Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Gödsel

Gödsel innehåller näringsämnen som bidrar till övergödning av våra sjöar, vattendrag och kuster. Mölndals stad tillhör de nitratkänsliga områdena som sträcker sig längs kusterna i Västra Götalands län. Vi måste därför ta extra hänsyn vid hantering av gödsel.

Gödselhantering

Stallgödsel är ett utmärkt gödselmedel förutsatt att det hamnar på rätt ställe - i grödan. Felaktigt hanterad gödsel kan leda till igenväxta sjöar och otjänliga vattentäkter. Att slarva med lagring och spridning av gödsel kan leda till miljösanktionsavgift.

Mölndals kommun ligger inom så kallat ”nitratkänsligt område”. Då gäller för dig som hästägare följande lagringstider för gödsel:

  • Har du upp till 10 hästar ska du kunna lagra din gödsel i minst sex månader
  • Har du mer än 10 hästar ska du kunna lagra ditt gödsel i minst åtta månader

Kom ihåg att lagringsutrymmet för gödsel alltid förvaras på ett tätt underlag och ska vara utformat så att det inte orsakar avrinning eller läckage till omgivningen.

Mer information om hästgödsel hittar du i Jordbruksverkets broschyr Hästgödsel en naturlig resurs.PDF

Gödselspridning

I känsliga områden får spridning av gödsel inte ske 1 november-28 februari. Under tiden 1 augusti-31 oktober får flyt- och fjäderfägödsel samt urin endast spridas i växande gröda eller före höstsådd.

För fastgödsel (ej fjäderfä) gäller tiden 1 augusti–30 september. Då får det endast spridas i växande gröda eller före höstsådd. Mellan 1–31 oktober får fastgödsel endast spridas i växande gröda, före höstsådd eller nedbrukas inom 12 timmar.

Gödselmedel får inte spridas närmare än två meter från åkerkant som gränsar till vattendrag eller sjö. Spridning får heller inte ske om marken lutar mer än tio procent mot vattendraget eller sjön. 

Miljökvalitetsnormer för vatten

Det är viktigt att se till att gödsel inte sprids eller lagras så att det når vattentäkter, sjöar eller vattendrag. Utifrån EU´s vattendirektiv införde Sverige år 2009 s.k. miljökvalitetsnormer för vatten. Alla vattenförekomster ska ha god ekologisk och kemisk status till ett visst år. Förenklat kan det jämföras med att alla vatten nu har fått en diagnos och krav riktas mot berörda myndigheter om att sätta in rätt medicin. I Mölndals kommun riskerar vattendragen att inte uppnå god status. Bland annat kan detta åtgärdas genom krav om förbättrad gödselhantering vid behov som minskar övergödning och annan förorening av vattendragen.

Läs mer

Miljökvalitetsnormer för ytvatten - Havs- och vattenmyndigheten

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 17 10 vardagar kl 8.30-10.30
031-315 10 00 växel
miljo@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-04-03 12.55