Beställning av kart­produkter

Vi kan hjälpa dig att ta fram kartor av olika slag. Vi gör såväl storskaliga som småskaliga kartor för stadens och ditt behov som exempelvis kartor som du behöver för att söka bygglov.

Beställa kartor för bygglovsärenden

Bygglovshandläggaren sätter krav på vilken typ av karta som behövs för just ditt bygglovsärende. Du kan beställa kartor för bygglovs­ärenden direkt på webben 

eller via blanketten Beställning nybyggnadskarta som du skickar in skickar till:

Mölndals stad
Bygg- och miljöförvaltningen
431 82 Mölndal

Vi tar ut avgift enligt byggnadsnämndens taxa. Avgiften varierar beroende på typ av karta och hur stor fastigheten är.

Det finns tre underlagskartor vid bygglovsärenden:

Nybyggnadskarta

Vid nybyggnation eller större tillbyggnad som ska anslutas till kommunal VA-anläggning, krävs inom detaljplanelagt område, en nybyggnadskarta.

Nybyggnadskartan har tolkad byggrätt enligt detaljplan, utredda gränser, inventerad planbild och redovisning av VA-anslutningspunkt. Till kartan hör även höjdredovisning innehållandes markhöjder var tionde meter inom bebyggbar yta samt en beskrivning över vilken detaljplan som gäller, arealer, rättigheter som kan vara av vikt för ärendet och fastighetsrättslig bakgrund för fastigheten.

Nybyggnadskartor upprättas normalt i skala 1:500. För mindre fastigheter i radhusområden, med area upp till 400 kvm, kan kartan levereras i skala 1:200 om kartingenjör bedömer det lämpligt.

Kartan kan levereras i pdf-, dwg- och/eller pappersformat.

Priset baseras på fastighetens areal upp till 15 000 kvadratmeter i enlighet med byggnadsnämndens taxa. Begär prisuppgift vid area större än 15 001 kvadratmeter.

Förenklad nybyggnadskarta

Vid mindre till- eller ombyggnader samt komplementbyggnader (till exempel garage) inom detaljplanelagt område och för all byggnation utanför detaljplanelagt område används den förenklade nybyggnadskartan. Eventuell detaljplan som berör fastigheten tolkas.

Nybyggnadskartor upprättas normalt i skala 1:500. För mindre fastigheter i radhusområden, med area upp till 400 kvm, kan kartan levereras i skala 1:200, om kartingenjör bedömer det lämpligt.

Kartan kan levereras i pdf-, dwg- och/eller pappersformat.

Priset baseras på fastighetens areal upp till 15 000 kvadratmeter i enlighet med byggnadsnämndens taxa. Begär prisuppgift vid area större än 15 001 kvadratmeter.

Baskarta i A4-format

Utdrag ur kartdatabasen. Baskartan kan ibland användas vid ansökan om förhandsbesked och i vissa fall bygglov. Kartan redovisar planbild (hus, vägar, terrängdetaljer) där byggnader oftast redovisas med takkonturer taget från flygbild. Fastighetsbilden visar fastighetsbeteckning och gränser, det framgår dock inte om de är utredda eller om läget är osäkert. Detaljplan tolkas inte.

Baskartan levereras normalt i skala 1:500. För större fastigheter kan kartan levereras i skala 1:1000 och för mindre fastigheter i radhusområden (area<400kvm) i skala 1:200.

Baskartan levereras alltid i A4-format och pdf-format med möjlighet till pappersformat utan extra kostnad. Baskartan går även att få i Dwg-format, dock mot en extra kostnad.

Beställning av kartor för annat syfte

Våra kartor används som projekteringsunderlag av byggingenjörer, planarkitekter, med flera. Vi framställer gärna en karta just för ditt behov. För beställning av dessa kartor kontakta oss per telefon eller e-post. Du kan få följande kartor i digitalt eller analogt format.

Vid frågor angående kartor för annat syfte än bygglovsansökan kontakta bygg- och miljöförvaltningen (se kontaktuppgifter).

 • Primärkarta - Innehåll väljs med följande tre detaljgrupper
  • Planbildsdetaljer: hus, vägar, vattendrag, staket, häck, stolpar med mera
  • Gränser och fastigheter: fastighetsbildning och gränser
  • Höjdinformation: 1m-nivåkurvor.
   Leveranstid 1-2 veckor
 • Grundkarta - inventerad och aktualiserad primärkarta som används som underlag till detaljplaner.
  Leveranstid 4-6 veckor

Vi tar ut en avgift enligt byggnadsnämndens taxa för primärkarta, grundkarta och annan digital geografisk data.


Flygbilder, 3D-punktmoln med mera

Vi har flygbilder (lodbilder) från olika årtal tagna före 2012 över hela kommunen. Det finns bilder över olika områden i kommunen. En del är digitala medan andra är analoga.

Det finns också 3D-punktmoln från laserskanning samt adresspunkter med x- och y-koordinater. Kontakta bygg- och miljöförvaltningen för mer information.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad