Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Kulturhistoriska byggnader

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader skyddas mot förvanskning.

När en byggnad är utsedd som kulturhistoriskt värdefull ställs det högre krav på utformning och val av material när du ska underhålla huset, bygga om eller bygga till.

Det kulturhistoriska värdet kan ligga i den enskilda byggnaden i sig eller i den miljö som byggnaden ingår i.

Bygglov och kulturvård

Kulturhistoriska byggnader skyddas av speciella regler i plan- och bygglagen. Lagen ställer högre krav på underhåll och ändringar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Därför kan du behöva bygglov även för små ändringar.
Vid bedömning av vad som är kulturhistoriskt värdefullt utgår vi från Mölndals stads kulturmiljövårdsprogram och byggnadsinventeringar som är gjorda av bebyggelseantikvarier. Våra bygglovshandläggare kan ge dig mer information.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan också skyddas av bestämmelser i detaljplaner eller i så kallade områdesbestämmelser. Byggnaden kan även ingå i de riksintressen för kulturvården som Länsstyrelsen har pekat ut. Samtliga dessa lagskydd och förordningar brukar allmänt kallas för k-märkning. K-märkning är alltså inte en specifik lagbunden skyddsbestämmelse.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader är en del av historien

Byggnadskonsten har varit en del av samhällsutvecklingen under hela mänsklighetens historia. De byggnader och kulturmiljöer vi idag ser som kulturhistoriskt värdefulla kan ge kunskap och förståelse för äldre tiders byggnadshantverk och arkitekturmode. De kan också berätta om förhållanden i samhället eller om enskilda levnadsberättelser.

Det är viktigt att bevara dessa byggnader och miljöer som ett källmaterial för denna kunskap. Miljöerna kan också ge oss som lever idag en känsla av förankring bakåt i tiden och ett sammanhang i nutiden. Bevarad äldre bebyggelse skapar tillsammans med nya byggnader dessutom en mer blandad och spännande miljö att leva i.

Kontakt

Bygglovenheten
Stadsbyggnadsförvaltningen
Knarrhögsgatan 5
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 14 00
byggnadsnamnden@molndal.se

Öppet- och telefontider

Ulla Hasselqvist
Stadsantikvarie
Mölndals stadsmuseum
031-315 16 63
ulla.hasselqvist@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-06-12 16.07