Markanvisning

Aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen har möjlighet att ansöka om markanvisning i Mölndal.

Vid planering av ny bebyggelse kan Mölndals stad fördela mark genom ett markanvisningsbeslut. Exploatörens ges då ensamrätt att under begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av ett kommunen ägt markområde.

Beslut om markanvisning fattas i kommunstyrelsen där stadens riktlinjer för markanvisningar  Pdf, 2 MB.och genomförandeavtal Pdf, 2 MB. ligger till grund för beslut.

Mark för bostäder

Fördelningen av stadens mark för bostadsändamål syftar till att åstadkomma en varierad bebyggelse, vad gäller utformning och upplåtelseform, av god standard och med en attraktiv gestaltning.

Vid bostadsproduktion i samband med markanvisning bevakas alltid möjligheten till socialt boende, ekologisk hållbarhet, god tillgänglighet samt fördelning av bostäder på ett flertal målgrupper.

Mark för verksamheter

Fördelningen av stadens mark för verksamhetsändamål syftar till att främja näringslivets förutsättningar att verka i staden avseende såväl befintliga verksamheter som nyetableringar.

Staden erbjuder mark till de aktörer som avser att uppföra byggnader och bedriva verksamhet som passar ett visst utbyggnadsområde. Vidare beaktas mervärden i form av arbetstillfällen, synergieffekter med mera som en markanvisning kan leda till.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad