

 • riva det du har byggt,
 • återställa till hur det såg ut innan
 • betala en avgift (byggsanktionsavgift).

Ovårdade tomter eller byggnader

Du är skyldig att hålla din tomt, byggnad eller anläggning i vårdat skick. Det betyder att du måste se till att det inte finns risk för olyckor eller betydande olägenhet för omgivningen.

Växtlighet som skymmer sikten i trafiken kan innebära livsfara. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att sköta växtlighet som häckar, buskar och träd på din egen tomt, så att risken för olyckor begränsas.

Anmäla tillsynsärende

Om du vill anmäla något som du tror är olovligt byggande har du två sätt du kan göra det på, med ditt namn eller anonymt. När du kontaktar oss blir informationen och dina kontaktuppgifter en allmän handling som kan läsas av vem som helst. Alla uppgifter, även dina kontaktuppgifter, kommer vanligtvis att skickas till den du anmäler. Du kan inte ångra en inskickad anmälan. Om du vill lämna in en anmälan anonymt kan du använda synpunktsportalen.

En anmälan om tillsyn bör innehålla:

 • vilken fastighet eller adress det gäller
 • vad du anmäler, till exempel vad som uppförs eller har uppförts (du kan inte anmäla något du tror planeras)
 • när det du anmäler inträffade/byggdes
 • en tydlig beskrivning (mått, utseende, placering, bifoga gärna bilder och en karta)
 • om du redan har haft kontakt med kommunen eller någon annan myndighet i frågan

Relaterad information

Mer om bygglov

Checklistor som guidar dig igenom de vanligaste byggåtgärderna. Behöver jag ansöka om bygglov? Vilka ritningar och handlingar ska jag skicka in?

I de flesta fall behöver du ansöka om bygglov eller göra en anmälan när du ska bygga till, bygga nytt eller ändra en byggnad. Även för rivnings- eller markarbeten behövs ofta lov.

Beskrivning och instruktioner för ritningar och handlingar som du ska lämna tillsammans med bygglovsansökan.

Beskrivning av bygglovsprocessen från ansökan till att byggnaden får börja användas.


Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad