Fågelinfluensa

Fågelinfluensa är en fågelsjukdom som orsakas av influensavirus. Sjukdomen är mycket smittsam mellan fåglar. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfågel.

Den mildare formen av virus orsakar vanligen endast milda symtom. Den mer smittsamma formen leder till mycket hög dödlighet, orsakar epidemier som kan spridas snabbt och få stora konsekvenser för fjäderfäindustrin och handeln.

Vilda fåglar, särskilt sjöfåglar, anses vara naturliga värdar för alla typer av fågelinfluensavirus och har en stor roll i spridning av viruset.

Sällsynt att människor blir smittade

Vissa influensavirus, till exempel H5N1, kan smitta människor. Detta är mycket sällsynt. De flesta människor som insjuknat i H5N1-infektion har fått smittan när de hanterat fjäderfä som insjuknat eller dött i influensa och i samband med dåliga hygienförhållanden.

Sverige (de flesta andra europeiska länder) har övervakning av fågelinfluensa hos såväl tamfåglar som vilda fåglar, i enlighet med EU:s lagstiftning. Risken anses som låg att människor kan smittas av de högpatogena varianterna av fågelinfluensa, som sprids bland vilda fåglar i Europa. Trots att omfattande utbrott bland fåglar har rapporterats från ett flertal länder under de senaste åren, har det bara rapporterats enstaka fall hos människor. Samtliga drabbade fick obetydliga eller milda symtom.

Så sprids fågelinfluensa

Fjäderfä kan smittas av fågelinfluensa genom att de kommer i kontakt med symtomfria smittbärare, i regel vilda fåglar. Detta kan ske vid utevistelse, att vilda fåglar kommer in i fjäderfähus, eller genom att fågelbajs kommer in i fjäderfähus via ventilation eller smutsiga skor.

I områden där döda fåglar finns, kan det förekomma levande fåglar och färskt fågelbajs, vilket kan sprida smitta.

Smittspridning mellan fjäderfäbesättningar sker sedan genom förflyttning av fåglar mellan olika besättningar, transportfordon, redskap kläder, foder, damm, fjädrar och personer med mera som haft kontakt med smittade fåglar.

För att människor ska kunna smittas krävs närkontakt med infekterade fåglar. De allra flesta människor som infekterats har haft mycket nära kontakt med sjuka eller döda fjäderfä.

Symtom

Det tar i allmänhet tre till fem dagar från smittotillfället till symtom.

Symptomen kan variera beroende på olika faktorer som virustyp, fågelart, fåglarnas ålder, förekomst av andra sjukdomar och djurens livsmiljö.

I vissa fall kan sjukdomen ha ett hastigt förlopp och fåglarna kan dö utan att ha uppvisat några sjukdomssymptom. I andra fall ses nedsatt allmäntillstånd, ökad dödlighet, blåfärgad hud, sänkt äggproduktion och minskad foderkonsumtion.

Även hosta, andningssvårigheter, svullet huvud, symptom från nervsystemet som exempelvis darrningar, kramper och svårighet att gå samt diarré kan förekomma.

Om dina fjäderfän eller fåglar drabbas

Fågelinfluensa är anmälningspliktig. Det innebär att en djurägare som misstänker fågelinfluensa måste kontakta veterinär och själva göra allt för att förhindra att smittan sprids.

Säker hantering av döda vilda fåglar

Om du hittar döda vilda fåglar på allmän plats eller i naturen kan du välja något av nedanstående alternativ för hantering. I områden där döda fåglar finns kan det förekomma levande fåglar och färskt fågelbajs, vilket kan sprida smitta. Därför bör inte du som äger fjäderfä delta i hantering av döda vilda fåglar. Hundar bör inte komma i kontakt med sjuka eller döda fåglar och bör hållas i koppel i områden med omfattande sjuklighet och dödlighet hos vilda fåglar.

Om du hanterar fåglar bör använda skyddshandskar och tvätta händerna efter hantering.

Välj något av nedanstående alternativ för hantering

  • Låt fåglarna ligga kvar, eller gräv ner fåglarna så att inga andra djur kommer åt materialet.
  • Lägg fågeln i en vanlig plastpåse, knyt ihop ordentligt och lägg påsen i ytterligare en plastpåse som också försluts noga. Släng sedan påsen i soporna tillsammans med annat brännbart material.
  • Om fåglarna är för stora eller för många för att läggas i sophanteringen enligt ovan bör de i stället läggas i dubbla sopsäckar och köras till förbränning. Kontakt ska tas med förbränningsanläggningen för instruktioner hur materialet kan tas emot.
  • Rapportera in fynd av sjuka eller döda vilda djur till SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt

Övrig information

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad