Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Beställning av kart­produkter

Mölndals stadsbyggnadsförvaltning tar fram kartor av olika slag. Vi gör såväl storskaliga som småskaliga kartor för ditt och stadens behov.

Vi har allt från karta över Mölndals stad till kartor som du behöver för att söka bygglov.

Beställning av kartor avsedda för bygglovsärenden

Bygglovshandläggaren sätter krav på vilken typ av karta som behövs för just ditt bygglovsärende. Din beställning av kartor avsedda för bygglovsärenden kan du antingen göra online via e-beställning eller skicka in beställningsblankett nybyggnadskarta till Mölndals stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, 431 82 Mölndal.

Följande tre alternativ för underlagskartor i skala 1:500 vid bygglovsärenden finns:

 • Utdrag ur baskartaPDF  - används som kartredovisning för kundens egna behov och eventuellt sökanden av förhandsbesked om bygglovshandläggaren accepterar sådan.
  Kartan redovisar planbild (hus, vägar, terrängdetaljer) där byggnader oftast redovisas med takkonturer delvis taget från flygbild. Det visas fastighetsbeteckning och gränser. Det framgår inte om dessa är utredda eller om läget är osäkert. Ingen byggrätt enligt detaljplan tolkas. Den innehåller INGA markhöjder eller VA anslutningspunkter.

  Pris: 100 SEK
  Leveranstid: inom 1 vecka

 • Förenklad nybyggnadskartaPDF- används för mindre till- och ombyggnader samt komplementbyggnader (garage etc.) inom detaljplanelagt område och för all byggnation utanför detaljplanelagt område.
  Kartan redovisar inventerad planbild. Lantmäterimyndigheten för en enklare utredning om fastigheten och eventuellt byggrätt enligt detaljplan tolkas. Den kan innehålla markhöjder men INGA VA-anslutningspunkter.

  Pris: 3 413 - 11 375kr*
  Leveranstid: ca 3 - 4 veckor
  OBS! Större än 15001 m² begär prisuppgift.

 • NybyggnadskartaPDF - används vid nybyggnation eller större tillbyggnader inom detaljplanelagt område eller vid anslutning till kommunal VA-anläggning.
  Kartan redovisar inventerad planbild och utredda gränser. Byggrätt enligt detaljplan tolkas. Den innehåller även VA-anslutningspunkter och markhöjder var 10:e meter inom bebyggbar yta.
  En beskrivning där det framgår vilken detaljplan som gäller, arealer, eventuella för ärendet viktiga servitut och fastighetsrättslig bakgrund för fastigheten ingår.

  Pris: 6 825 - 22 750 kr*
  Leveranstid: ca 3- 4 veckor
  OBS! Större än 15001 m² begär prisuppgift .

  *Priset baseras på fastighetens areal upp till 15 000 kvm i enlighet med byggnadsnämndens taxa.

Beställning av kartor avsedda för annat syfte

Våra kartor används som projekteringsunderlag av byggingenjörer, planarkitekter, med flera. Vi framställer gärna en karta just för ditt behov. För beställning av dessa kartor kontakta oss per telefon eller e-post. Du kan få följande kartor i digital eller analog format.

Vid frågor angående kartor för annat syfte än bygglovsansökan kontakta 
Klas Rosenkvist (se kontaktuppgifter)

 • Turistkarta - tryckt karta från 2011 med alla gatunamn och information om Mölndals stad i skala 1:15 000.
  Leveranstid omgående
 • Primärkarta - Innehåll väljs med följande tre detaljgrupper
  • Planbildsdetaljer: hus, vägar, vattendrag, staket, häck, stolpar med mera
  • Gränser och fastigheter: fastighetsbildning och gränser
  • Höjdinformation: 1m-nivåkurvor.
   Leveranstid 1-2 veckor
 • Grundkarta - inventerad och aktualiserad primärkarta som används som underlag till detaljplaner.
  Leveranstid 4-6 veckor

Följande priser gäller 2018 exklusive moms:

Digitala kartor - skickas som AutoCad dwg-fil
Primärkarta

 • Planbildsdetaljer 842 kr/ha
 • Gränser och fastigheter 501 kr/ha
 • Höjdinformation 341 kr/ha 

  Primärkarta med all ovanstående 1 684kr/ha

Grundkarta med all ovanstående information 3 413 kr/ha
                  
Analoga kartor - skickas som utskriven version eller pdf om möjligt

Turistkarta 32,00 kr

Primärkarta

 • Planbildsdetaljer 273 kr/ha
 • Gränser och fastigheter 159 kr/ha
 • Höjdinformation 114 kr/ha

  Primärkarta med all ovanstående 546kr/ha                                  

Grundkartan med all ovanstående information 1 365 kr/ha

Flygbilder

Stadsbyggnadsförvaltningen har flygbilder (lodbilder) från olika årtal tagna före 2012 över hela kommunen. Det finns bilder över olika områden i kommunen. En del är digitala medan andra är analoga.

De digitala kan du köpa som tiff-bilder och de analoga bilderna kan du låna för att själv bearbeta och göra till det format du vill ha.

Pris: 500 kr per bild

Kontakt

Daniel Davidsson
Kartingenjör
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 13
daniel.davidsson@molndal.se

Klas Rosenkvist
Kartingenjör
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 13 97
klas.rosenkvist@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-03-02 13.19