Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Beställning av kart­produkter

Mölndals stadsbyggnadsförvaltning tar fram kartor av olika slag. Vi gör såväl storskaliga som småskaliga kartor för ditt och stadens behov.

Vi har allt från karta över Mölndals stad till kartor som du behöver för att söka bygglov.

Beställning av kartor avsedda för bygglovsärenden

Bygglovshandläggaren sätter krav på vilken typ av karta som behövs för just ditt bygglovsärende. Din beställning av kartor avsedda för bygglovsärenden kan du antingen göra online via e-beställning eller skicka in beställningsblankett nybyggnadskarta till Mölndals stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, 431 82 Mölndal.

Följande tre alternativ för underlagskartor vid bygglovsärenden finns:

Nybyggnadskarta

Vid nybyggnation eller större tillbyggnad som ska anslutas till kommunal VA-anläggning, krävs inom detaljplanelagt område, en nybyggnadskarta.

Nybyggnadskartan har tolkad byggrätt enligt detaljplan, utredda gränser, inventerad planbild och redovisning av VA-anslutningspunkt. Till kartan hör även höjdredovisning innehållandes markhöjder var tionde meter inom bebyggbar yta samt en beskrivning över vilken detaljplan som gäller, arealer, rättigheter som kan vara av vikt för ärendet och fastighetsrättslig bakgrund för fastigheten.

Nybyggnadskartor upprättas normalt i skala 1:500. För mindre fastigheter i radhusområden, med area upp till 400 kvm, kan kartan levereras i skala 1:200 om kartingenjör bedömer det lämpligt.

Kartan levereras alltid i pappersformat, men går även att få i pdf- och dwg-format utan extra kostnad.

Pris: mellan 6 975- 23 250 kronor*
Leveranstid: ca 3-4 veckor

*Priset baseras på fastighetens areal upp till 15 000 kvadratmeter i enlighet med byggnadsnämndens taxa. Vid area större än 15 001 kvadratmeter, begär prisuppgift.

Förenklad nybyggnadskarta

Vid mindre till-/ombyggnader samt komplementbyggnader (garage etc) inom detaljplanelagt område och för all byggnation utanför detaljplanelagt område används den förenklade nybyggnadskartan. Eventuell detaljplan som berör fastigheten tolkas.

Nybyggnadskartor upprättas normalt i skala 1:500. För mindre fastigheter i radhusområden, med area upp till 400 kvm, kan kartan levereras i skala 1:200 om kartingenjör bedömer det lämpligt.

Kartan levereras alltid i pappersformat, men går även att få i pdf- och dwg-format utan extra kostnad.

Pris: mellan 3 488- 11 625 kronor*
Leveranstid: ca 3-4 veckor

* Priset baseras på fastighetens areal upp till 15 000 kvadratmeter i enlighet med byggnadsnämndens taxa. Vid area större än 15 001 kvadratmeter, begär prisuppgift.

Baskarta i A4-format

Utdrag ur kartdatabasen. Baskartan kan ibland användas vid ansökan om förhandsbesked och i vissa fall bygglov. Kartan redovisar planbild (hus, vägar, terrängdetaljer) där byggnader oftast redovisas med takkonturer taget från flygbild. Fastighetsbilden visar fastighetsbeteckning och gränser, det framgår dock inte om de är utredda eller om läget är osäkert. Detaljplan tolkas inte.

Baskartan levereras normalt i skala 1:500. För större fastigheter kan kartan levereras i skala 1:1000 och för mindre fastigheter i radhusområden (area<400kvm) i skala 1:200.

Baskartan levereras alltid i A4-format och endast i pdf och/eller pappersformat.

Pris: 100 kr
Leveranstid: inom en vecka

Beställning av kartor avsedda för annat syfte

Våra kartor används som projekteringsunderlag av byggingenjörer, planarkitekter, med flera. Vi framställer gärna en karta just för ditt behov. För beställning av dessa kartor kontakta oss per telefon eller e-post. Du kan få följande kartor i digitalt eller analogt format.

Vid frågor angående kartor för annat syfte än bygglovsansökan kontakta 
stadsbyggnadsförvaltningen (se kontaktuppgifter).

 • Primärkarta - Innehåll väljs med följande tre detaljgrupper
  • Planbildsdetaljer: hus, vägar, vattendrag, staket, häck, stolpar med mera
  • Gränser och fastigheter: fastighetsbildning och gränser
  • Höjdinformation: 1m-nivåkurvor.
   Leveranstid 1-2 veckor
 • Grundkarta - inventerad och aktualiserad primärkarta som används som underlag till detaljplaner.
  Leveranstid 4-6 veckor

Följande priser gäller 2019 exklusive moms:

Digitala kartor - skickas som AutoCad dwg-fil
Primärkarta

 • Planbildsdetaljer 860 kr/ha
 • Gränser och fastigheter 512 kr/ha
 • Höjdinformation 349 kr/ha 

  Primärkarta med all ovanstående 1 721 kr/ha

Grundkarta med all ovanstående information 3 488 kr/ha
                  
Analoga kartor - skickas som utskriven version eller pdf om möjligt.

Primärkarta

 • Planbildsdetaljer 298 kr/ha
 • Gränser och fastigheter 163 kr/ha
 • Höjdinformation 116 kr/ha

  Primärkarta med all ovanstående 558 kr/ha                                  

Grundkartan med all ovanstående information 1 395 kr/ha

Flygbilder, 3D-punktmoln med mera

Stadsbyggnadsförvaltningen har flygbilder (lodbilder) från olika årtal tagna före 2012 över hela kommunen. Det finns bilder över olika områden i kommunen. En del är digitala medan andra är analoga.

Det finns också 3D-punktmoln från laserskanning samt adresspunkter med x- och y-koordinater. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen för mer information.

Kontakt

Mikaela Toftehag
Kartingenjör
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 13
kart@molndal.se

Katarina Nord
Kartingenjör
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 13 97
kart@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-05-21 09.55