Upphävande av förordnande enligt plan- och bygglagen

Om du har fått ett brev från Lantmäteriet angående upphävande av förordnande som berör din fastighet, så innebär det att din fastighet ligger inom ett detaljplaneområde där fastighetsägarna tillsammans ska sköta förvaltningen av allmän platsmark exempelvis gator, park- och naturmark, så kallat enskilt huvudmannaskap.

Inom vilka markområden gäller beslutet?

I Mölndals stad finns det 24 stycken detaljplaner där det finns beslut på att ägarna av den allmänna platsmarken (exempelvis gator park- och naturmark) ska avstå rätten till marken till fastighetsägare i området, utan att få ekonomisk ersättning, ett så kallat exploatörsförordnande. I brevet du har fått kan du läsa vilken detaljplan som berör just din fastighet.

Vem ansvarar för skötseln av vägarna i mitt område?

Har du fått brevet som nämns ovan innebär det att någon del av ditt område inte har en förvaltning i form av en gemensamhetsanläggning. Om vägarna i ditt område redan idag sköts av en förening/samfällighet kan det i ditt fall vara annan så kallad allmän platsmark (exempelvis gator, park- och naturmark) som bestämmelsen gäller, till exempel parkmark eller naturmark.

Vill du att det ska ske en förändring angående vad din förening/samfällighet förvaltar? Då krävs en ansökan från någon/några av er fastighetsägare inom planområdet om omprövning av den samfällighet (gemensamhetsanläggning) ni har.

Vad behöver jag göra just nu?

Inte något, men om ni som fastighetsägare väntar med att ansöka om lantmäteriförrättning efter 2018-12-31 måste ni utöver kostnaden för själva lantmäteriförrättningen även betala ersättning till markägaren. Detta gäller för att nybilda eller utöka det område av vägar och/eller andra allmänna platser som din förening förvaltar.

Vad händer om jag inte ansöker om lantmäteriförrättning?

Du kan gå miste om rätten till ersättning längre fram i tiden om det inte finns en gemensamhetsanläggning som förvaltar allmän platsmark i ditt område. När detaljplaner tas fram innebär det att en prövning görs av markens lämplighet för ett visst ändamål. En ny detaljplan kan innebära att mark som idag är allmän platsmark (exempelvis gator, park- och naturmark) prövas om den är lämplig för annan användare till exempel kvartersmark.

I de fall där det finns en gemensamhetsanläggning som förvaltar den allmänna platsmarken när/om en ny detaljplan blir gällande, kommer delägare i gemensamhetsanläggningen ha rätt till ersättning om gemensamhetsanläggningen måste upphävas. Finns det inte någon gemensamhetsanläggning är det enbart markägaren som har rätt till ersättning.

Hur ansöker jag om lantmäteriförrättning?

Under ansök om lantmäteriförrättning kan du läsa om hur du gör för att ansöka om att bilda eller ändra en gemensamhetsanläggning.

Vad kostar en lantmäteriförrättning?

Avgifter för lantmäteriförrättningen beräknas på det antal timmar det går åt att handlägga ärendet.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcente
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad