Klimat

Världens klimat håller på att förändras. Vi måste nu kraftfullt minska våra utsläpp för att undvika stora framtida temperaturökningar och de skador som dessa orsakar. I Paris 2015 enades världens länder om ett klimatavtal. Både Sverige och Västra Götaland har ambitiösa klimatmål, som Mölndal står bakom. Omställningen till ett klimatsmart samhälle är vår tids stora utmaning. Men den rymmer också stora möjligheter.

Mölndal en del i Klimat 2030

Mölndal har ställt sig bakom den regionala satsningen Västra Götaland Klimat 2030. De gemensamma målen är att klimatutsläppen i Västra Götaland ska minska med 80 procent till år 2030.

Bakom Klimat 2030 står kommuner, näringsliv, ideella organisationer, akademi och statliga institutioner i Västra Götaland. Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås och i att vara en föregångare för företag och invånare. Målet att minska utsläppen med 80 % är även fastställt i Mölndals energiplan för minimerad klimatpåverkan.

Mellan 1990 och 2019 minskade de totala utsläppen i Mölndal med 54 procent. Klimat 2030 har också som mål att minska utsläppen i andra delar av världen som kommer från vår konsumtion.

21 löften för klimatet

Klimat 2030 ser att kommunerna har en viktig roll för att klimatmålen ska nås och håller därför i den årliga satsningen Kommunernas klimatlöften. Varje kommun väljer ut ett antal klimatlöften som ska genomföras under året, med stöd av Västra Götalandsregionen och länsstyrelsen.

För perioden 2024–2026 finns totalt 30 olika åtgärder som enligt Klimat 2030 är väl beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning. Av dessa har Mölndals stad antagit följande klimatlöften:

 • Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet
 • Vi har en koldioxidbudget
 • Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet
 • Vi fokuserar på företagens klimatomställning i miljötillsyn
 • Vi arbetar aktivt med vår energiplan
 • Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transporteffektivt samhälle
 • Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet
 • Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas
 • Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
 • Vi arbetar med hållbart resande för våra anställda
 • Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål
 • Vi ökar livslängden på elektronik och möjliggör cirkulära flöden
 • Vi möjliggör cirkulära arbetskläder
 • Vi använder cirkulära möbler
 • Vi använder fastighetsnära insamling för återanvändning
 • Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd
 • Vi arbetar med återbruk av byggmaterial
 • Vi bygger i trä (där det är tillämpligt)

Dessa klimatlöften antas i den takt som ekonomin tillåter:

 • Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling.
 • Vi säkerställer kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn.
 • Vi gör klimatsmarta inköp.

Mölndal är en klimatkommun

Mölndals stad är sedan många år medlem i Klimatkommunerna, en förening för kommuner och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. På Klimatkommunernas webbplats kan du läsa om Mölndals klimatmärken och vad andra kommuner gör för klimatet.

Koldioxidbudget

Mölndals stad har räknat ut en koldioxidbudget, för att tydliggöra de utmaningar samhället står inför när det handlar om att uppnå Parisavtalet.

Trafikens utsläpp störst

Hittills har utsläppen inom Mölndal minskat med drygt hälften sedan 1990. För att minska med 80 % till 2030 krävs att även transportsektorn ställer om. Ungefär tre fjärdedelar av alla växthusgasutsläpp i Mölndal kommer från bilar och lastbilar. Mycket trafik passerar förbi på E6. Men det är också Mölndalsborna som reser, Mölndalsanställda som ska till jobbet och Mölndalsföretagens transporter. Ett av Mölndals stads viktigaste verktyg för klimatet är därför att planera för ett transportsnålt samhälle.

Under 2020 tvingades resvanorna att ställas om. Cyklingen ökade och resandet i kollektivtrafiken närapå halverades, samtidigt som fler jobbar hemifrån. Men före pandemin har vi i resvaneundersökningar sett en förflyttning från bil till kollektivtrafik och cykel.

Det är inte bara en generell utveckling eller trend, utan resultat av medveten planering, satsningar på cykelinfrastruktur, smarta förändringar i kollektivtrafiken och arbete för att påverka beteenden. Denna utveckling behöver fortsätta. Att bygga staden inifrån och ut ger förutsättningar för hållbart resande. Och när förutsättningarna finns, då väljer fler bort bilen.

Men för att klara miljö- och klimatmålen behöver också hela fordonsflottan ställas om till fossilfri. Mölndals stad använder närmare 300 fordon i sin verksamhet. I dagsläget är två tredjedelar av dessa fossilfria och senast 2025 ska fyra av fem fordon kunna drivas utan bensin och diesel.

För Mölndalsborna finns tankställen för biogas och laddstolpar både för snabbladdning och långsammare laddning av elbilar. Många privata fastighetsägare har satt upp laddstolpar på parkeringsplatser. För att Mölndalsborna ska kunna välja elbil så måste de kunna ladda hemma vid bostaden, även om man inte har egen garageuppfart. Därför samarbetar Mölndals stad och de kommunala bolagen för att underlätta elbilsägande för hyresgäster och har en plan för laddplatser på kommunala parkeringsplatser.

Förnybar energi

Den största klimatsatsningen som gjorts i Mölndal är det biobränsleeldade kraftvärmeverket. Helt utan växthusgasutsläpp försörjer Mölndal Energi fjärrvärmekunder i Mölndal och elkunder runtom i landet med förnybar energi. Just nu ser också vi något av en solelrevolution. Kommunen installerar solel på skolor och andra byggnader i hög takt. Solkarta, energi- och klimatrådgivning och satsningar från Mölndal Energi bidrar till att öka den småskaliga solelproduktionen snabbt i Mölndal när många väljer att göra egen förnybar el.

Mat och annan konsumtion

Ett annat sätt att se vår påverkan på klimatet är att titta på konsumtionen. Allt vi konsumerar i Mölndal är producerat någonstans och har ofta gett upphov till utsläpp av växthusgaser i andra delar av landet eller världen. Det handlar både om mat, där kött och mejeriprodukter står för en stor del av utsläppen, och om prylar, kläder och annat som vi konsumerar. Än stor del av de konsumtionsbaserade utsläppen kommer från flygresor.

Energiplan för minimerad klimatpåverkan

Mölndals stad ska, liksom alla andra kommuner, både främja hushållningen av energi och arbeta för en trygg och säker energiförsörjning inom kommunen. Energiplanen för minimerad klimatpåverkan utgår ifrån att Mölndal är en del i det klimatneutrala välfärdssamhälle som är Sveriges målsättning. De övergripande målen i planen är:

 • Trygg energiförsörjning: En förutsättning för en växande stad och elektrifiering av fossilberoende delar av samhället är att långsiktigt säkra tillgång till fossilfri energi med hög leveranssäkerhet under årets alla timmar
 • Fossiloberoende Mölndal: Växthusgasutsläpp från Mölndals territorium ska minska med minst 80 procent jämfört med 1990
 • Lokal och fossilfri energiproduktion: Omställningen stärks genom att produktionen av lokal fossilfri energi ökar

Planen är indelad i fyra kapitel som rör energisystemet - produktion, distribution, byggnaders och verksamheters energianvändning, krisberedskap i energisystemet, samhällsplanering och transportsektorns energianvändning, samt en utblick inom vätgasområdet. Planen gäller för kommunens geografiska område och för stadens förvaltningar och bolag.

Kontakt

Stadsledningsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad