Vårt energiarbete

Mölndals stad arbetar löpande med att energieffektivisera verksamheten och hålla nere våra elkostnader.

De åtgärder som ger de största effekterna är därför redan genomförda men vi ser nu över elenergibesparingar i alla verksamheter. Alla åtgärder, även små, gör skillnad.

Så sparar vi el i vinter

  • Optimerar ventilation och sänker temperatur där det är lämpligt i stadens lokaler.
  • Använder endast adventsljusstakar med LED-belysning i våra lokaler.
  • Anpassar belysning på gator och fritidsanläggningar där det är lämpligt och inte har negativ inverkan.
  • Ser över möjlighet att anpassa julbelysning i gatumiljö, den som används är i huvudsak energisnål LED-belysning.
  • Tar initiativ och genomför andra åtgärder som kan minska energiförbrukning utan att det ger större märkbara konsekvenser för verksamhet eller samhälle.
  • Informerar våra medarbetare om hur vi kan minska elanvändningen och att varje kWh räknas.

Detta har vi redan gjort

  • Bytt ut gatubelysningsarmaturer mot energisnål LED.
  • Ersatt belysning på fritidsanläggningar med närvarostyrd LED-belysning.
  • Återvinning av energi i energikrävande anläggningar som ishallar. Exempelvis har förbrukningen av fjärrvärme i Kållereds ishall. minskat till 20 procent genom att använda värmepumpar.
  • Byggt ut solcellsanläggningar. Under 2023 kommer Mölndal ha en produktion på cirka 1 miljon kWh solel.

Genomtänkta åtgärder

Vi kommer inte att släcka ner överallt i kommunen utan vi fokuserar på genomtänkta och ansvarstagande aktiviteter som inte ger konsekvenser på trygghet och säkerhet. Våra åtgärder kommer heller inte att påverka servicen till våra invånare, som exempelvis värmen på våra äldreboenden.

Långa elinköp ger stabila priser

Mölndals stad har köpt in el för hela 2023 och delvis även för 2024, 2025 och 2026 till i dagsläget bra pris. För att undvika kraftiga prissvängningar köper vi regelbundet in el med lång framförhållning. Därför kommer våra elkostnader sannolikt inte att öka så mycket de närmaste åren.

Bidrar till att dämpa elkostnaderna

Genom att använda mindre el i staden hjälper vi övriga samhället. När vi använder mindre el avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera.

Vår krisberedskap vid elbrist

Mölndals stad har ständig beredskap att vid samhällsstörningar aktivera vår krisledningsorganisation. Om det uppstår en elbrist i Sverige finns det en förberedd planering. Denna planering heter Styrel och leds av Energimyndigheten.

Vi har lämnat in underlag till Energimyndigheten om vilka elledningar som behöver prioriteras vid en eventuell effektbristsituation.

Styrel – prioritering av samhällsviktiga elanvändare

Kontakt

Text

Dela på:

Senast uppdaterad