Lantmäteri

Mölndals stad har en egen kommunal lantmäterimyndighet.

Du kan få hjälp från lantmäterimyndigheten med alla sorters lantmäteriförrättningar som behövs när fastigheter ska nybildas, ombildas eller samverka kring gemensamma behov.

Exempel på lantmäteriförrättningar är:

  • Avstyckning - ett sätt att bilda ny fastighet genom att stycka av en tomt
  • Fastighetsreglering - att ändra fastighetsindelningen eller hantera servitut (rättigheter på en annan fastighet)
  • Fastighetsbestämning - att avgöra tomtgränsens rätta läge eller innehåll i servitut och anläggningar som är  gemensamma
  • Anläggningsförrättning - att hantera nyttigheter som är gemensamma för två eller flera fastigheter till exempel brunn, parkeringsplatser och väg
  • Ledningsrättsförrättning - att skapa rättigheter för ledningar och tillbehör      

Myndigheten gör också fastighetsutredningar, hjälper till att söka i arkiv och ger dig viss service i rättsliga frågor som rör fastigheter.

Avgifter

Avgiften för lantmäteriförrättningar beräknas på det antal timmar som det går åt att handlägga ärendet. Taxan är för närvarande 1 700 kronor per timme. För följande åtgärder debiteras dock avgiften som ett fast belopp:

  • Ändrat andelstal enligt 24 a § anläggningslagen (1973:1149), 3 250 kronor per gemensamhetsanläggning med ett tillägg om 700 kronor per fastighet utöver den första fastigheten.
  • Överenskommelse enligt 43 § anläggningslagen, 6 500 kronor per gemensamhetsanläggning med ett tillägg om 700 kronor per berörd fastighet utöver den första fastigheten.

Kontakt

Lantmäterimyndigheten Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
lantmaterimyndigheten@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad