Klimat

Världens klimat håller på att förändras. Vi måste nu kraftfullt minska våra utsläpp för att undvika stora framtida temperaturökningar och de skador som dessa orsakar. I Paris 2015 enades världens länder om ett klimatavtal. Både Sverige och Västra Götaland har ambitiösa klimatmål, som Mölndal står bakom. Omställningen till ett klimatsmart samhälle är vår tids stora utmaning. Men den rymmer också stora möjligheter.

Mölndal en del i Klimat 2030

Mölndals lokala klimatmål som togs fram 2013 gäller utsläpp som sker inom kommunens gränser. Det inkluderar alltså inte konsumtion som ger utsläpp på annat håll, som flygresor och kött. Målet innebar att utsläppen av växthusgaser i Mölndal minskar i takt med dåvarande nationella mål. Enligt officiell utsläppsstatistik nåddes Mölndals klimatmål redan 2015. Tittar vi på vilka utsläpp som minskat, så är det tydligt att det är inom uppvärmning, industri och energi som omställningen har skett. Mellan 1990 och 2019 minskade de totala utsläppen i Mölndal med 54 procent.

Men det är fortfarande långt kvar till vad som krävs för att nå Parisavtalets målsättning. I Västra Götaland har kommuner, region, universitet och företag kommit överens om att ställa om till en fossiloberoende region redan 2030. Målsättningen innebär bland annat att utsläppen ska minska med 80 % från 1990. Detta mål är även fastställt i Mölndals energiplan för minimerad klimatpåverkan. Klimat 2030 har också som mål att minska utsläppen i andra delar av världen som kommer från vår konsumtion.

Mölndals klimatlöften 2022

Klimat 2030 ser att kommunerna har en viktig roll för att klimatmålen ska nås och håller därför i den årliga satsningen Kommunernas klimatlöften . Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder som är väl beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning. Varje kommun väljer ut ett antal klimatlöften som ska genomföras under året, med stöd av Västra Götalandsregionen och länsstyrelsen.

Flera av klimatlöftena är arbetssätt som Mölndals stad redan använder sig av. Under 2022 ska Mölndals stad genomföra elva klimatlöften, som innebär ambitionshöjningar för staden:

 • Arbeta med en plan för laddinfrastruktur
 • Köpa in klimatbonusbilar
 • Delta i undersökningen Cykelvelometern
 • Minska inköp av engångsplast
 • Använda cirkulära, återbrukade möbler
 • Möjliggöra för mölndalsbor att låna och hyra istället för att köpa nytt
 • Målsätta och minska matsvinnet
 • Bygga med trästomme
 • Återbruka byggmaterial
 • Installera ännu mer solenergi
 • Arbeta för att följa vår koldioxidbudget

Mölndal är en klimatkommun

Mölndals stad är sedan många år medlem i Klimatkommunerna, en förening för kommuner och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. På Klimatkommunernas webbplats kan du läsa om Mölndals klimatmärken och vad andra kommuner gör för klimatet.

Koldioxidbudget

Mölndals stad har räknat ut en koldioxidbudget, för att tydliggöra de utmaningar samhället står inför när det handlar om att uppnå Parisavtalet.

Trafikens utsläpp störst

Hittills har utsläppen inom Mölndal minskat med drygt hälften sedan 1990. För att minska med 80 % till 2030 krävs att även transportsektorn ställer om. Ungefär tre fjärdedelar av alla växthusgasutsläpp i Mölndal kommer från bilar och lastbilar. Mycket trafik passerar förbi på E6. Men det är också Mölndalsborna som reser, Mölndalsanställda som ska till jobbet och Mölndalsföretagens transporter. Ett av Mölndals stads viktigaste verktyg för klimatet är därför att planera för ett transportsnålt samhälle.

Under 2020 tvingades resvanorna att ställas om. Cyklingen ökade och resandet i kollektivtrafiken närapå halverades, samtidigt som fler jobbar hemifrån. Men före pandemin har vi i resvaneundersökningar sett en förflyttning från bil till kollektivtrafik och cykel. Det är inte bara en generell utveckling eller trend, utan resultat av medveten planering, satsningar på cykelinfrastruktur, smarta förändringar i kollektivtrafiken och arbete för att påverka beteenden. Denna utveckling behöver fortsätta. Att bygga staden inifrån och ut ger förutsättningar för hållbart resande. Och när förutsättningarna finns, då väljer fler bort bilen.

Men för att klara miljö- och klimatmålen behöver också hela fordonsflottan ställas om till fossilfri. Mölndals stad använder närmare 300 fordon i sin verksamhet. I dagsläget är två tredjedelar av dessa fossilfria och senast 2025 ska fyra av fem fordon kunna drivas utan bensin och diesel. För Mölndalsborna finns tankställen för biogas och laddstolpar både för snabbladdning och långsammare laddning av elbilar. Många privata fastighetsägare har satt upp laddstolpar på parkeringsplatser. För att Mölndalsborna ska kunna välja elbil så måste de kunna ladda hemma vid bostaden, även om man inte har egen garageuppfart. Därför samarbetar Mölndals stad och de kommunala bolagen för att underlätta elbilsägande för hyresgäster och har en plan för laddplatser på kommunala parkeringsplatser.

Förnybar energi

Den största klimatsatsningen som gjorts i Mölndal är det biobränsleeldade kraftvärmeverket. Helt utan växthusgasutsläpp försörjer Mölndal Energi fjärrvärmekunder i Mölndal och elkunder runtom i landet med förnybar energi. Just nu ser också vi något av en solelrevolution. Kommunen installerar solel på skolor och andra byggnader i hög takt. Solkarta, energi- och klimatrådgivning och satsningar från Mölndal Energi bidrar till att öka den småskaliga solelproduktionen snabbt i Mölndal när många väljer att göra egen förnybar el.

Mat och annan konsumtion

Ett annat sätt att se vår påverkan på klimatet är att titta på konsumtionen. Allt vi konsumerar i Mölndal är producerat någonstans och har ofta gett upphov till utsläpp av växthusgaser i andra delar av landet eller världen. Det handlar både om mat, där kött och mejeriprodukter står för en stor del av utsläppen, och om prylar, kläder och annat som vi konsumerar. Än stor del av de konsumtionsbaserade utsläppen kommer från flygresor.

Energiplan för minimerad klimatpåverkan

Mölndals stad ska, liksom alla andra kommuner, både främja hushållningen av energi och arbeta för en trygg och säker energiförsörjning inom kommunen. Energiplanen för minimerad klimatpåverkan utgår ifrån att Mölndal är en del i det klimatneutrala välfärdssamhälle som är Sveriges målsättning. De övergripande målen i planen är:

 • Trygg energiförsörjning: En förutsättning för en växande stad och elektrifiering av fossilberoende delar av samhället är att långsiktigt säkra tillgång till fossilfri energi med hög leveranssäkerhet under årets alla timmar
 • Fossiloberoende Mölndal: Växthusgasutsläpp från Mölndals territorium ska minska med minst 80 procent jämfört med 1990
 • Lokal och fossilfri energiproduktion: Omställningen stärks genom att produktionen av lokal fossilfri energi ökar

Planen är indelad i fyra kapitel som rör energisystemet - produktion, distribution, byggnaders och verksamheters energianvändning, krisberedskap i energisystemet, samhällsplanering och transportsektorns energianvändning, samt en utblick inom vätgasområdet. Planen gäller för kommunens geografiska område och för stadens förvaltningar och bolag.

Kontakt

Stadsledningsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad