Markanvisningstävling Pedagogen Park – var med och utveckla framtidens Mölndal

Ta chansen att sätta riktningen för hur nya stadsdelen Pedagogen Park ska se ut. Syftet är att skapa en blandad och hållbar stadsdel med plats för över 1000 bostäder, nära 13 000 kvadratmeter kontor och ett flertal butiker och rekreationsområden.

Nu är utvärderingen för stadsdelen Pedagogen Parks södra entré klar. Stort tack för er medverkan i markanvisningstävlingen.

Vi har haft en extremt stor uppslutning till markanvisningstävlingen vilket är extra roligt. Vi har fått in många förslag som håller en hög kvalité med koncept som tagit till vara på platsens helhet. Något som varit extra viktigt för Pedagogen Parks fortsätta utveckling. Ger hopp om en mer hållbar framtid!

Nästa steg, resultat och kommande markanvisningar

Beslut om markanvisningsavtal togs i Kommunstyrelsen den 31/3. Läs om Resultatet av utvärderingen Pdf, 2.6 MB. där också hedersomnämnda anbud redovisas.

Vinnare:

Kvarter 20, söder Pdf, 14.3 MB.
Kvarter 20, norr Pdf, 4.2 MB.
Kvarter 19 Pdf, 9.8 MB.

Information om kommande markanvisningar för övriga kvarter kommer fortlöpande att publiceras här på hemsidan.

Den nya stadsdelen Pedagogen Park kommer att ligga nära Mölndals innerstad, handelsområdet 421 och Frölunda torg. Områdets kärna består i dag av delar av den gamla lärarhögskolan – vilket gett området sitt namn – och som i dag består av kontor och andra verksamheter. Och nu är det dags att ta nästa steg i Mölndals utveckling.

Med markanvisningstävlingen vill kommunen hitta aktörer som delar visionen om att utveckla bostäder och lokaler med hög kvalitet i kombination med långsiktiga miljöambitioner. Tävlingen gäller Kv. 19, 20 norr och 20 söder. Dessa ligger i områdets södra entré. Till grund för tävlingen ligger den detaljplan som vann laga kraft i mars 2020.

Befintlig byggnad Pedagogen Park bevaras och runt byggnaden utvecklas ett stadsdelstorg med bland annat en matbutik och dagligvaruservice. I samband med utvecklingen av stadsdelen Pedagogen Park föreslås Bifrostgatan omvandlas från transportled till stadsgata.

OBS! Håll dig uppdaterad på förändringar. Eventuella revideringar publiceras löpande på denna hemsida.

Visionsbild stadsdelen Pedagogen Park

 

Markanvisningens ungefärliga omfattning:

Kv 19: 1100 BTA
Kv 20, norr: 2400 BTA
Kv 20, söder: 2800 BTA

Skissbild Pedagogen Park
Klicka på plus i högerkant för att ta del av handlingar

Inlämning anbud

Anbuden lämnas in digitalt via mail: markanvisning@molndal.se. Vid behov kan försändelsen behöva delas upp i flera meddelanden vilket ska märkas i rubriken. Max 80 MB.

Angående optostation i kvarter 20 söder

I inbjudan anges att optostationen i kvarter 20 Söder kommer flyttas till annat läge. Denna uppgift är felaktig, flytten gäller endast ledningarna. Optostationen förutsetts kunna ligga kvar i samma läge. Med anledning av detta kommer den exploatör som tilldelas markanvisningen i kvarter 20 Söder få extra tid på sig att lämna in koncept för bygglovshandlingar där optostationen hanteras i förslaget. Optostationens placering i tävlingsförslagen (kvar eller flyttad) kommer inte påverka utvärderingen.

Angående blankett 2

Blankett 2 har uppdaterats med förtydligande vad gäller referensprojekt.

Angående CAD

En CAD-karta i 2D har lagts till under planhandlingar.

Vi svarar så fort vi kan. Bekräftelse med kopia på ditt meddelande skickas till den e-postadress du anger nedan.
Hur ska anbuden lämnas in och hur stor kan försändelsen vara?

Anbuden lämnas in digitalt via mail: markanvisning@molndal.se. Vid behov kan försändelsen behöva delas upp i flera meddelanden vilket ska märkas i rubriken. Max 80 MB.


Är det hela dokumentet "blankett 2" som får vara 7 st A3 (inklusive all text, alla rubriker och beskrivning med mera) eller är det bara det grafiska materialet som det gäller (dvs bilder och ritningar)? Om de 7 sidorna ska innefatta allt, ska även referensprojekten vara inbakade i de 7 sidorna?

Blankett 2 ska ej fyllas i utan biläggs till en samlad PDF som innehåller tävlingspresentationen eller som vi kallar det projektbeskrivning.

Blankett 2 ska innehålla:

• Ritningar, skisser, visionsbilder och konceptidéer får bestå av max 7 sidor i A3.” Inom dessa 7 A3 sidor ska beskrivningar och texter som förklarar ert tävlingsbidrag inrymmas. Det inkluderar även vilka tävlingskriterier ni ämnar uppnå.

• Utöver de 7 st A3 sidorna får en kort beskrivning av ”Projektidén” läggas till.

• Utöver de 7 st A3 sidorna får referensprojekten läggas till. Dvs ett referensprojekt från aktören/exploatören kring organisation och ett från vald arkitektfirma. Båda ska vara relevanta för det kvarter man önskar tilldelas.

Blankett 2 ska ej fyllas i utan biläggs till en samlad PDF som innehåller tävlingspresentationen eller som vi kallar det projektbeskrivning.


Ang referensprojekt- är det två projekt för radhus (kv 19) och två referensprojekt för flerbostadshus som efterfrågas? Gissar i så fall att de två för flerbostadshus kan användas för både kv 20 och 21?

Lämna in ett referensprojekt för respektive upplåtelseform ni ämnar ansöka om utifrån hur er organisation/bolag genomfört liknande projekt samt ett referensprojekt för respektive upplåtelseform ni ämnar ansöka tilldelning för från det arkitektkontor ni väljer att samarbeta med (samma referensprojekt kan användas för både kv 20 norr och 20 söder). I blankett två finns ett förtydligande.


Kan samma sökande få flera tilldelningar?

Eftersom Mölndals stad eftersträvar variation och mångfald kan en exploatör endast tilldelas högst två av möjliga kvarter.


Fråga angående Kap 4. Utvärderings- och urvalsprocessen, 1. Uppfyllda grundförutsättningar. Tolkar vi er rätt att Exploatören inte kan lämna anbud med ett och samma arkitektkontor för Kv 19, Kv 20 Södra samt Kv 20 Norra? Som förutsättningarna är skrivna krävs 2-3 olika arkitektkontor för dessa kvarter?

Det stämmer. Vi vill ha ett arkitektkontor per kvarter dvs. ett för kv.19 ett för kv. 20 norr och ett för kv. 20 söder. Syftet är att skapa variation och uppmuntra till samarbete kontor och exploatörer emellan. Notera även att en sökande endast kan tilldelas högst två av de tre kvarter som markanvisas.


Kan man som arkitektkontor medverka i 2 olika inlämningar med 2 olika exploatörer och dessa exploatörer tilldelas var sin markanvisning?

Vi vill ha in ett arkitektkontor per "kvarter" så nej, vi rekommenderar därför inte att ni ritar på båda trots olika exploatörer.


Om en exploatör tilldelas både kv 20 söder och norr nu, betyder det att samma exploatör inte kan få möjlighet till ett kvarter till i kommande markanvisningar i området? Men om exploatören tilldelas tex kv 20 söder nu så finns möjlighet att delta i kommande anvisningar för ytterligare ett kvarter?

Tilldelningar i denna markanvisningstävling ger inga begränsningar i kommande. Även om två tilldelningar erhålls har ni möjlighet att tävla i kommande kvarter och ytterligare tilldelningar.


Kommer alla kvarter med flerbostadshus i kommande områden att vara ospecificerat om det ska vara brf eller hyresrätter? Eller kommer det ut kvarter/delar av kvarter som är låsta för bara hyresrätter?

Upplåtelseform för kommande kvarter är inte bestämt ännu men beror lite på utfallet av denna markanvisning.


Finns det en tidplan för när övriga kvarter (11-16 + 18) kommer ut på markanvisningstävling?

Målsättningen är att påbörja nästa markanvisning första halvåret 2021 norrifrån. Övriga kvarter kommer därefter successivt.


Totalpoäng är 24 varav 6 endast kan fås i det fall hyresrätter uppförs (låg hyra respektive sociala kontrakt). Hur jämförs ansökningar för BR respektive HR? Är maxpoäng 24 för båda?

Tyvärr har vi inte hittat ett sätt att premiera brf på liknande sätt som HR och därför kan fler poäng erhållas vid val av HR.


Vad händer om investeringsstödet utgår efter nästa val?

De exploatörer som binder sig till åtagande om låga hyresnivåer med mera ska stå fast vid det oavsett om investeringsstöd erhålls eller ej.


Har ni någon 3D modell på de omgivande husen i sketch-up eller liknande?

Nej det har vi tyvärr inte.


Är tanken att vi ska föreslå idéer/koncept som går utanför kvartersmarken dvs koncept som stäcker sig på angränsande parkmark?

Tanken är inte att ni ska föreslå idéer/koncept som går utanför kvartersmark.


Det är tydligt att ni vill ha en mångfald av aktörer. Hur ser ni på om aktör ansöker som redan har byggrätter i annan del av stadsdelen Pedagogen Park?

Befintliga byggrätter kommer inte påverka inte bedömningen i denna markanvisningstävling.


Finns det något mer material angående buller att tillgå eller är det endast det som finns i planbeskrivningen som kommer redovisas?

Inom bilagan "Trafiktekniska PM" så ligger ett kapitel om utredning av buller, sidan 23.


Vad avser ni med teknikutrymme, är sophus att räkna till detta?

Vi skulle inte tolka teknikutrymmen som annat än just ”teknikutrymmen” alltså inte bostadskomplement.


I planbestämmelserna står det för kryssmark "Marken får endast förses med komplementbyggnad" är det endast en komplementbyggnad eller får det vara flera?

Det finns ingen begränsning i antalet komplementbyggnader.


Var kan renhållningsfordon stanna?

Utgångspunkten är att renhållningsfordon kommer stanna längs Bifrostgatan. Eftersom gatan inte är färdigprojekterad är exakta läget ännu inte bestämt. Riktlinjer som finns i BBR, PBL, samt arbetsmiljöverkets riktlinjer för god arbetsmiljö ska följas.


Hur tänker ni att handikapparkering ska lösas på respektive fastighet?

Handikapparkering ska lösas på allmän plats och inte inom kvarteren.


Har ni möjlighet att lägga upp en CAD-karta i 2D?

Den har lagts upp under planhandlingar.


Om exploatören söker tilldelning för två kvarter, med samma upplåtelseform i båda kvarteren men med olika arkitekter behöver då båda arkitektkontoren lämna in ett referensprojekt för upplåtelseformen exploatören ämnar ansöka tilldelning för? Alltså totalt två referensprojekt, med samma upplåtelseform men av olika arkitekter?

Ja båda arkitektkontoren måste skicka in referensprojekt med samma upplåtelseform men av olika arkitektkontor.


Kan arkitektens referensprojekt vara ett bostadsrättsprojekt även om exploatören avser att bygga hyresrätter?
Det fungerar bra!


Är det möjligt för en exploatör att lämna in anbud på alla tre delar med samma arkitekt? Vi är medvetna om att det i så fall bara är möjligt för exploatören att få en tilldelning.

Det är möjligt men vi vill ha ett arkitektkontor per kvarter dvs. ett för kv.19 ett för kv.20 norr och ett för kv. 20 söder. Syftet är att skapa variation och uppmuntra till samarbete kontor- och exploatörer emellan. Därför kommer bara exploatören kunna tilldelas ett av kvarteren i så fall. Det går bra att lämna in alla tre kvarter med samma arkitekt men ni kan då bara tilldelas ett kvarter. Eftersom Mölndals stad eftersträvar variation och mångfald kan en exploatör endast tilldelas högst två av möjliga kvarter.


I inbjudan står det ”Exploatören ska kunna redovisa minst 2 referensprojekt...”. I frågor och svar tolkar jag det som att ett referensprojekt ska vara från exploatören och ett från arkitekten. Stämmer den tolkningen eller kan båda referensprojekten vara exploatörens?

Ni tolkar det rätt. Det ska vara ett referensprojekt "utifrån exploatörens organisation" som är relevant för tilldelning av det kvarter ni ansöker. Samt ett referensprojekt från den arkitektfirma ni ämnar arbeta med, som är relevant för det kvarter ni ansöker om tilldelning.


Gäller kravet "Vid uppförande av nya byggnader i stadsdelen Pedagogen Park ska det uppföras miljöhus-/rum för insamling med full sortering, det vill säga restavfall, matavfall, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, tidningar och glas. Utöver det även farligt avfall i form av batterier ljuskällor etcetera" även för radhustomten?

Radhusen ska vara äganderätter och därmed så följer ni Mölndals system och policy för avfallshantering. Inte samma krav på miljörum som för flerbostadshusen.

Läs mer om sophämtning

Vi är en nystartad bostadsutvecklare med ett referensprojekt av motsvarande storlek som ett av kvarteren i Pedagogen park. Hur säkerställer vi att vi inte faller bort pga. omsättningshistorik då detta projekt ännu inte syns i exempelvis årsbokslut?


Ni måste på något sätt kunna verifiera er ekonomiska kapacitet. Finns det någon möjlighet att upprätta en delårsrapport eller annan verifiering av extern revisor där er ekonomiska stabilitet framgår? När i tid genomfördes referensprojektet i fråga?


KOMPLEMENTSBYGGNAD
Flera av de andra tomterna har i sitt e-tal angivet hur mycket komplementbyggnad som får byggas, men under e20 och e21 finns ingen sådan siffra. Vad gäller? Är det överhuvudtaget möjligt att uppföra komplementbyggnad? I så fall, hur stor? Och räknas dess BTA som en del av i e-talet angiven möjlig BTA för bostadsändamål, eller är den i så fall utöver denna?

Det finns ingen reglering av storlek på komplementbyggnad som placeras inom +++++. Placeras komplementbyggnad inom byggrätten skall dess area räknas in i tillåten BTA.


SAMMANHÄNGANDE FASAD
I detaljplanen står att läsa: "Bostadsbebyggelse som vetter mot Bifrostgatan ska utföras sammanbyggda längs hela gatan och ha en utformning med vertikal indelning.". Innebär det att vi måste bygga den typ av "länkande" liten kloss mellan som är illustrerad på detaljplanen? Eller är det möjligt att tänka sig två fristående punkthus på exempelvis tomt 20?

- Syftet med den generella bestämmelsen var från början att skapa en stadsgata med bullerskyddande gårdar och parkytor öster om byggrätten. Byggnaderna måste på ett eller annat sätt vara sammanbyggda men det hindrar inte att de skulle vara förskjutna från varandra.


Kvarter 19, dvs radhusen, har i detaljplanen bestämmelse f12, dvs "Översta våningen ska vara indragen minst tre meter mot öster. I "Inbjudan till markanvisningstävling", sidan 14, anges att radhusen har indrag två meter. Vilket gäller, två eller tre meter?

Detta är en felskrivning, det ska vara 3 meter (som det står i plankartan) 2. Indraget gäller även om en bara bygger två våningar.


Om vi skall hålla nivåer på färdigt golv utifrån genomförd skyfallsutredning på följande höjder från norr till söder, +10,56 och +10,52 på den södra tomten så innebär det att vi måste ha ramper och trappor för att tillgängliggöra entréer till bostäder och lokalen, är det rätt uppfattat?

Skyfallsproblematiken i området ställer krav på anpassningar. En lösning skulle kunna vara en ramp som du föreslår men man skulle också kunna titta på en lösning med att nå det första bostadsplanet via en halvtrappa från gatan. Kanske finns det andra lösningar? Vi vill gärna att ni tar fram ett koncept kring detta så får vi helt enkelt diskutera detaljlösningar och anpassningar i det fortsatta arbetet. I planbeskrivningen så beskrivs ju också undantag för att klara verksamhetslokaler, t.ex. tekniska åtgärder som kan diskuteras kopplat till lokalen i söder.


Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad