Kulturmiljöer och kulturhistoriska byggnader

Enligt lagstiftningen delar vi alla ansvaret för vår kulturmiljö – såväl enskilda personer som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet. Här kan du läsa mer om Mölndals kulturmiljöer, hur staden jobbar med bevarandet av dem och om vad det innebär för dig som bor i en kulturmiljö eller äger en kulturhistorisk byggnad.

Vad är en kulturmiljö?

Kulturmiljöer berättar om vår gemensamma historia och kan vara allt från en enskild plats eller byggnad till hela landskap. Platserna bär på kunskap om äldre tiders hantverk och arkitekturmoden, om hur samhället har förändrats och om livet i och mellan husen. Det är viktigt att bevara dessa byggnader och miljöer som ett källmaterial för denna kunskap.

Kulturhistoriska platser, byggnader och miljöer kan hjälpa oss att känna en förankring bakåt i tiden som ger kontinuitet i vardagen. De kan också öka förståelsen för vår omvärld och nutid. Bevarad äldre bebyggelse skapar tillsammans med nya byggnader dessutom en mer blandad och spännande miljö att leva i.

Kulturmiljöprogram

De miljöer som speglar kommunens historia och därför är särskilt viktiga att vårda presenteras i Mölndals stads kulturmiljöprogram Pdf, 20.2 MB.. I programmet finns strategier för kulturmiljöarbetet samt råd och riktlinjer för hur de kulturhistoriska värdena ska tas tillvara. Programmet är ett underlag för stadsplaneringen och antogs av kommunstyrelsen i mars 2018.

Som komplement till miljöerna i programmet presenteras också enskilda kulturhistoriskt värdefulla byggnader på:

Informationen uppdateras allteftersom vi får mer kunskap om bebyggelsen.

Kulturmiljövärdena identifieras genom dialog med olika grupper av boende och verksamma i kommunen i kombination med professionella bedömningar från bebyggelseantikvarier och arkeologer.

Kulturhistoriska värden ska skyddas

I både plan- och bygglagen och miljöbalken framgår det att byggnader och miljöer som bedöms som kulturhistoriskt värdefulla ska vårdas och skyddas. Det ställs därför högre krav på utformning och val av material om du ska bygga i en kulturmiljö, underhålla huset, bygga om eller bygga till. Det kulturhistoriska värdet kan ligga i den enskilda byggnaden i sig eller i den miljö som byggnaden ingår i.

Bygglov och kulturvård

Kulturhistoriska byggnader skyddas av speciella regler i plan- och bygglagen. Lagen ställer högre krav på underhåll och ändringar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Därför kan du behöva bygglov även för små ändringar. Vid bedömning av vad som är kulturhistoriskt värdefullt utgår vi från Mölndals stads kulturmiljövårdsprogram och byggnadsinventeringar som är gjorda av bebyggelseantikvarier. För några av områdena som ingår i kulturmiljöprogrammet finns fördjupad information:

Vill du ha mer information kan du kontakta våra bygglovshandläggare.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan också skyddas av bestämmelser i detaljplaner eller i så kallade områdesbestämmelser. Byggnaden kan även ingå i de riksintressen för kulturvården som Länsstyrelsen har pekat ut. Samtliga dessa lagskydd och förordningar brukar allmänt kallas för k-märkning. K-märkning är alltså inte en specifik lagbunden skyddsbestämmelse.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad