Beställning av kart­produkter

Mölndals stadsbyggnadsförvaltning tar fram kartor av olika slag. Vi gör såväl storskaliga som småskaliga kartor för stadens och ditt behov som exempelvis kartor som du behöver för att söka bygglov.

Beställa kartor för bygglovsärenden

Bygglovshandläggaren sätter krav på vilken typ av karta som behövs för just ditt bygglovsärende. Du kan beställa kartor för bygglovs­ärenden direkt på webben 

eller på blanketten Beställning nybyggnadskarta som du skickar in skickar till:
Mölndals stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
431 82 Mölndal

Vi tar ut avgift enligt byggnadsnämndens taxa. Avgiften varierar beroende på typ av karta och hur stor fastigheten är.

Det finns tre underlagskartor vid bygglovsärenden:

Nybyggnadskarta

Vid nybyggnation eller större tillbyggnad som ska anslutas till kommunal VA-anläggning, krävs inom detaljplanelagt område, en nybyggnadskarta.

Nybyggnadskartan har tolkad byggrätt enligt detaljplan, utredda gränser, inventerad planbild och redovisning av VA-anslutningspunkt. Till kartan hör även höjdredovisning innehållandes markhöjder var tionde meter inom bebyggbar yta samt en beskrivning över vilken detaljplan som gäller, arealer, rättigheter som kan vara av vikt för ärendet och fastighetsrättslig bakgrund för fastigheten.

Nybyggnadskartor upprättas normalt i skala 1:500. För mindre fastigheter i radhusområden, med area upp till 400 kvm, kan kartan levereras i skala 1:200 om kartingenjör bedömer det lämpligt.

Kartan levereras alltid i pappersformat, men går även att få i pdf- och dwg-format utan extra kostnad.

Priset baseras på fastighetens areal upp till 15 000 kvadratmeter i enlighet med byggnadsnämndens taxa. Vid area större än 15 001 kvadratmeter, begär prisuppgift.

Förenklad nybyggnadskarta

Vid mindre till- eller ombyggnader samt komplementbyggnader (till exempel garage) inom detaljplanelagt område och för all byggnation utanför detaljplanelagt område används den förenklade nybyggnadskartan. Eventuell detaljplan som berör fastigheten tolkas.

Nybyggnadskartor upprättas normalt i skala 1:500. För mindre fastigheter i radhusområden, med area upp till 400 kvm, kan kartan levereras i skala 1:200 om kartingenjör bedömer det lämpligt.

Kartan levereras alltid i pappersformat, men går även att få i pdf- och dwg-format utan extra kostnad.

Priset baseras på fastighetens areal upp till 15 000 kvadratmeter i enlighet med byggnadsnämndens taxa. Vid area större än 15 001 kvadratmeter, begär prisuppgift.

Baskarta i A4-format

Utdrag ur kartdatabasen. Baskartan kan ibland användas vid ansökan om förhandsbesked och i vissa fall bygglov. Kartan redovisar planbild (hus, vägar, terrängdetaljer) där byggnader oftast redovisas med takkonturer taget från flygbild. Fastighetsbilden visar fastighetsbeteckning och gränser, det framgår dock inte om de är utredda eller om läget är osäkert. Detaljplan tolkas inte.

Baskartan levereras normalt i skala 1:500. För större fastigheter kan kartan levereras i skala 1:1000 och för mindre fastigheter i radhusområden (area<400kvm) i skala 1:200.

Baskartan levereras alltid i A4-format och endast i pdf och/eller pappersformat.


Beställning av kartor för annat syfte

Våra kartor används som projekteringsunderlag av byggingenjörer, planarkitekter, med flera. Vi framställer gärna en karta just för ditt behov. För beställning av dessa kartor kontakta oss per telefon eller e-post. Du kan få följande kartor i digitalt eller analogt format.

Vid frågor angående kartor för annat syfte än bygglovsansökan kontakta 
stadsbyggnadsförvaltningen (se kontaktuppgifter).

 • Primärkarta - Innehåll väljs med följande tre detaljgrupper
  • Planbildsdetaljer: hus, vägar, vattendrag, staket, häck, stolpar med mera
  • Gränser och fastigheter: fastighetsbildning och gränser
  • Höjdinformation: 1m-nivåkurvor.
   Leveranstid 1-2 veckor
 • Grundkarta - inventerad och aktualiserad primärkarta som används som underlag till detaljplaner.
  Leveranstid 4-6 veckor

Vi tar ut avgift enligt byggnadsnämndens taxa för primärkarta, grundkarta och annan digital geografisk data.


Flygbilder, 3D-punktmoln med mera

Vi har flygbilder (lodbilder) från olika årtal tagna före 2012 över hela kommunen. Det finns bilder över olika områden i kommunen. En del är digitala medan andra är analoga.

Det finns också 3D-punktmoln från laserskanning samt adresspunkter med x- och y-koordinater. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen för mer information.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad